119

Připomínková řízení

 

rok 2017

Návrh úhradové vyhlášky MZ pro rok 2018

Návrh vyhlášky

Odůvodnění

Připomínky AČMN

 

rok 2016

Návrh úhradové vyhlášky MZ pro rok 2017

Návrh vyhlášky

Odůvodnění

Stanovisko Rady AČMN k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2017

Připomínky AČMN

 

 

rok 2015

Návrh zákona o neziskových zdravotnických zařízeních

 

Návrh zákona

Důvodová zpráva

Připomínky AČMN

 

Návrh úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016

Návrh vyhlášky

Odůvodnění

Připomínky AČMN

 

 

rok 2014

Listopad

Návrh úhradové vyhlášky MZ pro rok 2015 - 2. verze

Návrh vyhlášky - 2.verze

Připomínky AČMN

 

Návrh úhradové vyhlášky MZ pro rok 2015

Návrh vyhlášky

Odůvodnění

Připomínky AČMN

Stanovisko AČMN

 

 

 

Říjen

Materiál "Urgentní příjem v ČR"

Urgentní příjem v ČR

Připomínky AČMN

 

Materiál, týkající se ustavení center vysoce specializované cerebrovaskulární péče a péče o pacienty s iktem, v souladu
se zákonem o zdravotních službách

Výzva KCC a IC

Připomínky AČMN

 


Září

Návrh novely vyhlášky č. 134/1998, kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Důvodová zpráva

Návrh novely vyhlášky

Seznam nových a novelizovaných výkonů

Připomínky AČMN

 

 

rok 2013

Listopad

Návrh úhradové vyhlášky MZ pro rok 2014    

Návrh vyhlášky

Odůvodnění

Připomínky AČMN

 

 

Duben

Návrh novely zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
a souvisejících právních předpisů 

Návrh novely zákona

Důvodová zpráva

Připomínky AČMN

 

rok 2012

Návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Návrh novely

Odůvodnění

Příloha

 

 

Návrh úhradové vyhlášky MZ pro rok 2013

Návrh vyhlášky

Odůvodnění

Připomínky AČMN

 

Návrh MZ - Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

Návrh MZ

Připomínky AČMNrok 2011

Upravený návrh úhradové vyhlášky MZ pro rok 2012

Upravený návrh vyhlášky
Předkládací zpráva
Odůvodnění

 

Návrh úhradové vyhlášky MZ pro rok 2012

Návrh vyhlášky
Důvodová zpráva
Připomínky AČMNVěcný záměr zákona o dlouhodobé péči

Věcný záměr zákona
Důvodová zpráva
Připomínky AČMN

 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

Návrh zákona
Důvodová zpráva
Připomínky AČMN

 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Návrh zákona
Důvodová zpráva
Výsledné stanovisko Unie ZS

 

Novela nařízení vlády č. 184/2009 Sb. o stanovení výše úhrad za zkoušky

Návrh novely

AČMN doporučila druhou alternativu, která vychází z požadavků ČLK.


Návrh zákona o zdravotních službách

Návrh zákona
Připomínky AČMN


Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě

Návrh zákona


Návrh zákona o specifických zdravotních službách

Návrh zákona


Návrh vyhlášky o požadavcích na personální vybavení zdravotnických zařízení

Návrh vyhlášky
Připomínky AČMN k části lůžková péče (příloha č. 3)rok 2010


Návrh úhradové vyhlášky MZ pro rok 2011

Návrh MZ
Připomínky AČMN
Připomínky ČLK


Návrh novely zákona č. 48/1997 Sb.

Důvodová zpráva
Návrh novely
Připomínky AČMN

 

rok 2009

 

Návrh úhradové vyhlášky na rok 2010

Návrh vyhlášky
Připomínky AČMN
Připomínky Unie zaměstnavatelských svazů

 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení

text vyhlášky
příloha 1
příloha 2
příloha 3
příloha 4
příloha 5
příloha 6
příloha 7

 

rok 2008

 

Návrh úhradové vyhlášky na rok 2009

návrh vyhlášky
připomínky AČMN

další závažné připomínky AČMN

 

Vzhledem k neskutečně krátkému času danému MZ na připomínkování tak složitého návrhu a v mnoha případech nového úhradového systému bylo možné zpracovat pouze zásadní připomínky.

