119

Smlouvy

 

2018
Návrhy nových smluv
se zdravotními pojišťovnami

Dohodnutá typová smlouva s VZP ČR

 

 

 

 

2013

 

Návrhy smluv na období 2013 - 2017

 

Návrhy AČMN

 

Návrhy byly zaslány ředitelům VZP ČR, ZPMV ČR, VoZP ČR, OZP, RBP, ZP Škoda a ČPZP s průvodními dopisy obdobného znění. 

Průvodní dopis

 

 

Návrh zaslaný VZP ČR

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní i následnou péči
 

 

Návrh zaslaný ZPMV ČR

 Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní i následnou péči
 

 

Návrhy zaslané VoZP ČR

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní péči

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro následnou péči

 

 

Návrhy zaslané OZP

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní péči

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro následnou péči

 

 

Návrh zaslaný RBP

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní i následnou péči

 

 

Návrh zaslaný zaměstnanecké pojišťovně Škoda

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní i následnou péči

 

 

Návrh zaslaný České průmyslové zdravotní pojišťovně

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro
akutní i následnou péči
 

 

 

 

 

Návrhy zdravotních pojišťoven

 

VZP ČR

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní i následnou péči

Doporučeno podepsat s Přílohou č. 2 v souladu
s Memorandem mezi VZP a Asociací krajů 

 

ZPMV ČR

Nový návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní i následnou péči

Doporučeno podepsat

 

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní i následnou péči

Nedoporučeno podepsat

Návrh ZPMV je pouze "rámcovou" smlouvou, bez toho, aby byly sjednány základní náležitosti smlouvy, tj. především struktura a rozsah poskytované péče. Do sjednání nové Přílohy č. 2 by žádná Příloha č. 2 sjednána nebyla. Podle Článku X. (4) by pojišťovna akceptovala pouze stav personálního zabezpečení a věcného a technického vybavení - nikoli rozsah péče, pro které je toto vybavení určeno.

Uzavřením takové smlouvy by v podstatě nebylo sjednáno vůbec nic, neboť vše již obsahuje vyhláška o rámcových smlouvách. Pokud by po té pojišťovna nesouhlasila se současnou strukturou a rozsahem poskytované péče a požadovala jinou a zdravotnické zařízení by s tím nesouhlasilo, smlouva by zanikla.

Tudíž v podstatě jde o bianco smlouvu na pouhých 6 měsíců.

Doporučeno návrh smlouvy odmítnout.

 

VoZP

Nový návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní péči

 Doporučeno podepsat

 

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní péči

Nedoporučeno podepsat

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro následnou péči

Nedoporučeno podepsat

VoZP rozesílá identické návrhy smluv na akutní a následnou péči, které by měly být uzavřeny bez nové Přílohy č. 2 a bez toho, aby dosavadní příloha do té doby zůstala v platnosti. Do 30.6.2013 by tedy nebyl dohodnut rozsah poskytované péče.

Pokud by se smluvní strany nedohodly na rozsahu a obsahu Přílohy č. 2 do 30.6.2013, smlouva by podle návrhu VoZP zanikla. Z požadavku na „optimální stav personálního zabezpečení a věcného a technického vybavení“ vyplývá, že VoZP bude požadovat vybavení nad rámec příslušných vyhlášek.

Jde tedy o návrh smlouvy na pouhých 6 měsíců a k tomu ještě bez sjednaného rozsahu péče. Uzavření takové smlouvy by byl bianco šek pro zdravotní pojišťovnu. Umožňoval by jí tvrdit, že smlouvy jsou od 1.1.2013 uzavřeny, aniž by cokoli podstatného bylo sjednáno. Vyjednávací potenciál nemocnic by se po uzavření takové smlouvy blížil nule a Příloha č. 2 by byla „sjednána“ za nátlaku pojišťovny, kterému by nebylo již čím čelit.

Jde o ještě nevýhodnější návrh než v případě OZP.

Doporučeno oba návrhy smluv odmítnout.

 

OZP

Nový návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní péči

Doporučeno podepsat

Nový návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro následnou péči

Doporučeno podepsat

 

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb rozesílaný zařízením následné péče po 21.11.2012 

Nedoporučeno podepsat

Návrh smlouvy předpokládá její sjednání na dobu 5 let. Současně však je ve smlouvě i v příloze č. 2 omezena účinnost touto smlouvou sjednané přílohy č. 2 pouze do 30.6.2013.

V samotné příloze č. 2 je pak uvedeno:
„Smluvní strany se dohodly, že nová příloha ke Smlouvě H – N č. ….. ve struktuře uvedené v čl. XI. bodu 2. bude Poskytovateli předložena v termínu, stanoveném touto smlouvou.“

Z návrhu ujednání vyplývá, že obsah přílohy č. 2 by nebyl sjednáván, ale stanoven zdravotní pojišťovnou. Nikoli sjednáván, ale stanoven by byl nejen rozsah poskytovaných zdravotních služeb, ale také technické a personální vybavení (Článek XI. Smlouvy).

