119

Úvodní stránka


O asociaci
Asociace českých a moravských nemocnic vznikla v roce 1991 pod názvem Asociace nemocnic středního a malého typu ČR. Od roku 1995 existuje pod současným názvem jako zájmové sdružení 129 nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. S cílem hájit a prosazovat zájmy svých členů zastupuje nemocnice krajů, měst i soukromé nemocnice.
__________________________________________________________________________

Vážení návštěvníci, z technických důvodů nemůžeme vkládat další informace na původní úvodní stránku. Proto byla založena tato nová úvodní stránka, obsahující informace od 31. 1. 2011.
Informace do 30.1.2011 jsou dostupné na původní úvodní stránce v menu označené názvem v závorce. Děkujeme za pochopení.

 

 

14.6.2011
Věcný záměr zákona o dlouhodobé péči

Z Ministerstva zdravotnictví AČMN obdržela návrh věcného záměru o dlouhodobé péči. Po prvním přečtení návrh vyvolává více otázek, než na které odpovídá.
Návrh byl rozeslán zařízením AČMN k připomínkám. Žádáme i další zájemce o jejich názory a připomínky.

Věcný záměr zákona

 

 

14.6.2011
Zdravotní pojišťovny protestují proti vracení přebytků do systému

Stanovisko SZP ČR

Jistě nelze považovat za správné účelově přijímat zákony a to i v případech, mají-li napravit něco, co bylo dlouhodobě přehlíženo. AČMN dlouhodobě kritizuje hromadění zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven místo toho, aby byly využity na poskytování zdravotní péče.

Přes 35 mld. Kč se nahromadilo na účtech zdravotních pojišťoven v roce 2008. Snad jako důkaz toho, že zdravotní pojištění se dá provozovat ziskově, snad i jako závdavek budoucím vlastníkům v době, kdy ministr Julínek připravoval privatizaci zdravotních pojišťoven. Od té doby AČMN pravidelně informuje o výši zůstatků na účtech i na těchto stránkách.

Od té doby se i výše zůstatků podstatně snížila, část rezerv musely pojišťovny použít na financování péče v době ekonomické krize. Dokonce tvrdily, že žádné zůstatky na účtech již nemají.

Byly to právě zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, které před rokem na dohodovacím řízení o úhradách na letošní rok první přišly s návrhem na snížení úhrad nemocnicím. Když AČMN na jednom jednání písemně předložila čísla o výběru pojistného a o zůstatcích na účtech zdravotních pojišťoven, zejména ze strany některých zaměstnaneckých pojišťoven zazněly hlasité protesty.

Asi nebylo náhodou, že to byly ty samé zdravotní pojišťovny, které nedávno nejdůrazněji odmítly navýšit úhrady na platy lékařů. Asi nebylo náhodou, že ministr L. Heger pojišťovnám, které nejvíce protestovaly proti návrhu na vrácení svých přebytků do systému, připomněl jejich neochotu dodržet úhradovou vyhlášku a přidat na platy lékařů.

Nyní zvolený postup odčerpat některým pojišťovnám jejich přebytky je jistě nesystémový. Ale zdravotním pojišťovnám, které – majíce takové přebytky – ještě prosazovaly snížení úhrad nemocnicím, nelze přát nic jiného.

 

 

 

27.5.2011
Výběr pojistného v roce 2011: 102,3 %

 

období kumulativně v mld. Kč srovnání s rokem 2010
leden 16,316 101,75 %
únor 34,760 101,88 %
březen 52,605 102,92 %
duben 69,522 100,6 %
květen 87,814 102,3 %

 

 

 

25.5.2011
Ocenění pro ministra L. Hegera

Málokterý ministr stávající vlády našel odvahu postavit se proti záměru zvýšené sazby DPH bez jakýchkoli výjimek, schopné zdevastovat některé specifické oblasti společnosti, zdravotnictví v prvé řadě.

Proto je nutné ocenit návrh ministra Hegera z navrhovaného navýšení DPH vyjmout léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky, s nímž dnes přichází na jednání vlády o zvýšení DPH.

Možná jej v tomto záměru posílilo i výrazné stanovisko ze Shromáždění delegátů AČMN, jemuž byl před měsícem přítomen a na kterém v přednesené zprávě zaznělo:

„Připadá nám nepřiměřené, aby zdravotnictví od roku 2013 sanovalo státní rozpočet téměř 10 mld. Kč, vybranými z DPH za léky a zdravotnické prostředky. Připadá nám nespravedlivé, aby každý nemocný, vedle spoluúčasti za léky, která je ze všech spoluúčastí nejvyšší, platil od roku 2013 z každé stokoruny za léky dalších 17,5 % do státního rozpočtu. Nejen v AČMN je diskutována možnost osvobození léků a zdravotnických prostředků od DPH. Pokud by k tomu došlo, pak by zvýšení DPH bylo možné kompenzovat přímo ve zdravotnictví. Jestliže snahy o úpravu DPH z knih mohou najít podporu u ministra kultury, chtěli bychom poprosit ministra zdravotnictví o totéž. Věříme, že k takové snaze by získal podporu nejen všech zdravotníků, zdravotních pojišťoven, ale především pacientů a všech občanů.“

 

 

 

18.5.2011
Neustálá novelizace zákonů může přinést jen legislatitvní chaos

Ministerstvo zdravotnictví předložilo do připomínkového řízení další novelu zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. A to v době, kdy předcházející tzv. malá novela téhož zákona teprve prošla prvým čtením v poslanecké sněmovně.
Má se tedy novelizovat něco, ale ještě se neví co, neboť není známo, co a v jaké podobě z předchozí novely poslanecká sněmovna a senát schválí.
Novelizace novely je předkládána z důvodu uvedení v soulad zákona o zdravotním pojištění se zákonem o zdravotních službách, zákonem o specifických zdravotních službách a zákonem o zdravotnické záchranné službě.
Ale tyto zákony ještě neexistují. Jejich návrhy teprve procházejí vnějším připomínkovým řízením, není známo v jaké podobě jím projdou, v jaké podobě je jako vládní návrhy schválí vláda, nemluvě o tom, co přijme poslanecká sněmovna a senát.
Takový problém se v legislativě řeší odložením účinnosti nových zákonů, aby do data této účinnosti bylo možné související normy s nimi uvést do souladu.
Přílišný spěch může přinést jen legislativní chaos.