 

 

Návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

návrh novely

připomínky AČMN

připomínky Unie zaměstnavatelských svazů ČR

připomínky OSZSP ČR

 

 

 

 

Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

paragrafované znění návrhu zákona

připomínky AČMN

připomínky OSZSP ČR

připomínky Unie zaměstnavatelských svazů ČR

 

 

Kritické připomínky Legislativní rady vlády k návrhům věcných záměrů zdravotnických zákonů

Z připomínek, které jsou níže uvedeny v plném znění, je nutné upozornit, že LRV:
Nepovažuje za možné posoudit slučitelnost návrhů s právem EU, neboť směšují veřejnoprávní úpravu s tržním ziskovým podnikáním. Doporučuje, aby se předkladatel rozhodl pro jedno nebo druhé se všemi důsledky. V případě zdravotnictví a zdravotního pojištění založeného na podnikání a zisku je nutné počítat s omezením veřejné podpory stejně jako v jiných oblastech podnikání, je nutné garantovat volný pohyb kapitálu a osob včetně činnosti zahraničních zdravotních pojišťoven a je nutné počítat s plným zdaněním.
Nepovažuje záměry za možné právně posoudit bez transformačního zákona k transformaci zdravotních pojišťoven. Ten je doporučováno dopracovat do zákona o veřejném zdravotním pojištění jako jeho přechodná ustanovení.
Doporučuje včlenit úpravu ve věcném záměru zákona o Úřadu o dohledu nad zdravotními pojišťovnami do zákona o zdravotních pojišťovnách.
Vyslovuje pochybnosti o vhodnosti formy akciové společnosti u univerzitních nemocnic.
Vzhledem k složitosti a obtížnosti zpracování a projednání celé navrhované právní úpravy navrhuje účinnost nové úpravy odložit o rok, k 1.1.2010.

Připomínky LRV:

Připomínky k VZ zákona o veřejném zdravotním pojištění

Připomínky k VZ zákona o zdravotních pojišťovnách

Připomínky k VZ zákona o zdravotních službách

Připomínky k VZ zákona o zdravotnické záchranné službě

Připomínky k VZ zákona o specifických zdravotních službách

Připomínky komisí LRV:

Připomínky

Připomínky odboru kompatibility Úřadu vlády:

Připomínky k VZ zákona o veřejném zdravotním pojištění

Připomínky k VZ zákona o zdravotních službách

Připomínky k VZ zákona o univerzitních nemocnicích

Připomínky univerzit

Společné připomínky k VZ  zákona o univerzitních nemocnicích

 

 

 

 

Zásadní připomínky ČLK k legislativním záměrům ministra zdravotnictví

celý text

 

rok 2007

Návrh věcného záměru zákona o veřejném zdravotním pojištění

Věcný záměr

Připomínky AČMN zaslané MZ

Připomínky dalších zdravotnických institucí

Připomínky Unie ZS

Připomínky OSZSP ČR

 

Návrh věcného záměru zákona o zdravotních pojišťovnách

Věcný záměr

Připomínky AČMN zaslané MZ

Připomínky dalších zdravotnických institucí

Připomínky Unie ZS

Připomínky OSZSP ČR

 

Návrh věcného záměru zákona o Úřadu pro dohled nad zravotními pojišťovnami

Věcný záměr

Připomínky AČMN zaslané MZ

Připomínky dalších zdravotnických institucí

Připomínky Unie ZS

Připomínky OSZSP ČR

 

 

Návrh věcného záměru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Věcný záměr

Připomínky AČMN zaslané MZ

Připomínky dalších zdravotnických institucí

Připomínky Unie ZS

Připomínky OSZSP ČR

 

 

 

Návrh vyhlášky MZ stanovící cenu bodu, výši úhrad zdravotní péče a regulační omezení na rok 2008

Návrh vyhlášky

Připomínky AČMN zaslané MZ

 

 

Návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a dalších souvisejících zákonů
Připomínky prosíme zaslat do 16. 4. 2007
Návrh novely

 

 

 

rok 2005, 2006

 

Odpověď MZ na připomínky k úhradové vyhlášce na rok 2007
text odpovědi str.1
text odpovědi str.2

 

Návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a dalších souvisejících zákonů
Mimo jiné obsahuje nové zmocnění MZ k vydávání úhradové vyhlášky, úpravu vydávání zdravotních knížek a možnost odvolání ředitele VZP na návrh vlády.
Připomínky prosíme zaslat do 20.5.2005
Návrh novely

 

Návrh zákona o zdravotní péči
Připomínky prosíme zaslat do 15.5. 2005
Návrh zákona
Přílohy k zákonu
Dopady do dalších zákonů

 

Návrh novely vyhlášky č. 589/2004 Sb., o o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
Připomínky prosíme zaslat do 10.5. 2005
Návrh novely vyhlášky
Důvodová zpráva

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro pediatrické použití
Připomínky prosíme zaslat do 18.4. 2005
Návrh stanoviska

 

Návrh novely nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ...
Připomínky prosíme zaslat do 14.4. 2005
Návrh novely nařízení vlády
Důvodová zpráva

 

Věcný záměr zákona o zdravotnických zařízeních

Koncepční záměry AČMN

 

Novela zákona o daní z příjmů
Návrh novely zákona
Důvodová zpráva

 

Návrh vyhlášky o podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven

Návrh vyhlášky s přílohami

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364007