119

Archiv 2005

 

29.12. 2005

Co AČMN kritizuje v úhradové vyhlášce MZ v oblasti následné péče

Především je nutno říci, že asociace nechce pro léčebny jakkoli vyšší úhrady, než mají ostatní.
Naopak, naše asociace stála u zrodu dohody, kterou podepsal předseda vlády a současný ministr zdravotnictví. AČMN to byla, která navrhla stejný nárůst úhrad pro všechny segmenty, aby žádný z nich nemohl být nadále zvýhodňován. Za touto dohodou stojíme, podpis AČMN pod ní platí.
Problém je v něčem jiném. Do vyhlášky se dostaly chyby. U následné péče je vlastní text a příloha vyhlášky v rozporu. Přes naši snahu to odstranit – o tom jsme jednali i s ministrem – se to nepodařilo.
O co jde ? V podstatě o dvě věci.

celý text s doplněním ze dne 2.1. 2006
celý text s doplněním o akutní péči

 

27.12. 2005

Tiskové sdělení AČMN k jednání s ministrem

Zástupci Asociace českých a moravských nemocnic se nezúčastní jednání o úhradách zdravotní péče v roce 2006, které na středu 28.12. 2005 svolal ministr zdravotnictví D. Rath.
Asociace tím vyjadřuje protest proti tomu, že ministerstvo nerespektovalo její připomínky k závažným věcným a logickým chybám v úhradové vyhlášce na 1. pololetí 2006.
Vyhláška vydaná v chybném znění dokonce sníží výši úhrad v léčebnách dlouhodobě nemocných, na ošetřovatelských lůžkách nemocnic, v odborných léčebných ústavech včetně dětských, plicních, psychiatrických léčeben a rehabilitačních ústavů proti roku 2005. To omezí péči o nejstarší, bezmocné a chronicky nemocné občany.
Asociace tím vyjadřuje názor, že jednáním o úhradách zdravotní péče po vydání vyhlášky nelze nahradit absenci transparentnosti její přípravy a řádně konaného připomínkového řízení.
Asociace je ochotna s ministrem jednat o odstranění chyb vyhlášky.

 

22.12. 2005

Tiskové sdělení AČMN k úhradové vyhlášce

Asociace českých a moravských nemocnic je znepokojena částí obsahu úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví na 1. pololetí 2006.
Text vyhlášky, který byl předán ministerstvem do tisku, obsahuje některé věcně i právně chybné formulace. Dokonce i takové, které připouští, že zdravotnické zařízení v některých případech nedostane za provedenou péči o pacienty žádnou finanční úhradu.
V důsledku uvedených chyb by vyhláškou byly dokonce sníženy úhrady zařízením následné péče pod úroveň stanovenou pro 1. pololetí 2005 ! To by mělo za následek výrazné zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro nejstarší a chronicky nemocné pacienty.
Došlo by k významnému omezení provozu léčeben dlouhodobě nemocných, odborných léčebných ústavů, dětských a plicních léčeben, psychiatrických léčeben, rehabilitačních a dalších zařízení následné péče.
Navíc by taková vyhláška byla porušením dohody, kterou 3. 6. 2005 podepsal předseda vlády i sám nynější ministr zdravotnictví.
Asociace nemocnic očekává, že ministr zdravotnictví napraví chyby ve vyhlášce. Pokud by to nebylo možné u vyhlášky, která je již v tisku, že tak učiní po jejím vydání.

 

19.12. 2005

Informace ústavním činitelům ČR o možných dopadech postupu zdravotních pojišťoven na následnou péči

Problém se týká následné zdravotní péče: léčebny dlouhodobě nemocných, ošetřovatelská lůžka nemocnic, odborné léčebné ústavy, dětské léčebny, plicní léčebny, psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy, hospice.

celá informace

 

16.12. 2005

Z diskuse v poslanecké sněmovně dne 16.12. 2005

"Nevím, kolik z vás obdrželo kopii dopisu, který - dalo by se říci ze záhrobí - posílá abdikující ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny, která chce, aby nemocnice buď doplnily stavy prvo a dvouatestovaných lékařů, nebo aby zavřely polovinu lůžek. Dovolím si upozornit, že tato Sněmovna schválila zákon 95/2004 o lékařích, podle kterého už žádné jedno a dvouatestované lékaře nemáme. To je systém, který se změnil v rámci harmonizace s právem EU. V současné době máme lékaře s odbornou a specializovanou způsobilostí. A paní ředitelka to velmi dobře ví. Přesto nutí nemocnice doplnit o neexistující druh lékařů a nebo zavřít lůžka. Ohrožuje tedy pacienty náš návrh, nebo paní ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny? Já se domnívám, že tento chaos už by jednou skončit měl a že proto musíme změnit způsob řízení pojišťoven."

poslanec E. Zeman - stenoprotokol sněmovny

 

16.12. 2005

Dopis správní radě VZP ČR

Vážení členové správní rady,

z pověření Asociace českých a moravských nemocnic si dovolujeme obrátit se na Vás jako členy vrcholného orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR s žádostí o zjednání nápravy v dosavadním postupu uvedené zdravotní pojišťovny vůči léčebnám dlouhodobě nemocných, odborným léčebným ústavům a dalším zařízením následné péče.
celý text

 

16.12. 2005

Dopis předsedy vlády Asociaci českých a moravských nemocnic

AČMN obdržela dopis předsedy vlády J. Paroubka, v němž se mj. hlásí k dohodě z 3.6. 2005.
Text dopisu zveřejňujeme v rubrice Dokumenty - Korespondence.

 

6.12. 2005

Eufemismus tiskového mluvčího VZP ČR

TV Prima ve své reportáži ke sporu záchranných služeb a VZP ČR dne 4.12. 2005 informovala, že záchranné služby mají vrátit čtvrtmiliardový přeplatek pojišťovně, jak jim to nařídil soud. Tiskový mluvčí VZP J. Suttner reagoval: „My nemůžeme dělat nic jiného, než konat. Budeme konat velmi citlivě.“
celý text

 

24.11. 2005

Další soud dal za pravdu MZ a AČMN

Na těchto stránkách jsme 23.11. 2005 vyslovili názor na omezenou závaznost rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR proti tomu, jak jej prezentuje VZP ČR.
Tento názor potvrdil nejnovější rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9, který opětovně ve věci regulace 1,10 Kč rozhodl ve prospěch další nemocnice AČMN.
Soud tak rozhodl přesto, že zdravotní pojišťovna argumentovala rozhodnutím nejvyššího soudu.