Návrh zákona
Důvodová zpráva
Připomínky AČMN k návrhu novely

 

 

13.5.2011
Reforma:
Všechnu moc pojišťovnám?

Společné stanovisko ČLK, LOK-SČL, Sdružení ambulantních specialistů, sdružení Mladí lékaři a dalších zdravotnických organizací

Sebeobrana lékařů

Společné stanovisko lékařů k reformním záměrům ministra zdravotnictví

1. Signatáři nemohou souhlasit s připravovanou reformou, která posiluje pozici zdravotních pojišťoven na úkor pacientů (řízená péče) i lékařů (smluvní nejistota, omezení autonomie lékaře v rozhodování o dg. a th. postupech).

2. Signatáři nesouhlasí s tím, aby byla zpochybňována nabytá práva soukromých lékařů tím, že budou nuceni absolvovat proces přeregistrace svých zdravotnických zařízení.

3. Signatáři nesouhlasí s tím, aby zdravotní pojišťovny získaly právo finančími pokutami trestat zdravotnická zařízení, tedy své smluvní partnery.

4. Signatáři nesouhlasí s tím, aby o síti zdravotnických zařízení rozhodovaly zdravotní pojišťovny. Naopak požadujeme závaznost výsledků výběrových řízení konaných před uzavíráním smluv pro zdravotní pojišťovny a zároveň přesnější definování členů výběrových komisí tak, aby byl vyloučen střet zájmů.

celý text stanoviska

26.4.2011
Výběr pojistného na zdravotní pojištění v letech 2008 - 2011 a zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven v letech 2010 a 2011

Podkladový materiál pro Shromáždění delegátů AČMN

Výběr pojistného a zůstatky na účtech

 

 

26.4.2011
Nemocnice sponzorují dohodu mezi státem a protestujícími lékaři

Zdravotní pojišťovny zatím neuhradily navýšení úhrady, které ke splnění dohod o zvýšení platů mezi státem a protestujícími lékaři stanovila novela úhradové vyhlášky. Výplatní termín za měsíc březen, v němž již platy měly být zvýšeny, proběhl v polovině dubna. V zájmu zachování sociálního smíru většina nemocnic zvýšené platy vyplatila. Tímto způsobem úvěrovala zdravotní pojišťovny a závazky, které na sebe stát přijal.

Následující tabulky ukazují, jak zdravotní pojišťovny uhradily březnovou zálohu na navýšenou úhradu, stanovenou vyhláškou a jak uhradily navýšení platů sester za rok 2010, stanovené rovněž úhradovou vyhláškou na rok 2010.

Tabulka - jak jednotlivé ZP hradí na platy lékařů

Tabulka - jak jednotlivé ZP hradí na platy sester

Údaje v tabulkách aktualizovány ke dni 22.4.2011

 

 

22.4.2011
Informace o jednání Shromáždění delegátů AČMN

Dne 21. 4. 2011 se v Praze sešlo Shromáždění delegátů AČMN. Jednání se zúčastnil ministr zdravotnictví Leoš Heger, náměstek ministra P. Nosek, delegace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče vedená předsedkyní D. Žitníkovou, předseda LOK-SČL M. Engel, zástupci ostatních asociací a sdružení nemocnic a zástupci zdravotních pojišťoven.

Jednání se zabývalo příčinami a následky nedávné krize ve zdravotnictví, plněním dohody mezi státem a protestujícími lékaři, postoji pojišťoven k plnění úhradové vyhlášky, zálohováním státu a zdravotních pojišťoven zdravotnickými zařízeními, dopady zvýšení DPH na zdravotnictví a nemocnice, návrhem na osvobození léků a zdravotnických prostředků od DPH, restrukturalizací lůžek, přípravou vyhlášky o personálním vybavení zdravotnických zařízení a dalšími otázkami.

Téměř dvouhodinové diskuse se zúčastnil ministr zdravotnictví L. Heger a odpověděl na množství otázek delegátů. Mimo jiné upozornil zdravotní pojišťovny, že nedodržování úhradové vyhlášky je nepřijatelné, sdělil, že bude jednat s řediteli zdravotních pojišťoven odmítajících dodržovat vyhlášku a upozornil i na možnost správního řízení. Současně vyzval nemocnice „k jednání“ se zdravotními pojišťovnami.

Delegáti poté přijali rozsáhlé usnesení, v němž mimo jiné přijali závěr připravovat a podávat hromadné žaloby na zdravotní pojišťovny včetně návrhů na vydání platebního rozkazu.

Hlavní obsahové okruhy ve zprávě o činnosti

Usnesení Shromáždění delegátů AČMN

 

 

4.4.2011
Zaměstnavatelé ve zdravotnictví odmítají odčerpání 10 mld. Kč ze zdravotnictví ve prospěch státního rozpočtu

Unie zaměstnavatelských svazů, jejímiž členy jsou asociace nemocnic včetně AČMN, zdravotní pojišťovny a další organizace ze zdravotnictví považují za nezodpovědné činit rozhodnutí bez analýzy dopadů nejen na zdravotnictví, ale i školství, sociální služby a kulturu.