 

24.11. 2005

Vystoupení ředitelky VZP ČR v poslanecké sněmovně

Stenozáznam sněmovny z jednání dne 24.11. 2005

 

23.11. 2005

Vystoupení ministra zdravotnictví v poslanecké sněmovně

Stenozáznam sněmovny z jednání dne 22.11. 2005

 

23.11. 2005

Spor mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí Nejvyšší soud nerozhodl

Sdělovací prostředky v minulých dnech informovaly o rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve sporu VZP ČR a záchranných služeb. V podstatě jde o dlouholetý spor MZ a MF o to, zda lze úhrady zdravotní péče stanovené vyhláškami MZ regulovat a fakticky snižovat cenovými výměry MF.
celý text

 

15.11. 2005

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ SPOLEČNÉHO ZASEDÁNÍ

  • Asociace českých a moravských nemocnic

  • Asociace nemocnic ČR

  • Sdružení fakultních nemocnic

  • Sdružení soukromých nemocnic ČR

  • Aprimed

Účastníci společného zasedání


Očekávají systémové a současně důsledné řešení finančních problémů ve zdravotnictví. Za jejich nedílnou součást považují dosažení rovnováhy mezi výdaji a zdroji tak, aby úhrady od zdravotních pojišťoven odpovídaly skutečným nákladům na poskytovanou zdravotní péči. K tomu především žádají, aby byly zvýšeny platby státu za tzv. státní pojištěnce (děti, důchodce a další).

celý text

 

15.11. 2005

Výsledky šetření dodržování právních předpisů při úhradách zdravotní péče zdravotními pojišťovnami v roce 2005

Již v pořadí třetí šetření v roce 2005 (předchozí byla v srpnu a září) bylo provedeno v listopadu formou ankety v 58 nemocnicích (51 zařízení akutní péče a 49 zařízení následné péče) Asociace českých a moravských nemocnic. Zahrnuje stav v 1. a 2. pololetí 2005 ke dni 11.11. 2005 ve více než 400 smluvních vztazích (každá z 57 nemocnic nemá smlouvy se všemi 9 pojišťovnami).

celý text

tabulka 1. pololetí
tabulka 2. pololetí

 

14.11. 2005

Dluh pojišťoven a plátců vůči nemocnicím vzrostl na 14,5 mld.

MZ navrhuje, aby nemocnice souhlasem se snížením úhrad za 2. pololetí 2005 přispěly ke snížení deficitu VZP. Zpráva ČTK ještě více podtrhuje paradox, že by tím věřitelé financovali svého dlužníka.

Zpráva ČTK

 

11.11. 2005

Bude úhradová vyhláška pro 1. pololetí 2006

Dne 27.10. 2005 se uskutečnilo jednání zástupců všech segmentů poskytovatelů s 1. náměstkem MUDr. Rathem za přítomnosti zástupců zdravotních pojišťoven.
MUDr. Rath vysvětlil dohodu, kterou uzavřely zdravotní pojišťovny, jako pracovní dokument, který se nadále bude upřesňovat.
V souladu s principy uvedené dohody navrhl úhrady pro všechny segmenty v zásadě stejné se stejným navýšením 103 % s výjimkou komplementu a dopravy, kde navrhl 100 %. U komplementu to zdůvodnil mimořádným nárůstem v předchozích letech.
Pro ústavní péči byla MZ navržena paušální platba ve výši 103 % 1. pololetí 2005, ZUM, ZUL a léky se symbolem X ve výši 98 % 1. pololetí 2005, výdaje na recepty ve výši 98 % 1. pololetí 2005, za podmínky zachování objemu péče ve výši 100 % bodů 1. pololetí 2005 podle seznamu výkonů s upravenými mzdovými indexy. Zvlášť by byl hrazen nákladný pojištěnec nad 500 tis. Kč, zohledněny přesuny pojištěnců a malé počty pojištěnců.
celý text

 

24.10. 2005

Připomínky k dohodě zdravotních pojišťoven z 19.10. 2005

"Dohoda" bude předmětem zítřejšího jednání RHSD a čtvrtečního jednání poskytovatelů a zdravotních pojišťoven na Ministerstvu zdravotnictví. Pro tato a další jednání jsou určeny připomínky AČMN.

AČMN přitom vychází z toho, že podle vyjádření 1. náměstka MZ "dohoda" je pracovní materiál. "Ta dohoda není neměnná, nemá charakter závazné, vynutitelné smlouvy. Takto to z naší strany myšleno nebylo," prohlásil D. Rath.

Připomínky AČMN

"Dohoda" str. 1 str. 2 str. 3

 

20.10. 2005

Skončilo dohodovací řízení o výši úhrad na 1. pololetí 2006

Skončilo dohodou v segmentech lázně, doprava, praktičtí lékaři a záchranná služba. Nedohodly se segmenty ústavní péče, ambulantní specializovaná péče, komplementu, domácí péče a fyzioterapie.
V závěrečném jednání byl dán prostor pro dosažení dohody ve 4 nedohodnutých segmentech. K dohodě nedošlo v žádném z nich.
K nedohodě přispěla změna postoje zdravotních pojišťoven, vycházející z jejich včerejší dohody se zástupci Ministerstva zdravotnictví.Poskytovatelé jednomyslně vyjádřili nesouhlas s touto dohodou.

 

19.10. 2005

Trestní oznámení VZP odloženo

Policie ČR odložila trestní oznámení VZP ČR na vedení kanceláře AČMN pro trestné činy pomluvy a poškozování cizích práv, "neboť v průběhu šetření nebylo zjištěno podezření z trestného činu".

 

19.10. 2005

Tisková konference po skončení jednání předsedy vlády se zdravotními pojišťovnami

Záznam tiskové konference

 

17.10. 2005

Společné prohlášení asociací nemocnic

Dnešního dne se ještě po skončení jednání dohodovacího řízení sešli zástupci nemocnic a zdravotních pojišťoven ve snaze dosáhnout dohody o výši úhrad zdravotní péče na 1. pololetí 2006.
Zdravotní pojišťovny přednesly návrh vycházející z průběhu jednání s předsedou vlády, kterých se nemocnice neměly možnost zúčastnit. Návrh je v rozporu s dohodou s předsedou vlády ze dne 3.6. 2005.
Návrh pojišťoven neumožňuje řádný provoz lůžkových zdravotnických zařízení v roce 2006 v rozsahu a kvalitě zdravotní péče alespoň na úrovni roku 2005. Proto je pro nemocnice zásadně nepřijatelný.
Návrh zdravotních pojišťoven směřující k jejich vlastní stabilizaci by vedl k destabilizaci a zadlužování nemocnic a tím způsobenému výraznému omezení rozsahu a dostupnosti zdravotní péče pro pacienty (např. odkládání plánovaných operací, omezení podávání a předepisování léků a zdravotnického materiálu, zaostávání některých oborů, k odchodům lékařů z nemocnic a k postupnému rozpadu sítě zdravotní péče).
V Praze dne 17.10. 2005

  • Asociace českých a moravských nemocnic
  • Asociace nemocnic ČR
  • Sdružení fakultních nemocnic
  • Sdružení soukromých nemocnic ČR

Otevřený dopis asociací nemocnic předsedovi vlády

 

4.10. 2005

Stanovisko AČMN

Vážení kolegové,
Nemocnice sdružené v AČMN od počátku s pochopením sledovaly Vaše znepokojení nad prodlužováním termínů úhrad od zdravotních pojišťoven. Nemocnice vyjadřují svou solidaritu se snahou upozornit na stále se prohlubující problémy financování českého zdravotnictví.
Nepřísluší nám posuzovat Vámi zvolenou formu protestu. Nemocnice, zabezpečující nepřetržitou zdravotní péči po 24 hodin denně, zajišťují její poskytování mimo provozní dobu soukromých ambulancí - v noci, o sobotách a nedělích - a zajistí ji i při stávce.
Při této příležitosti je nutné konstatovat, že zpožďování úhrad se týká i nemocnic a přímo ohrožuje jejich provoz. celý text

 

26.9. 2005

Stanoviska autoritativních institucí k postupu zdravotních pojišťoven v tzv. personálních auditech

Zveřejňujeme stanovisko Hospodářské komory ČR označující postup zdravotních pojišťoven při provádění personálních auditů za diskriminační a protiústavní. Toto stanovisko bylo vyjádřeno v dopise prezidenta HK ČR ministryni zdravotnictví současně s žádostí o její stanovisko.

Zveřejňujeme stanovisko Ministerstva zdravotnictví, ztotožňující se se stanoviskem HK ČR a v odpovědi označující postup zdravotních pojišťoven v uvedeném případě za účelový a diskriminující.

Dopis prezidenta HK ČR
Odpověď ministryně str. 1

Odpověď ministryně str. 2

 

9.9. 2005

VZP ČR ve sporu s nemocnicemi prohrála další soud

V již medializovaném sporu nemocnic a pojišťoven, v němž rozdílná stanoviska zastávají ministerstva zdravotnictví a financí, padl dnes další rozsudek. Obvodní soud pro Prahu 3 se řídil judikátem Městského soudu v Praze o nepřípustnosti regulace paušální úhrady maximální cenou bodu 1,10 Kč. VZP musí vrátit nemocnici celou strženou částku.
VZP zatím jen na náklady tohoto soudního řízení v předem prohraném sporu vynaložila přes 170 tisíc Kč. Obdobných sporů v téže věci však vede řadu a další žaloby přibývají. I zde se ještě může odvolat. Ale nebylo by lepší další peníze již použít na péči pro své pojištěnce?

 

8.9. 2005

Po delší době úsměvy

skončilo včerejší jednání nemocnic s pojišťovnami o úhradách v roce 2006. Pojišťovny možná pochopily, že dohoda s premiérem z 3.6. 2005, kterou sice nepodepsaly, by mohla být výhodná i pro ně. Lze tak soudit ze shody na tom, že by úhrady příštího roku měly být nepřekročitelně zastropovány 50 % navýšením z nárůstu příjmů pojišťoven. A to pro všechny segmenty.
50 % z nárůstu pro pojišťovny, 50 % z nárůstu pro poskytovatele může přinést úspory a současně být výhodné pro obě strany. Je nutné vyřešit mechanismy u přesunu pojištěnců, zohlednění nákladné péče a další.
Dohoda může ztroskotat na tom, zda vycházet z navýšení příjmů za všechny pojišťovny nebo u každé z nich jednotlivě. Kamenem úrazu pak může být, zda vzít navýšení příjmů v roce 2005 nebo 2006, jak navrhují pojišťovny. V dohodě s premiérem je výslovně rok 2005.
Jednání pokračuje 16.9. 2005.

 

6.9. 2005

Ve sporu se zdravotními pojišťovnami podpořil Paroubek Emmerovou

PRAHA - Ve sporu se zdravotními pojišťovnami podpořil premiér Jiří Paroubek ministryni zdravotnictví Miladu Emmerovou. Stabilizace zdravotnických financí závisí podle něj do značné míry na zdravotních pojišťovnách.
Premiér se chce sejít se zástupci pojišťoven ještě před 26. zářím, na kdy je plánována schůzka ministryně s pojišťovnami, nemocnicemi a lékaři. Paroubek zároveň vyzval všechny účastníky systému k zodpovědnosti.
"Myslím si, že paní ministryně postupuje správným směrem a opravdu jí ten resort nezávidím, protože bude muset udělat do konce funkčního období velmi, velmi mnoho práce," řekl Paroubek novinářům po jednání s ministryní.
Na dnešní pracovní schůzce premiér s ministryní hodnotili, jak jsou plněna stabilizační opatření, která byla přijata na konci června. "Je to krátká doba, tak zázraky jsem neočekával," poznamenal Paroubek. Ocenil zejména legislativní práci. K zákonu o zdravotnických zařízeních se chce vrátit s ministryní v podrobnější debatě.
Zdroj ČTK

Podle informací AČMN ministryně při jednání s premiérem důrazně obhajovala oprávněné zájmy nemocnic v otázkách výše úhrad od zdravotních pojišťoven. O nutnosti řešení problému hovořila s premiérem sama ještě po jednání.

 

30.8. 2005

Nepravdivá informace sdělovacích prostředků

Některé sdělovací prostředky s informací o jednání ministryně zdravotnictví s asociacemi nemocnic a zdravotními pojišťovnami uvedly jako stanovisko ministryně zdravotnictví, že nemocnice na navýšení platů od 1.9. 2005 mají dostatek finančních prostředků.
Jako přímý účastníci celého jednání s ministryní zdravotnictví prohlašujeme, že nic takového od ministryně nezaznělo a že takové stanovisko by bylo v rozporu s průběhem jednání a způsobem, jakým jej ministryně vedla.
K přesné informaci připojujeme zprávu ČTK, která k této věci informuje objektivně.
Zpráva ČTK

 

30.8. 2005

Špatně platí jen 4 pojišťovny?