Výsledné stanovisko Unie ZS


1.4.2011
Rada AČMN doporučila kroky
k zajištění zdrojů na zvýšení
platů lékařů

Asociace českých a moravských nemocnic má zájem, aby dohody mezi nemocničními lékaři a státem byly naplněny beze zbytku.

Proto se již 8. 3. 2011 obrátila na VZP ČR a Svaz zdravotních pojišťoven ČR s návrhem projednat postup k zajištění předběžných měsíčních úhrad na činnost lékařů podle novely úhradové vyhlášky.

Navrhovaná jednání se nepodařilo uskutečnit v termínu, který by umožnil úhrady zdravotních pojišťoven promítnout do výplat za měsíc březen.

Protože většina zdravotních pojišťoven teprve hledá způsob realizace tohoto závazku z novelizované vyhlášky, Rada AČMN doporučila všem členům AČMN samostatně fakturovat předběžnou úhradu za měsíc březen ve výši stanovené vyhláškou č. 396/2010 Sb. ve znění vyhlášky č. 46/2011 Sb.

Obdobný postup Rada AČMN doporučila zvolit i u navýšení na platy sester stanoveného uvedenou vyhláškou.

Nadále přitom platí nabídka AČMN zdravotním pojišťovnám k jednání o způsobu zaplacení předběžných úhrad za měsíc duben a měsíce následující.

Rada AČMN doporučila uplatnit tento jednotný postup také z důvodu, že neplnění dohody uzavřené mezi lékaři a státem by se mohlo obrátit proti nemocnicím. Pokud by se nepodařilo naplnit výše uvedenou dohodu v roce 2011, nebude reálné její splnění ani v letech 2012 a 2013, kde platové nárůsty mají být podstatně výraznější a uplatněny již také u sester.

AČMN o zvoleném postupu informovala ředitele všech zdravotních pojišťoven, Lékařský odborový klub - SČL, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče a také ministra zdravotnictví L. Hegera.

Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven

Ke dni 31.12.2010 zůstatky na účtech všech zdravotních pojišťoven dosáhly přes 24 mld. Kč, z toho na základním fondu zdravotního pojištění přes 16 mld. Kč.

 

 

25.3.2011
Výběr pojistného v roce 2011: 102,92 %

období kumulativně v mld. Kč srovnání s rokem 2010
leden 16, 316 101,75 %
únor 34, 760 101,88 %
březen 52,605 102,92 %

I při výběru pojistného s nárůstem na téměř 103 % roku 2010 jsou úhrady nemocnicím sníženy na 98 % roku 2009 (!). Z částečné kompenzace na platy lékařů dohodnuté v "Memorandu" nemocnice AČMN do dnešního dne neobdrželi ani korunu.

 

 

18.3.2011
Předpokládané dopady zvýšení DPH na zdravotnictví v mld. Kč

DPH 20 % 14 % 17,5 %
Výdaje na léky distribuované v ČR (2009) 80 + 8 + 3,2 +6
Zdravotnické prostředky (2009) 22 +2,2 +0,88 +1,65

Teplo
Vodné, stočné
Potraviny
Opravy, údržba
Vzdělání, literatura
Ostatní služby


cca 30

+ 3

+ 1,2

+ 2,25
Sekundární dopad zvýšení DPH
ve zvýšení ostatních cen

cca 5

+ 0,5

+ 0,2

- 2,2
Celkem cca 13,7 5,48 7,7

10.3.2011
Určit konkrétní počet lůžek není prvořadé
Předseda Asociace krajů ČR hejtman M. Hašek k rušení akutních lůžek

Předem je třeba zdůraznit, že samotný projekt koncepce lůžkové zdravotní péče v Jihomoravském kraji má za prvořadý cíl zlepšit kultivovanost stávající sítě těchto zařízení tak, aby péče v nich poskytovaná byla kvalitnější, bezpečnější, přijatelně dostupnější občanům a efektivnější. Není prvořadým záměrem určit konkrétní počet lůžek, která mají být zrušena, stanovit si nějaký konkrétní objem finančních prostředků, který má být uspořen.
...
S dohodou a projektem společné koncepce lůžkové péče seznámím hejtmany na nejbližším jednání Rady Asociace krajů, které proběhne v dubnu na Zlínsku. Jihomoravský koncept není jednoduše kopírovatelný v ostatních krajích, každý má svá specifika a odlišnou strukturu zřizovatelů veřejných nemocnic. Nicméně věřím, že přesvědčím kolegy o tom, že neděláme žádné hloupé plošné škrty a redukce, nýbrž držíme kvalitu a dostupnost veřejného zdravotnictví jako jedné z klíčových veřejných služeb. Bráníme divoké restrukturalizaci a nechceme ani rozhodování o jihomoravském zdravotnictví od zeleného stolu z Prahy.

celý rozhovor - www.tribune.cz

8.3.2011
Ministerstvo zdravotnictví potvrzuje správnost odhadu AČMN v dopadu zvýšení DPH na zdravotnictví - 14 mld. Kč

článek - www.ihned.cz

4.3.2011
Tajemství mizení finančních prostředků ze zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven odhaleno
Celková hodnota zůstatků je cca o 5 mld. Kč vyšší než bylo dosud udáváno a k 31.12.2011
je plánována na 16,322 mld. Kč

Průběžně zveřejňované informace o zůstatcích na účtech zdravotních pojišťoven (viz níže) vykazovaly deficit v řádu cca 5 mld. Kč, který vedl k pochybnostem o správném vykazování zůstatků. Zpráva o souhrnném hodnocení zdravotně pojistných plánů pro Vládu ČR odhalila, že prostředky v této výši byly vloženy do cenných papírů a proto nebyly vykazovány.