Tato nesprávná informace vznikla z následující zprávy ČTK:
"PRAHA - Z devíti zdravotních pojišťoven špatně platí nemocnicím za péči o pacienty čtyři - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), Česká národní zdravotní pojišťovna (ČNZP), Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV). Vyplývá to z materiálů, jež připravila Asociace českých a moravských nemocnic pro dnešní jednání s ministryní zdravotnictví Miladou Emmerovou. ČTK je má k dispozici."
Protože materiály, na které se zpráva odvolává, ukazují na větší či menší nedostatky u všech zdravotních pojišťoven, zveřejňujeme výsledky šetření AČMN, tak jak byly předány ministryni i sdělovacím prostředkům.

Výsledky šetření
1. pololetí 2005

2. pololetí 2005

1. pololetí 2005 OLÚ

2. pololetí 2005 OLÚ

1. pololetí 2005 PL

2. pololetí 2005 PL

 

29.8. 2005

Jednání ministryně s asociacemi nemocnic a zdravotními pojišťovnami

Dnešního dne proběhlo pokračování jednání z 15.8. 2005. Po krátké úvodní diskusi, opakující problémy z minulého jednání, ministryně seznámila účastníky se svými závěry a doporučeními.
Jejich obsahem v 10 bodech je, že pro zdravotní pojišťovny je závazné plnění vyhlášky č. 50/2005 Sb. pro 1. i 2. pololetí 2005, že průzkum v mnoha zařízeních ukázal, že pojišťovny nerespektují vyhlášku ani na 1. pololetí. Pojišťovny musí upustit od tzv. personálních auditů, které jsou v rozporu se zákony o výkonu zdravotnického povolání. Nesmějí uplatňovat maximální hodnotu bodu 1,10 Kč na paušální sazbu – toto současně projednala s ministrem financí, seznámila ho s judikátem soudu v této věci a dohodli se na jeho respektování. Po novelizaci zákona č. 48/1997 Sb. bude vydána vyhláška pro rok 2006 zajišťující úhrady garantované v dohodě s premiérem.
Uvedené a další závěry ministryně 6.9. 2005 projedná s premiérem. Pokud nebudou respektovány, budou další jednání zbytečná a bude přistoupeno k opatřením dle současného i novelizovaného znění zákona.
Zdravotní pojišťovny po několika protestech a námitkách přešly k diskusi o jednotlivých dílčích otázkách. Asociace naopak závěry ministryně podpořily.
Ministryně avizovala zájem předsedy vlády o další jednání s účastníky všeobecné dohody, které by se mělo uskutečnit 26.9. 2005.
Účastníci obdrželi písemné znění závěrů a doporučení ministryně, jí vlastnoručně podepsané. Současně byli požádáni o nezveřejňování jejich textu.

 

28.8. 2005

Důkazy o svévoli zdravotních pojišťoven při úhradách zdravotní péče

Na žádost ministryně zdravotnictví asociace nemocnic shromáždily fakta o dodržování právních předpisů zdravotními pojišťovnami při úhradách zdravotní péče za jejich pojištěnce. Výsledky byly zaslány ministryni pro další jednání s asociacemi a pojišťovnami dne 29.8. 2005.
Výsledky šetření v 81 zdravotnických zařízeních Asociace českých a moravských nemocnic více než potvrzují, že zdravotní pojišťovny nehradí zejména následnou péči ve výši stanovené právními předpisy. Ale navíc dokazují, že jednotlivé zdravotní pojišťovny nejenže platily rozdílné úhrady, ale že každá z nich zcela bezdůvodně rozdílně platila také jednotlivým zdravotnickým zařízením. Úhrady za stejnou zdravotní péči, pohybující se podle pojišťovny a konkrétního zařízení od 55 % až po 113 % úhrady minulého období nemohou mít zdůvodnění.
Velké skupiny zařízení dostávají pod 100 %, 100 %, 110 % a i 113 % úhrady. Jde o chaos, nebo svévoli popírající jakékoli ceny? Chtějí jej pojišťovny zvýšit ještě individuálními srážkami z důvodu personálního vybavení?
Lze se domnívat, že tento stav je výsledkem odporu zdravotních pojišťoven proti vyhlášce č. 50/2005 Sb. a neochoty ji dodržovat. V žádném případě však nesvědčí o tom, že by zdravotní pojišťovny měly – jak prohlašují – jiný výklad právních předpisů. Pokud by jej měly a řídily se jím, tak by platily podle jiných pravidel, ale všem stejně.
Ještě vyšší úhradový chaos a bezdůvodné rozdíly úhrad ukazuje šetření v dalších 24 odborných léčebných ústavech Asociace nemocnic ČR. Dá-li k tomu tato asociace souhlas, budou rovněž zveřejněny.

 

26.8. 2005

K pondělnímu pokračování jednání asociací nemocnic a zdravotních pojišťoven s ministryní zdravotnictví

Na výzvu ministryně zdravotnictví M. Emmerové Asociace českých a moravských nemocnic provedla šetření dodržování právních předpisů při úhradách zdravotní péče v 81 zdravotnických zařízeních AČMN.
Šetření cca 600 smluvních vztahů se všemi zdravotními pojišťovnami dokumentuje bezpočet případů porušení právních předpisů všemi zdravotními pojišťovnami. V rozporu s právními předpisy ve značném rozsahu smluvně nezajistily péči o své pojištěnce v 1. pololetí 2005. Obdobná situace hrozí i pro 2. pololetí 2005.
Šetření potvrdilo nehrazení zejména následné péče ve výši stanovené právním předpisem, které pokračuje i v 2. pololetí 2005.
Podrobné výsledky šetření již byly zaslány ministryni zdravotnictví a budou zveřejněny.

 

15.8. 2005

Jednání o úhradách za 1. i 2. pololetí 2005 se zdravotními pojišťovnami opět bez výsledku

Dnešního jednání svolaného ministryní zdravotnictví za přítomnosti tří jejích náměstků se zúčastnily asociace nemocnic a zdravotní pojišťovny. Úvodní vystoupení zástupců ministerstva naznačilo prostor pro dohodu tak, aby byly dodrženy právní předpisy, dohoda s předsedou vlády a mohlo být realizováno zvýšení tarifů od 1.9. 2005. celý text

 

14.8. 2005

Stanovisko asociací nemocnic před jednáním s ministryní zdravotnictví

Před pondělním jednáním se zdravotními pojišťovnami u ministryně zdravotnictví o úhradách zdravotní péče v roce 2005 se sešli zástupci asociací nemocnic k zaujetí společného stanoviska. Přijaté stanovisko již bylo zasláno ministryni zdravotnictví, k informaci též předsedovi vlády a Asociaci krajů ČR.
O výsledku jednání u ministryně zdravotnictví budeme informovat.