Ze zprávy pro Vládu ČR

 

4.3.2011
Jsou myšleny vážně záměry snížit
počty akutních lůžek o 10 tisíc
a část z nich transformovat na lůžka následné
a dlouhodobé péče?

Nebo jsou myšleny vážně návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven, jak jsou předkládány ke schválení vládě na jejím jednání 9. 3. 2011? Obojí totiž nejde dohromady. Spíše se zdá, že levá ruka neví, co dělá pravá. Že něco jsou politická rozhodnutí a politická prohlášení a něco jiného jsou zatím zpracované konkrétní propočty a číselně vyjádřené záměry.

Nebo lze posilovat následnou péči a současně plánovat snížení úhrad pro tuto péči? Zvláště u VZP ČR, která přišla s nápadem snížit akutní lůžka o téměř 20 %, ale úhrady následné péče hodlá snižovat ze všech zdravotních pojišťoven nejvíce.

A to pomíjíme vládní záměr i pro zdravotnictví zvýšit DPH na 20 % již v roce 2011, který bude zemětřesením pro všechny dosavadní propočty. Záměr, který při prvém projednávání zdravotně pojistných plánů vládou dne 9. 2. 2011 ještě nebyl na světě, a proto nemohl být důvodem pro odložení projednání uvedeného na 9. 3. 2011.

Záměry návrhů zdravotně pojistných plánů 2011 / očekávaná skutečnost 2010

všechny ZP VZP ČR
Nemocnice: 99,4 % 97,9 %
- ambulance 99,3 % 97,5 %
- akutní lůžková péče 98,9 % 97,5 %
- následná péče 98,6 % 98,3 %
LDN 98,7 % 97,4 %
Ošetřovatelská lůžka 98,7 % 97,3 %
Hospice 99,5 % 98,7 %

Za zajímavost stojí i záměry ve spotřebě léků. Zvláště když ministr zdravotnictví ve svém veřejném příslibu ze dne 3. 2. 2011 slíbil objem úhrad tzv. centrových léků zastropovat na úrovni roku 2010.

Záměry návrhů zdravotně pojistných plánů 2011 / očekávaná skutečnost 2010

všechny ZP VZP ČR
Léky na recept v nemocnicích 96,3 % 93,1 %
Centrové léky - lůžka 105,0 % 104,4 %
Centrové léky - ambulance 107,0 % 108,5 %

U centrových léků je jejich celkový objem na rok 2011 plánován ve výši 7,201 mld. Kč.

Za zaznamenání dále stojí, že kdy je opět pro rok 2011 plánováno snížení úhrad zdravotní péče, současně se plánuje nárůst provozních výdajů zdravotních pojišťoven o 3,6 %.

Struktura nákladů ZP na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů - podrobné tabulky

 

 

4.3.2011
Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven

Očekávaná skutečnost roku 2010 13,435 mld. Kč

Očekávaná skutečnost roku 2011 11,025 mld. Kč

Zdroj: Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2011 - pro Vládu ČR

 


4.3.2011
Nemocnice prý hospodařily v letech 2006 - 2009 v souhrnu kladně

Nemocnice hospodařily v letech 2006 - 2009 v souhrnu kladně -www.zdn.cz - ČTK

Není nad zkreslující průměry. Když se sečtou kladné hospodářské výsledky především fakultních nemocnic a ztráta především regionálních nemocnic, nemocnice prý v souhrnu hospodařily kladně. Prý se 2 mld. korun navíc na platy lékařů se příjmy nemocnic udrží jen na úrovni roku 2009. Jednak to nejsou peníze navíc, ale jen část z toho, o co (2 %) byly úhrady nemocnicím na rok 2009 předtím sníženy. A na úroveň roku 2009 se navýší jen nemocnicím, které mají nejvíce lékařů. Máme rok 2011 – připomínáme. A již v závěru tohoto roku se v důsledku 20 % DPH začnou snižovat nejméně o 10 mld. Kč každý rok. To je pětinásobné snížení toho, co na platy lékařů má být teprve přidáno. Pacienti, třeste se.

2.3. 2011
Předpokládané dopady zvýšení DPH na zdravotnictví

10 % DPH

Výdaje na léky distribuované v ČR (2009) 80 mld. 8 mld.

Zdravotnické prostředky (2009) 22 mld. 2,2 mld.

Teplo
Vodné, stočné
Potraviny
Opravy, údržba
Vzdělávání, literatura
O
statní služby cca 30 mld. 3 mld.

Sekundární dopad zvýšení DPH
ve zvýšení ostatních cen cca 5 mld. 0,5 mld.

Celkem cca 13,7 mld. Kč

 


28.2.2011
Výběr pojistného v roce 2011: 101,88 %

období kumulativně v Kč srovnání s rokem 2010
leden 16 316 404 324 101,75 %
únor 34 760 245 636 101,88 %

Pro porovnání: výběr pojistného v roce 2010 proti roku 2009 dosáhl 101,88 %, v absolutním vyjádření zvýšení o 3,925 mld. Kč.

 


28.2.2011
Ministerstvo splnilo závazek z memoranda:
vydalo novelu úhradové vyhlášky

Vyhláška MZ č. 46/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 396/2010 Sb.

Vyhláška stanoví i povinnost zdravotních pojišťoven hradit předběžné měsíční úhrady nemocnicím.

 


18.2.2011
Hrozí, že platy lékařů budou moci nemocnice zvýšit až v roce 2012

Vyplývá to z vyjádření náměstka ministra zdravotnictví P. Noska, v němž mimo jiné uvádí, že finanční prostředky na zvýšení platů by nemocnice měly obdržet do konce roku a že podmínky pro navýšení platů byly vytvořeny již ve stávající úhradové vyhlášce.
Pokud nebude zajištěno zvýšení záloh od zdravotních pojišťoven nemocnicím již v průběhu roku 2011, nebudou moci nemocnice zvýšené platy vyplatit.

článek www.idnes.cz

 


17.2.2011
Lékaři přijímají nabídku České republiky, slibům vlády však zcela nevěří

celý text

 


16.2.2011
Vláda zatím neumožnila podpis dohody o skončení protestu lékařů. Požaduje předchozí stažení výpovědí lékařů

článek - www.ctk.cz
Článek obsahuje i navrhované platové tarify

14.2. 2011
Memorandum z jednání MZ a LOK-SČL

Plné znění memoranda

14.2.201

 

 

AČMN požaduje navýšení úhrad také pro následnou péči

Dopis ministrovi

14.2.2011AČMN k veřejnému příslibu ministra

Dopis ministrovi

3.2.2011


Příslib ministra zdravotnictví ČR
o úpravě poměrů ve zdravotnictví

Veřejný příslib ministra

V jeho obsahu je pro AČMN zarážející zejména:

  • příslib obsahuje pouze závazek navýšit úhrady akutní péče (nikoli následné péče)
  • není uveden termín vydání a účinnosti novelizované úhradové vyhlášky
  • prvá etapa redukce lůžkového fondu o 10 % má být realizována přímými administrativními zásahy
  • plán uzavírání stanic, oddělení i celých nemocnic bude „konzultován“ mj. s Českou asociací sester, nikoli s AČMN a dalšími asociacemi nemocnic; v rámci „Rady poskytovatelů“ se na „konzultování“ uzavírání nemocničních akutních lůžek budou podílet organizace ambulantních specialistů, praktiků, stomatologů
  • jen část uzavřeného lůžkového fondu má být využita pro následnou a zdravotně sociální péči
  • záměr rušení akutních lůžek časově předchází řešení otázek následné péče

 

2.2. 2011
V zařízeních AČMN sílí nespokojenost nad postupem při řešení současné krize
(tiskové sdělení)

Členská zařízení AČMN mají množství kritických připomínek k „Návrhu MZ na řešení krizové situace ve zdravotnictví“, který počítá s prostředky na platy lékařů pouze v akutní péči. Bez předpokládaného zvýšení prostředků zůstává celá následná péče, představující téměř třetinu lůžkového fondu v ČR. Při takovém přístupu se záměr snížit počet lůžek akutní péče o 10 tisíc jeví jako snaha o jejich prosté zrušení, nikoli restrukturalizaci na lůžka následné péče. Poukazováno je na to, že takový postup může vést k tomu, že lékaři následné péče, kteří byli dosud v klidu, se připojí ke svým kolegům z akutních nemocnic.

Členové AČMN jsou nespokojeni se záměrem MZ vydat novelu úhradové vyhlášky na rok 2011 s účinností až od 30. 4. 2011. V takovém případě by platila pouze 8 měsíců a pouhých 8 měsíčních navýšení by do nemocnic na platy přineslo nanejvýš 2/3 ze slíbených 2 mld. Kč. Přitom nic nebrání tomu, aby úhradová vyhláška byla novelizována ještě v únoru 2011.

Kriticky je poukazováno i na to, že do přímého jednání o řešení krize nejsou zapojováni ti, kteří případné výsledky budou realizovat. Ať již jde o samotné nemocnice nebo zdravotní pojišťovny.

Zejména zdravotní pojišťovny, které nesou také svou vlastní odpovědnost za podfinancování především regionálních nemocnic, by se na nápravě dosavadního stavu mohly podílet i jinak, než zahájením kampaně rušení 10 000 lůžek v nemocnicích.

Nemocnice AČMN upozorňují, že bez důkladné analýzy struktury a dostupnosti poskytované nemocniční péče by zamýšlená restrukturalizace mohla proběhnout jako další centralizace nemocniční péče, v neprospěch menších nemocnic, které běžnou nemocniční péči poskytují často levněji a v prostředí k pacientům přívětivějším.

 

1.2.2011
Informace o přijetí předsedy AČMN předsedou Vlády ČR

V pondělí 31.1.2011 předseda vlády přijal předsedu AČMN, předsedkyni OS ZSP ČR a prezidenta Svazu pacientů ČR. Ze strany AČMN bylo upozorněno, že 2 mld. Kč v Návrhu MZ není zvýšení, jen narovnání 2 % snížení úhrad, daného úhradovou vyhláškou MZ pro rok 2011. Předseda vlády byl informován o finanční situaci členských zařízení, které jsou aktuálně podfinancovány již známou inflací roku 2010 a očekávanou inflací r. 2011. Byl seznámen s usnesením Rady AČMN, že uvolňování finančních prostředků do navyšování platů bude velmi obtížné a s případným navyšováním lze uvažovat až z případných úhrad převyšujících vyúčtování roku 2009.

Předseda vlády byl informován o vůli AČMN podporovat řešení, která povedou k dohodě před 01.03.2011 a nebudou zhoršovat ekonomickou situaci nemocnic.

Předseda vlády zdůraznil, že návrh na zvýšení úhrad o 2 mld. Kč je maximum, které je nepřekročitelné a očekává, že bude lékaři přijato.

K návrhu snížit počet akutních lůžek o 10 tisíc AČMN upozornila, že bez důkladné analýzy topografie hustoty a spektra lůžkové péče by realizace obsažená v návrhu MZ s vysokou mírou rizika směřovala v neprospěch menších nemocnic.