Stanovisko

 

28.7. 2005

AČMN významně pomohla VZP ČR i nemocnicím

Jak jsme již sdělili, na jednání 12.7. 2005 AČMN požádali zástupci VZP o podporu odkladu vrácení předsunuté platby za státní pojištěnce. V opačném případě by v měsíci srpnu nemohly být provedeny žádné úhrady.
AČMN se neprodleně obrátila na ministryni zdravotnictví a ministra financí, požádala je o informování příslušných ústavních činitelů a o řešení. Již v závěru týdne byl ministryní zdravotnictví s dopisem AČMN seznámen o problému informován předseda vlády.
Dne 21.7. 2005 byla AČMN neoficiálně informována o řešení problému a dnešního obdržela dopis ministra financí o jeho vyřešení.

Dopis ministra financí

 

26.7. 2005

Účelové jednání zdravotních pojišťoven ještě více sjednotilo nemocnice

Zástupci více než 200 zařízení následné péče ze 4 asociací a sdružení nemocnic se dnes sešli v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce, aby upozornili na protiprávní postup VZP ČR a dalších zdravotních pojišťoven. Na to, že svévolně snížené úhrady péče jejich pojištěncům ohrožují fungování celého systému zdravotní péče.
Zdravotním pojišťovnám byl na jejich žádost na jednání ještě dán prostor, aby svůj postup vysvětlily a přednesly návrhy na řešení. Pojišťovny této možnosti nevyužily. Tvrdošíjným opakováním svých dřívějších stanovisek a ignorováním medicínských, ekonomických a právních následků svého jednání účastníky ještě více sjednotily.
Vystupování pojišťoven přispělo k tomu, že na jednání nezazněl jediný hlas na jejich podporu a že účastníci jednomyslně schválili předložený návrh prohlášení.
V prohlášení se mimo jiné zástupci všech přítomných zdravotnických zařízení připojili k obsahu podnětů k zahájení správního řízení se zdravotními pojišťovnami, které dosud podalo 14 nemocnic.

Prohlášení

 

26.7. 2005

Situaci v personálním vybavení zdravotnických zařízení by měly zdravotní pojišťovny pomoci řešit, ne z ní profitovat


Vysoké nároky na kvalifikaci obecně a kvalifikaci v daném oboru, její celoživotní doplňování odlišují zdravotnictví od ostatních odvětví. Proto také i při relativně nižších mzdách zdravotníků osobní náklady zdravotnických zařízení přesahují 50 % celkových nákladů. celý text

 

26.7. 2005

Podnět Úřadu pro hospodářskou soutěž k prošetření postupu zdravotních pojišťoven jednáním ve shodě (kartelová dohoda) s cílem dosáhnout snížení úhrad následné péče

(podkladový materiál pro účastníky shromáždění následné péče dne 26.7.2005)

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, zakazuje dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které mohou vést k narušení hospodářské soutěže. Zejména pak jsou zakázány dohody, obsahující ujednání o přímém nebo nepřímém určení cen, popřípadě o jiných obchodních podmínkách. celý text

 

26.7. 2005

Podávání podnětů ministerstvu k zahájení správního řízení se ZP

(podkladový materiál pro účastníky shromáždění následné péče dne 26.7.2005)

Zákony o zdravotních pojišťovnách (č. 551/1991 Sb. resp. č. 280/1992 Sb.) v § 7a resp. v § 7 mj. stanoví:

§ 7a


(1) Kontrolu činnosti Pojišťovny provádí Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem financí. Zjistí-li toto ministerstvo závažné nedostatky v činnosti Pojišťovny, zejména nedodržování tohoto zákona, předpisů o všeobecném zdravotním pojištění nebo schváleného zdravotně pojistného plánu, je oprávněno podle povahy zjištěného nedostatku
a) vyžadovat, aby Pojišťovna ve stanovené lhůtě zjednala nápravu, zejména uvedla svou činnost do souladu s tímto zákonem, předpisy o všeobecném zdravotním pojištění a schváleným zdravotně pojistným plánem,
b) zavést nucenou správu na dobu nejvýše jednoho roku.
celý text

 

26.7. 2005

Postup při podávání hromadných žalob na ZP

(podkladový materiál pro účastníky shromáždění následné péče dne 26.7.2005)

Právníky nemocnic je připraveno znění žaloby na zaplacení částky za následnou péči neuhrazené zdravotní pojišťovnou ve výši stanovenou vyhláškou č. 50/2005 Sb. celý text

 

25.7. 2005

Ministryně zdravotnictví přeruší dovolenou

Ministryně zdravotnictví M. Emmerová pro závažnost situace v poskytování následné péče přeruší dovolenou a zúčastní se zítřejšího shromáždění zařízení následné péče celé ČR v Nemocnici Na Homolce v čele početné delegace Ministerstva zdravotnictví.

Kanceláři AČMN to potvrdil sekretariát ministryně. Ministryně se zúčastní i tiskové konference svolavatelů shromáždění.

Shromáždění je svoláno všemi asociacemi a sdruženími nemocnic na protest proti postupu VZP ČR a dalších zdravotních pojišťoven, které odmítají hradit péči poskytnutou svým pojištěncům ve stanovené výši. Tím je ohroženo poskytování péče v řadě léčeben dlouhodobě nemocných, psychiatrických, plicních, rehabilitačních a dětských léčeben, na ošetřovatelských lůžkách všech nemocnic a v hospicích.

 

12.7. 2005

ČTK: Nemocnice požádají o pomoc Paroubka, pojišťovny jim platí málo

PRAHA - Nemocnice už dále nehodlají přihlížet tomu, že zdravotní pojišťovny jim neplatí za péči v takové výši, jaká jim podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví náleží. Chtějí se obrátit se žádostí o pomoc na premiéra Jiřího Paroubka a ministryni zdravotnictví Miladu Emmerovou. Na 26. července svolávají do Nemocnice Na Homolce setkání všech zařízení následné péče, psychiatrických léčeben a rehabilitačních ústavů. Zde se domluví na textu dopisu pro tyto dva politiky.

celý text sdělení ČTK

 

11.7. 2005

Co s úhradami za 1. pololetí 2005 ?