Předseda vlády byl informován, že se jedná o nemocnice poskytující levnou základní péči, ve kterých již většinou restrukturalizace proběhla a nepromyšlená centralizace by byla nákladnější než současný stav, o prohlubování nerovnoměrného pokrytí nemocniční péče nemluvě.

Předseda vlády souhlasil, že tento návrh nevychází z nezbytných propočtů a že k problému restrukturalizace nemocniční péče bude nutné přistoupit komplexněji, v diskusi, se znalostí potřebných údajů, neukvapeně.

AČMN deklarovala názor, že vnímá potřebu restrukturalizace, ale řízené a proporcionální.
1.2.2011
Návrh dohody předané LOK-SČL ministerstvu

Návrh dohody
31.1.2011
Návrh Ministerstva zdravotnictví diskriminuje lékaře celé následné péče

Návrh MZ k řešení krizové situace ve zdravotnictví navrhuje zvýšení úhrad o 2 % pouze pro akutní nemocniční péči. Znamená to, že pro 23 tisíc lůžek následné péče zůstanou zachovány snížené úhrady na úrovni 98 % roku 2009.

Z toho vyplývá, že MZ vůbec nepočítá se zvýšením platů lékařů v léčebnách dlouhodobě nemocných, psychiatrických léčebnách, rehabilitačních a dalších ústavech, dětských a dalších léčebnách.

Vzniká otázka, jak vážně MZ bere svůj další návrh na převedení části zrušených akutních lůžek na lůžka následné péče, když již ve výchozím kroku svých záměrů tento druh péče diskriminuje.

 

 


31.1.2011

Propočet zvýšení platu na 1 lékaře podle návrhu Ministerstva zdravotnictví

Při navýšení úhrad nemocnicím z 98 % na 100 % (2 mld. Kč) podle nynějšího návrhu MZ bude odstraněno snížení úhrady platnou úhradovou vyhláškou. Při nulovém navýšení úhrad nelze zvyšovat platy, bude však možné platy nesnižovat.

Při alternativě navýšení nemocnicím z 98 % na 102 % (4 mld. Kč) by zvýšení platu 1 lékaře mohlo být 3 950 Kč hrubého a to nejdříve od 1.5.2011 do konce roku 2011.

V roce 2011 by se tak mohl zvýšit plat lékařů až o 31 600 Kč. To je značný rozdíl proti ministerstvem uváděnému zvýšení 100 000 Kč.

Finanční zdroje pro zachování zvýšených platů v roce 2012 návrh MZ neřeší.

Propočet

 31.1.2011

Návrh Ministerstva zdravotnictví k řešení krizové situace ve zdravotnictví

Návrh MZ
31.1.2011
Odpověď ministra L. Hegera na interpelaci ve věci Memoranda AČMN

V poslanecké sněmovně byla podána písemná interpelace k postoji Ministerstva zdravotnictví k návrhům na řešení krizové situace obsaženým v Memorandu AČMN k současné krizi ve zdravotnictví. Ministr v úvodu své písemné odpovědi sice označil navrhovaná opatření za nesystémová a svědčící o neznalosti současné právní úpravy (?), dále však s podstatou většiny navrhovaných opatření víceméně souhlasil.

odpověď ministra str. 1

odpověď ministra str. 2

odpověď ministra str. 3

Memorandum AČMN


 

 

 

28.1.2011

Stanovisko AČMN k návrhu MZ na snížení počtu akutních lůžek

(tiskové sdělení)


Návrh Ministerstva zdravotnictví na snížení akutních lůžek v nemocnicích o
10 000, tj. o 20 % představuje neúměrný zásah do nemocniční sítě, kterému
nepředcházela analýza potřeb a dostupnosti nemocniční péče. Odporuje
tradicím středoevropského zdravotnictví a jde opačným směrem, než
zdravotnictví našich nejvyspělejších sousedů Rakouska a Německa.

Snížení počtu lůžek samo o sobě nemůže přinést žádnou úsporu. Ve skutečnosti
jde o návrh podstatně omezit finanční prostředky pro nemocnice, tedy o pravý
opak toho, o co protestující lékaři usilují.


28.1.2011

Stanovisko AČMN k návrhu MZ na řešení platů lékařů

(tiskové sdělení)

AČMN vítá posun v jednáních s protestujícími lékaři pozitivním směrem,
stejně tak jako návrh přednesený ministrem zdravotnictví upravit finanční
prostředky pro nemocnice o 2 mld. Kč.

Je však nutno si uvědomit, že jde pouze o návrat k úhradám v roce 2009. V
tomto smyslu tedy nejde o zvýšení letošních úhrad, odpovídajících současným
nákladům a požadavkům na navyšování platů lékařům.


28.1.2011

Návrh Ministerstva zdravotnictví k řešení krizové situace ve zdravotnictví

Návrh MZ

 

 

21.1.2011

Společná tisková konference AČMN,
OS ZSP ČR, LOK - SČL a Svazu pacientů ČR

Protože veřejnoprávní ČT24 neodvysílala přímý přenos ani záznam tiskové konference a místo toho stále opakovala vyjádření Ministerstva zdravotnictví, zveřejňujeme její průběh na videozáznamu.

 

http://www.cmkos.cz/medialni-prezentace/2856-3/video-tiskova-konference-21-1-2011

  

21.1.2011
VEŘEJNÁ VÝZVA POLITIKŮM A OBČANŮM:

ZABRAŇME ROZPADU ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ!