Nevydání vyhlášky na 2. pololetí 2005 a zachování výše úhrad stanovených pro 1. pololetí také pro 2. pololetí 2005 je skutečností. Znamená to, že se budou problémy s úhradami od zdravotních pojišťoven opakovat i v dalším pololetí? Že nemalé částky, které zdravotní pojišťovny dluží nemocnicím za 1. pololetí, mohou zůstat nezaplaceny? celý text

Dopis ministryni: strana 1 strana 2

 

30.6. 2005

Dohoda ze strany státu bude dodržena

Zasedání pléna Legislativní rady vlády ve večerních hodinách dne 30.6. 2005 akceptovalo zamítavé stanovisko pracovní komise LRV pro veřejné právo k vydání úhradové vyhlášky na 2. pololetí 2005 a vydání předloženého návrhu vyhlášky nedoporučilo.
Tím lze mít za jisté, že vyhláška snižující úhrady zařízením ústavní péče vydána nebude. Znamená to, že i v 2. pololetí 2005 bude ze zákona zachována výše úhrad stanovená pro 1. pololetí 2005.

 

30.6. 2005

Jednání s ministryní o dodržování dohody s předsedou vlády

Na pozvání ministryně se dne 29.6. 2005 v poslanecké sněmovně sešli signatáři dohody z řad AČMN, ČLK a LOK k projednání požadavku AČMN na dodržování dohody zachováním úhrad z 1. pololetí 2005 po celý rok 2005. celý text

 

27.6. 2005

Výše úhrad zdravotní péče od 1.7. 2005

Vyhláška č. 50/2005 Sb. byla vydána pro období 1.1. – 30.6. 2005.
Výši úhrad v případě, kdy pro příslušné pololetí nedošlo k dohodě v dohodovacím řízení ani nebyla vydána vyhláška MZ, upravuje přímo zákon č. 48/1997 Sb. v § 17 odst. 7:
„ (7) Nedojde-li dohodovací řízení k výsledku ... zůstávají v platnosti
a) ceny bodu ...
b) výše úhrad včetně regulačních omezení i po skončení období, na které byly sjednány nebo stanoveny“ (poznámka: sjednány dohodovacím řízením nebo stanoveny vyhláškou) „než dohodovací řízení sjedná nové výše úhrad včetně regulačních omezení nebo do doby, než Ministerstvo zdravotnictví stanoví nové výše úhrad včetně regulačních omezení pro kalendářní pololetí vyhláškou.“

Znamená to, že když nebyla sjednána nová výše úhrad v dohodovacím řízení ani stanovena novou vyhláškou, zůstávají v platnosti výše úhrad, stanovené vyhláškou č. 50/200 Sb.: celý text

 

20.6. 2005

Prohlášení účastníků krizového jednání signatářů dohody s předsedou vlády ze dne 3.6. 2005

Dnešního dne se z iniciativy AČMN sešli signatáři dohody s předsedou vlády a přijali přiložené prohlášení. S prohlášením se ztotožnil daleko širší okruh účastníků zastupujících především organizace ambulantních lékařů. Pokud tím podepsaná dohoda dostává daleko širší základnu, je důvod navíc pro dodržování a realizaci dohody.

Prohlášení bylo zasláno předsedovi vlády, ministryni zdravotnictví a sdělovacím prostředkům.
Společné prohlášení

 

16.6. 2005

Výklad práva soudy je závazný i pro stát a jeho respektování je vynutitelné

Ministerstvo financí i po rozhodnutích soudů o nepřípustnosti regulace paušální úhrady maximální cenou bodu 1,10 Kč vydává nadále právně zavádějící stanoviska. Naposledy tak učinilo 25.4. 2005 a toto stanovisko používají zdravotní pojišťovny k vynucování si dodatků obsahující uvedené regulace.
Proto AČMN svým dopisem ze dne 9.6. 2005 upozornila ministra financí na rozpor právního výkladu ministerstva s výkladem soudů, které jsou jedině oprávněny podávat závazný výklad právních předpisů.
Ministrovi byl současně zaslán rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25.3. 2005, kterým v dlouholetém sporu Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví o výklad zákona o cenách bylo dáno za pravdu Ministerstvu zdravotnictví.

Pokud by ministerstvo, jednající jménem České republiky, v dosavadním výkladu pokračovalo, riskovalo by žaloby na Českou republiku o náhradu svým jednáním způsobené škody.
Kopii dopisu a rozsudku s odůvodněním nyní AČMN zasílá všem zdravotním pojišťovnám, aby pro případ soudního sporu bylo prokazatelné, že byly předem upozorněny na rozpor v dodatcích vynucované regulace s právem.
Právní stanovisko odvolacího soudu, že „jakékoli zpětné přepočítávání na bodové ohodnocení je též v rozporu ... i s obecným principem zákazu retroaktivity, na němž je náš právní řád založen“, je významné i pro odmítnutí zpětného snižování úhrad zdravotními pojišťovnami z důvodu personálního vybavení zdravotnického zařízení.
Text rozsudku s odůvodněním je v rubrice Právní předpisy – Právní stanoviska.
Dopis ministrovi financí

 

9.6. 2005

Dopis AČMN ministryni zdravotnictví k dodržování dohody s předsedou vlády samotným Ministerstvem zdravotnictví

Vážená paní ministryně,

Asociace českých a moravských nemocnic opakovaně vyjádřila, že stojí za dohodou podepsanou dne 3. 6. 2005 u předsedy vlády. Učinila tak na zasedání pracovní skupiny pro zdravotnictví RHSD dne 6. 6. 2005, v tiskovém prohlášení ke stanovisku předsedy OSZSP ČR J. Schlangera z téhož dne, jakož i v tiskovém prohlášení k výrokům ředitele SZP ČR J. Gajdáčka z 9. 6. 2005. celý dopis


9.6. 2005

Zavádějící sdělení ředitele Svazu zdravotních pojišťoven

Asociace českých a moravských nemocnic považuje za nutné se ohradit proti tvrzením výkonného ředitele Svazu zdravotních pojišťoven o středeční dohodě asociací nemocnic a pojišťoven, zveřejněným ČTK a některými dalšími sdělovacími prostředky.
To, že „pojišťovny, nemocnice a komora se dnes shodly i na tom, že zdravotníci by měli ve druhém letošním pololetí dostávat nejvýše o tři procenta peněz víc. Pouze léčebny dlouhodobě nemocných a psychiatrické ústavy ..... mohly dostat přidáno osm procent“ je tvrzení pouze pana Gajdáčka.
Na pracovním setkání svolaném k realizaci dohody přijaté u předsedy vlády nedošlo k jiným závěrům, než že zdravotní pojišťovny a nemocnice společně vyčíslí finanční nároky k realizaci dohody jako následný krok po jejím podepsání. Dále že požádají ministryni zdravotnictví o pozastavení vydání lékové vyhlášky do vyjasnění jejích finančních dopadů.