Asociace českých a moravských nemocnic

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

Svaz pacientů ČR

Společně vyzývají občany:

- Nenechte se podvést tvrzeními, že při odchodu cca třetiny lékařů se nic nestane, protože péči budou schopna zajistit jiná oddělení, jiné nemocnice, případně problém vyřeší záchranná služba. Vedení krajů, vedení nemocnic a lékaři, kteří nepodali výpověď, už nade vší pochybnost potvrdili, že to není pravda. Situace je tak vyhrocená, že v některých místech republiky nebude možné zajistit ani nejakutnější péči a v řadě regionů může dojít k přímému ohrožení zdraví a životů nemocných.

- Nenechte se zmást mediálním zkreslováním situace a nepodléhejme rozdmýchávání závisti a nenávisti. České zdravotnictví se 20 let buduje a vylepšuje na úkor platů jeho zaměstnanců. Ty neodpovídají ani vzdělání, ani náročnosti a zodpovědnosti práce lékařů a dalších profesí a údaje o nich jsou zkreslovány obrovským množstvím přesčasů. Hodinový plat zkušeného lékaře je často nižší než hodinový plat nekvalifikovaného brigádníka.

- Podpořte protestující lékaře, kteří bojují nejen za své platy, ale zároveň i proti korupci, nejrůznějším lobby ve zdravotnictví, které odčerpávají peníze určené na zdravotní péči. Bojují proti obrovským přesčasům, jejichž vinou o životě a zdraví pacientů často rozhoduje unavený a nevyspalý lékař.

- Nedopusťte zneužití současné situace ke zrušení téměř třetiny českých a moravských nemocnic. To by znamenalo nejen výrazné zhoršení dostupnosti zdravotní péče, ale i propouštění dalších zaměstnanců, což by mělo velmi negativní dopad do sociální sféry. V okresních a dalších městech jsou většinou nemocnice také největším zaměstnavatelem.

- Nedopusťte poškození svého města a svého kraje tím, že zavření nemocnice způsobí v místě velkou nezaměstnanost, které s sebou vzápětí přinese krachy drobných živnostníků a jejich provozoven.

Asociace českých a moravských nemocnic

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

Svaz pacientů ČR

Společně vyzývají ministra zdravotnictví a vládu:

- Najděte okamžité řešení, jak vyhovět oprávněným požadavkům lékařů a zabraňte jejich odchodu.

- Přestaňte bagatelizovat situaci a říkejte pravdu o současném stavu zdravotnictví a o rozvratu, který během nejbližších týdnů hrozí.

- Neprodleně novelizujte úhradovou vyhlášku na rok 2011 a navýšením úhrad nemocnicím z disponibilních zdrojů veřejného zdravotního pojištění umožněte plnění mzdových požadavků lékařů.

- Garantujte veřejným příslibem další konkrétní kroky ke zvýšení platů a mezd lékařů, sester a ostatních zaměstnanců ve zdravotnictví v letech 2012 a 2013.

- Distancujte se veřejným prohlášením od záměru řešit problémy českého zdravotnictví živelným rušením nemocnic a jejich částí.

- Nastavte ve zdravotnictví takové podmínky, aby se zamezilo nehospodárnosti, finančním únikům a korupci.

- Zajistěte takovou reformu zdravotnictví, která bude pacientům v celé České republice garantovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči.

V Praze 21. ledna 2011

Výzvě vyjádřila podporu Česká lékařská komora

 

Originál výzvy

 

 

20.1. 2011
Společná tisková konference


Lékařského odborového klubu

Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

Asociace českých a moravských nemocnic

Svazu pacientů ČR


na téma

"Zabraňte rozpadu českého zdravotnictví"

zítra 21.1. 2011 v 11.00 hod.

v Praze v Domě odborových svazů

 

20.1.2011
Kde leží dostatek peněz na platy zdavotníků, aniž by bylo třeba jakkoliv navyšovat položky státního rozpočtu
Prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D., Radiologická klinika FN a LF UK v Hradci Králové

Považujeme článek za skvělou analýzu poměrů českého zdravotnictví, která odpovídá poznatkům AČMN.

 

celý článek - www.zdn.cz

 

 

 

17.1.2011
Je důvod v ČR rušit

menší nemocnice?

Velikost a počty nemocnic v ČR a v Rakousku

 

ČR

Rakousko

Velikost

Nemocnice

Lůžka

%

Nemocnice

Lůžka

%

do 200 lůžek

95

9 683

16

167

30 128

62

200 - 500

61

20 459

32

75

15 879

27

500 - 1000

23

15 427

24

22

11 205

8

1000 a více

12

17 423

28

8

10 525

3

Celkem

191

62 292

100

272

67 737

100

 

Zdroj: ČLK

 

 

 

12.1.2011
Tisková zpráva z dnešního jednání
LOK - SČL a AČMN

Představitelé LOK – SČL a AČMN se informovali o vývoji situace, zejména o průběhu druhé etapy protestních kroků lékařů. Na základě informací z nemocnic konstatovali vážnost situace, zejména hrozbu úplného kolapsu nemocniční péče po 1. březnu 2011.

Upozornili na snahu zneužít situace k restrikci poskytování nemocniční péče a k rušení řady nemocnic v regionech. To by vedle přímých dopadů na pacienty a občany mělo nedozírné následky rušením desetitisíců pracovních míst v nemocnicích i na ně navázané infrastruktuře.

V této souvislosti odmítají zlehčování celé situace ze strany odpovědných představitelů státu a řady sdělovacích prostředků.

Vážnost situace dokazuje příklad Prahy, kde jsou největší kapacity nemocničních lůžek, je zde relativně nižší účast lékařů v akci „Děkujeme, odcházíme“ a přesto odpovědní činitelé deklarují schopnost garantovat pouze nedokladnou akutní péči po 1. březnu 2011.