AČMN stojí za dohodou uzavřenou za účasti předsedy vlády, je připravena k jejímu naplňování a totéž očekává od všech ostatních účastníků dohody.

 

7.6. 2005

Premiér šokován postojem pojišťoven k dohodě

Premiér Jiří Paroubek je postojem zdravotních pojišťoven k páteční dohodě o stabilizaci zdravotnictví a přidání peněz lékařům velmi zklamán. "Slyšel jsem vyjádření Jaromíra Gajdáčka ze zaměstnaneckých pojišťoven a byl jsem šokován," řekl v úterý Právu premiér Paroubek. Dodal, že šok zažil vlastně ve dvou rovinách.
celý text - převzato z www.novinky.cz

 

6.6. 2005

AČMN odmítá zpochybňování dohody u předsedy vlády

V rubrice Tiskové zprávy se AČMN ohražuje proti zpochybňování dohody některými účastníky zdravotnické tripartity.
Upozorňuje však, že ke zpochybnění části dohody by mohl vést i postup ze strany Ministerstva zdravotnictví. Z informace zástupce ministerstva na dnešním jednání pracovní skupiny tripartity vyplynulo, že ministerstvo připravenou vyhláškou chystá snížení úhrad léčebnám dlouhodobě nemocných a odborným léčebným ústavům o 5 % proti 1. pololetí 2005. Přesto, že podepsaná dohoda stanoví „zachování výše a struktury úhrad nastavené v 1. pololetí 2005 pro celý rok 2005“.
AČMN věří, že nejde o zpochybnění 3 dny staré dohody s podpisem předsedy vlády a ministryně zdravotnictví. Že jde jen o prodlevu v zapracování dohody do konkrétních kroků ministerstva.

 

3.6. 2005

Nemocnice spokojeny s výsledky jednání u předsedy vlády

Aktivní jednání nemocnic v tomto týdnu přineslo výsledky. S ČLK došlo k dohodě v plném rozsahu. Zdravotní pojišťovny na návrh nemocnic na dohodu odpověděly protinávrhem, který byl nepřijatelný. Proto se včera nemocnice, ČLK a LOK sešly na ministerstvu zdravotnictví za přítomnosti ministryně zdravotnictví. Z jednání vzešel text dohody zúčastněných, ten byl dnes předložen předsedovi vlády a ministryně zdravotnictví se za něj plně postavila. Návrh dohody byl podrobně projednán, doplněn o větu konkrétně vyjadřující zvýšení platu zdravotnickým pracovníkům a v této podobě účastníky přijat. Návrh dohody připravený zdravotní pojišťovnami nebyl vůbec projednáván. Účastníci dále podpořili návrh krátkodobých stabilizačních opatření, předkládaných ministryní Emmerovou vládě.
Za významné nemocnice považují, že v přijaté a podepsané dohodě jsou obsaženy jejich základní požadavky:
• závazek zachování výše úhrad i v 2. pololetí 2005
• zvýšení úhrad v roce 2006 o 50 % z navýšení příjmů zdravotních pojišťoven (a to nejen pro nemocnice, ale pro všechny druhy zdravotní péče).
Dohoda byla podepsána všemi účastníky, po určitém zdráhání i zdravotními pojišťovnami. Znění dohody přikládáme.
Ale i nemocnice považují přijatou dohodu za kompromis. Náklady na zdravotní péči vnějšími vlivy rostou ročně o 6 – 7 %. Dohodnuté cca 3 % zvýšení úhrad pouze umožňuje udržet kvalitu a dostupnost zdravotní péče.
Po skončení jednání se nemocnice a zdravotní pojišťovny dohodly na schůzce v příštím týdnu k realizaci přijatých závazků.

Podepsaná dohoda str. 1
Podepsaná dohoda str. 2

 

1.6. 2005

Jednání s předsedou vlády: návrh nemocnic na dohodu

Na výzvu předsedy vlády k dohodě účastníků jednání o zdravotnictví nemocnice reagovaly předložením písemného návrhu takové dohody zpracovaným Asociací českých a moravských nemocnic. celý text

 

27.5. 2005

Vstup nemocnic do jednání o zdravotnictví zvýšil pravděpodobnost dohody

Přizváním zástupců nemocnic k probíhajícím jednáním byla rozšířena základna účastníků těchto jednání. Nemocnice formulovaly své podmínky pro podporu návrhů na stabilizaci zdravotnictví. V řadě jednání v předvečer setkání u premiéra se podařilo vyjádřit shodné přístupy jak k navýšení indexů ohodnocení práce lékařů, tak jejich zastropování nezbytnému ke stabilitě systému a to v podobě zaručující rovnost všech segmentů. Výsledkem je možnost zpracování a přijetí generální dohody všech zúčastněných stran, zaručující stabilitu systému i pro rok 2006. K tomuto úkolu bude využit týden do dalšího setkání s předsedou vlády.

 

23.5. 2005

Usnesení ze shromáždění zástupců všech nemocnic v ČR k záměru snížit úhrady ústavní péče

Shromáždění delegátů Asociace českých a moravských nemocnic, sdružující 142 nemocnic, za přítomnosti předsedů Asociace nemocnic ČR, Sdružení fakultních nemocnic a Sdružení soukromých nemocnic ČR, zastupující ostatní nemocnice, přijalo následující usnesení k záměru snížit úhrady nemocnicím: celý text

 

20.5. 2005

Společný dopis všech asociací a sdružení nemocnic předsedovi vlády

Vážený pane předsedo vlády,
asociace a sdružení nemocnic, zastupující fakultní, krajské, městské i soukromé nemocnice z celé ČR se na Vás obracejí s naléhavou žádostí o podporu snahy ministryně zdravotnictví M. Emmerové nepřipustit snížení současné výše úhrad zdravotní péče nemocnicím. celý text

 

5.5. 2005

Další krok ministerstva k dodržování vyhlášky

Dne 18.4. 2005 jsme informovali o obsahu opatření, připravovaných Ministerstvem zdravotnictví k dodržování zákona č. 48/1997 Sb. a vyhlášky č. 50/2005 Sb.
Po zdržení, ovlivněném změnou vlády a opětovném jmenování M. Emmerové ministryní zdravotnictví, poprvé za existence systému veřejného zdravotního pojištění ministerstvo využilo svých oprávnění stanovených zákony o zdravotních pojišťovnách.
Opatření, ukládající zdravotním pojišťovnám dodržovat výši úhrad stanovenou vyhláškou a v souladu s ní uzavřít dodatky ke smlouvám na 1. pololetí 2005, již byla ministryní podepsána a jsou doručována zdravotním pojišťovnám.
Pro nápravu byl zdravotním pojišťovnám stanoven termín do konce května.
Nedojde-li k této nápravě, hrozí příslušným zdravotním pojišťovnám zahájení správního řízení o zavedení nucené správy.