Vyjádřili zklamání nad dnešním otevřeným dopisem ministra zdravotnictví všem lékařům v nemocnicích, který obsahuje vše, jen ne ochotu jednat s protestujícími lékaři a řešit příčiny vzniklé krize.

 

 

11.1.2011
AČMN ke stanoviskům ČLK zveřejněným na dnešní tiskové konferenci
(tiskové sdělení)

Asociace českých a moravských nemocnic plně podporuje požadavek České lékařské komory na novelizaci úhradové vyhlášky a použití zvýšených úhrad nemocnicím na platy lékařů.

Ztotožňuje se s tím, že další nečinnost Ministerstva zdravotnictví a Vlády ČR v současné krizi nejen že ohrožuje zdraví a životy občanů, ale umožňuje pokračovat v dalším rozmělňování zdrojů a plýtvání finančními prostředky.

Podporuje požadavek orientovat české zdravotnictví na osvědčené vzory německého a rakouského zdravotnictví, s nimiž jej spojují tradice společné vyspělým zemím středoevropského prostoru.

S ohledem na zkušenosti těchto zemí AČMN odmítá další účelovou centralizaci zdravotní péče do největších nemocnic a požaduje přehodnotit vztah ke středním a malým nemocnicím, které běžnou nemocniční péči dokáží poskytovat levněji, efektivněji, v prostředí lidem bližším a pod kontrolou veřejnosti.

 

 

 

11.1.2011
AČMN k vystoupení ministra zdravotnictví L. Hegera v poslanecké sněmovně

 

 

Vážená paní poslankyně,

Vážený pane poslanče,

dne 21.12. 2010 vystoupil ve sněmovně ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. a v závěru vystoupení komentoval problematiku nákladů nemocnic způsobem, který nemá s věcnou podstatou problému naprosto nic společného:

Já bych si ještě dovolil říci poslední věc, a to na poznámku pana předsedy Sobotky, že fakultní nemocnice jsou čtyřikrát dražší. To opakuje – já nevím, jestli člen, ale příznivec – pan dr. Ing. Fiala. To opakuje již asi čtyři roky a tomuto argumentu se, pane poslanče Sobotko prostřednictvím paní předsedající, smějí všichni nemocniční ekonomové. Jestliže vydělíte náklady fakultních nemocnice počtem lůžkodnů a vydělíte je u malé nemocnice, tak ty náklady jsou menší, ale prostě proto, že ty fakultní nemocnice mají 5 % těch nejtěžších pacientů této republiky, kteří spotřebují 50 % rozpočtu. Potom takovéto průměry mají cenu jenom pro falešnou politickou argumentaci. Já tu faleš nepodsouvám vám, ale myslím si, že byste si to měl s panem dr. Fialou trošku vyříkat, jak je to doopravdy. Fakultní nemocnice věci, které dělají malé nemocnice, umějí dělat také levně, jenom mají ty drahé pacienty, o které se musí starat.“

Pan ministr ve svém vyjádření použil jméno kolegy Petra Fialy, který je místopředsedou Asociace českých a moravských nemocnic. Proto jsme výše zmíněnou záležitost projednali ve vedení asociace a konstatujeme, že bylo reprodukováno něco, co nikdo nenapsal a bylo překrouceno, co bylo napsáno. Věříme, že se nejedná o faul, který nepatří do věcné diskuze, ale o pouhé nedorozumění, které je třeba vzájemně si vysvětlit.

celý text dopisu poslancům

příloha dopisu

 

Celé vystoupení ministra zdravotnictví najdete v rubrice Co se děje ve zdravotnictví - "Záznam ze schůze poslanecké sněmovny, která se nekonala".

 

 

27.12. 2010
Představy ministra zdravotnictví o řešení krize v nemocnicích výrazně přesahují kompetence ministerstva a státu

 

 

K posledním vyhlášením ministra L. Hegera, že z nemocnic po odchodu podstatné části lékařů budou vytvářena „střediska první pomoci“, „body ke stabilizaci pacientů“, o „uzavírání oddělení a jejich slučování“ a o „přeměně na doléčovací nemocnice“ nebo „ústavy zdravotně sociální péče“ sdělujeme:


Výše uvedené zásadně přesahuje kompetence státu a Ministerstva zdravotnictví, pokud nejde o fakultní nemocnice nebo jiná zařízení zřizovaná státem. S AČMN, s kraji nebo s jinými zřizovateli nemocnic nebylo nic takového projednáváno.


Na jednání ministra L. Hegera s asociacemi nemocnic a asociací krajů 17.12. 2010 AČMN odmítla upřednostňování přípravy krizových scénářů a požadovala, aby MZ především jednalo s protestujícími lékaři a hledalo nezbytné zdroje alespoň pro postupné uspokojení oprávněných požadavků lékařů. Podrobně na tomto jednání byly projednány jednotlivé body Memoranda AČMN již předaného předsedovi vlády.


Na dotazy ministra zástupci AČMN upozornili, že finanční zdroje není nezbytné hledat mimo systém financování zdravotnictví. Např. ministr byl upozorněn, že podle zprávy projednané vládou se provozní výdaje zdravotních pojišťoven od roku 2008 zvýšily o 2,456 mld. Kč. Že rozdílných zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven lze využít při poskytnutí půjček mezi pojišťovnami.


Postup ministerstva vede AČMN k nezbytnosti zveřejnit zápis a závěry z výše uvedeného jednání na MZ.Od postupu ministra se distancuje i Asociace krajů ČR.


Zápis z jednání na MZ

 

Výzva asociace krajů ministrovi

 

 

Archiv:

 

 

Archiv 2010

 

Archiv 2009

 

Archiv 2008

 

Archiv 2007

 

Archiv 2006

 

Archiv 2005

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364005