 

28.4. 2005

Ministryně zdravotnictví odmítá tzv. personální audity

Zdravotnické noviny se na svém informačním serveru věnují názorům Ministerstva zdravotnictví, VZP ČR a ostatních pojišťoven i AČMN na postup zdravotních pojišťoven podmiňujících řádnou úhradu následné péče tzv. personálními audity. celý článek ZDN

 

21.4. 2005

Snahu snížit úhrady v závislosti na personálním vybavení následné péče pojišťovny opírají o neexistující povinnosti a neurčité pojmy

Právní kancelář AČMN obdržela řadu dotazů, zda požadavky na personální vybavení ve vyhlášce č. 134/1998 Sb. nejsou v rozporu se zákonem č. 95/2004 Sb. a zákonem č. 48/1997 Sb., a zda příslušná ustanovení vyhlášky o seznamu výkonů jsou vůbec platná.
K tomu odpovídáme: celý text

 

18.4.2005

Zpráva z Ministerstva zdravotnictví

Dnes v odpoledních hodinách se na ministerstvu uskutečnilo jednání, v jehož úvodu ministryně M. Emmerová vyslovila nespokojenost s postupem VZP ČR a některých dalších zdravotních pojišťoven, nehradících zdravotní péči ve výši stanovené vyhláškou č. 50/2005 Sb.
Bylo konstatováno, že zatímco v oblasti akutní péče došlo u většiny pojišťoven včetně VZP k obratu, u následné péče je situace kritická. Zdravotní pojišťovny nehradí péči ve stanovené výši. Vnucují zdravotnickým zařízením uzavření dodatků, které by legalizovaly snížení úhrad z vyhláškou stanovených 113 % o 10 až 40 %.
Z toho důvodu ministryně rozhodla o provedení opatření podle § 7 písm. a) a bude-li nutné i písm. b) zákonů o zdravotních pojišťovnách. K tomu přítomným náměstkům uložila připravit opatření ministerstva, v němž bude zdravotním pojišťovnám uloženo:

1. Plnit jejich zákonem stanovenou povinnost smluvně zajistit péči o své pojištěnce a s tímto cílem uzavřít dodatky ke smlouvám na 1. pololetí 2005 v termínu stanoveném v opatření.
2. Upustit od podmiňování úhrady zdravotní péče uzavřením dodatků. Zdržet se podmiňování uzavření dodatků poskytováním údajů o personálním a technickém vybavení. Upustit od vynucování takových dodatků, které by vázaly úhradu podle vyhlášky na splnění dalších podmínek. Nepřipustit, aby údaje o personálním a technickém vybavení zdravotnických zařízení byly předávány instituci, kterou zákon o veřejném zdravotním pojištění nezná (Národní referenční centrum zdravotních pojišťoven) a aby se dokonce taková instituce přímo či nepřímo podílela na stanovení výše úhrad.

Pokud by některé zdravotní pojišťovny tato opatření ve stanovených termínech nesplnily, ministryně sdělila své rozhodnutí neprodleně s nimi zahájit správní řízení o zavedení nucené správy.

 

Pochybnosti kolem tzv. personálních auditů potvrzeny

Z poznatků členů AČMN i z jednání zdravotních pojišťoven bylo možné usuzovat, že jimi vyžadované personální a další údaje o zdravotnických zařízení nejsou získávány pouze pro tyto pojišťovny, ale počítá se s jejich předáváním dál. celý text

 

Výsledky šetření dodržování úhradové vyhlášky u VZP ČR

Na žádost ministryně zdravotnictví AČMN provedla dotazníkové šetření dodržování vyhlášky č. 50/2005 Sb. zdravotními pojišťovnami, jako prvé u VZP ČR. Výsledky šetření v 78 zařízeních ústavní péče již byly předány Ministerstvu zdravotnictví.

Zdrcující zjištění o výši úhrad
Šetřením výše úhrad za měsíce leden a únor 2005 bylo zjištěno, že VZP ČR:
• akutní péči nehradí ve výši stanovenou vyhláškou na 103 % 1. pololetí 2004, ale pouze v průměrné výši


v lednu 84,49 %
v únoru 62,65 %

• následnou péči nehradí ve výši stanovené vyhláškou na 113 % úhrady stejné péče v 1. pololetí 2004, ale pouze v průměrné výši

v lednu 76,30 %
v únoru 49,84 %

Jestliže únorová čísla mohou být ovlivněna tzv. dělenými platbami, lednová úhrada již měla být beze zbytku zaplacena.

Každému se platí jinak
Nemenším překvapením jsou neodůvodněné rozdíly ve výši úhrad jednotlivým zařízením.
Z 62 zařízení akutní péče jedno obdrželo lednovou úhradu ve výši stanovené vyhláškou 103 %, 43 ve výši 100 %, 13 ve výši 50 % a dvě dokonce vůbec nic.
Z 63 zařízení následné péče 4 obdržely lednovou úhradu ve výši stanovené vyhláškou na 113 %, 34 ve výši 100 %, 10 ve výši 50 – 60 % a 10 neobdrželo vůbec nic.

 

Ze zjištěného vyplývá, že to není vyhláška, která prohlubuje deficit VZP ČR nebo prodlužuje doby splatnosti. Nerovnoměrnost úhrad dokládá, že nejde o nedostatek finančních prostředků VZP. Spíše naznačuje neřízení finančních toků v lepším případě, nebo chaos či libovůli v případě horším.
Další výsledky šetření budou zveřejňovány.

 

 

Tzv. personálními audity pojišťovny zasahují do zákonem stanovených oprávnění Ministerstva zdravotnictví a krajů

VZP a další zdravotní pojišťovny rozesílají požadavky na sdělení údajů o počtu lůžek celkem, o počtu lůžek, na kterých je poskytována zdravotní péče, o počtu lékařů, SZP, NZP a údajích o nich včetně údajů o úvazcích na jiných pracovištích. ... celý text

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364007