Taková smlouva by, pokud jde o sjednání podstatných částí smlouvy, nebyla smlouvou na 5 let, ale pouze na 6 měsíců. Nesjednání resp. nepřijetí předložené přílohy č. 2 by vedlo k ukončení smlouvy ve smyslu Článku VII. 1. a Článku III. 2. a.

Taková smlouva, kde nebyly dohodnuty podstatné náležitosti smlouvy, a kde jejich určení podle smlouvy náleží pouze jedné smluvní straně, by byla od počátku neplatná podle obchodního zákoníku, podle kterého je sjednána tato smlouva.

Doporučeno návrh smlouvy na 6 měsíců odmítnout.

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní péči

Nedoporučeno podepsat

 

RBP

Nový návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní i následnou péči

Doporučeno podepsat

 

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní i následnou péči

Nedoporučeno podepsat

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Nový návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní i následnou péči

Doporučeno podepsat

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní i následnou péči

Nedoporučeno podepsat

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní i následnou péči

Doporučeno podepsat
Upozorňujeme, že předmětem jednání s AČMN byl pouze návrh smlouvy, nikoli její přílohy. V návrhu Přílohy č. 2 nelze souhlasit s termínem platnosti do 31.12.2013.

 

Návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro akutní i následnou péči

Nedoporučeno podepsat

 

 

2012

K návrhům úhradových dodatků na rok 2012

 

 

ZPMV ČR

Následná péče

Návrh dodatku - LDN

Návrh dodatku - OLÚ

Není připomínek. Pokud souhlasí výše paušálních sazeb, návrh lze podepsat.

 

VoZP

Akutní péče

Návrh dodatku

Komentář k návrhu

Návrh doporučujeme nepodepisovat a trvat při paušální úhradě na jejím navýšení o  navýšení na platy lékařů a sester z roku 2011.

 

Následná péče

Návrh dodatku

Není právních připomínek. Doporučujeme zkontrolovat výši paušálních sazeb. Ve zjištěném konkrétním případě činí až o 150 Kč/OD méně, než u např. ZPMV.

 

OZP

Akutní péče

Návrh dodatku

Komentář k návrhu

Návrh je nevýhodný, doporučujeme nepodepisovat a trvat na úhradě podle vyhlášky. Pokud OZP nevyhoví, je výhodnější úhrada bez dodatku přímo podle úhradové vyhlášky.


Následná péče

Návrh dodatku

Komentář k návrhu

Návrh doporučujeme nepodepisovat a trvat na vypuštění sporných ustanovení. Pokud OZP nevyhoví, je výhodnější úhrada bez dodatku přímo podle úhradové vyhlášky.

 

 

Revírní bratrská pokladna

Následná péče

Návrh dodatku

Komentář k návrhu

Návrh doporučujeme podepsat jen zařízením s nadstandardním personálním a dalším vybavením.

 

 

ZP M - A

Následná péče

Návrh dodatku

Návrh je bez právních vad, možno podepsat.

 

VZP ČR

Následná péče

Návrh dodatku

Komentář k návrhu

Návrh doporučujeme nepodepisovat a řídit se při úhradě pouze úhradovou vyhláškou.

 

ZP Škoda

Následná péče

Návrh dodatku

Návrh je bez právních vad, možno podepsat.

 

Návrhy dodatků na zvláštní ambulantní péči nepřipomínkujeme. Důvodem je nevýhodnost sjednání a poskytování tohoto druhu péče. 

2010

K návrhům úhradových dodatků na rok 2010

 

ZPMV ČR

Akutní péče

Návrhy dodatků

Následná péče

Návrh dodatku

Návrhy dodatků byly projednány s AČMN a lze doporučit je v této podobě uzavírat.
AČMN odmítla jednat o návrhu dodatku na akutní péči se způsobem úhrady podle úhradové vyhlášky a dohodnut byl pouze "jiný" způsob úhrady.Česká průmyslová ZP

Následná péče

návrh dodatku

komentář k dodatku

 


VoZP

Akutní péče

VoZP vstřícně nabízí 3 druhy základních dodatků na vyžádání:
- podle úhradové vyhlášky
- paušální úhradu
- úhrada podle seznamu výkonů degresním způsobem

Doporučujeme vyžádat si dodatek na paušální úhradu, při velmi malém nebo proměnlivém počtu pojištěnců na úhradu podle seznamu výkonů.

Upozornění: VoZP podmiňuje možnost dohody termínem 31. 5. 2010 poté jen úhrada podle vyhlášky.

Prosíme o zaslání příslušných typů dodatků.

 

Následná péče

návrh dodatku

K návrhu není připomínek.

 

 

VZP ČR

Akutní péče

návrh dodatku

Následná péče

návrh dodatku

Zvláštní ambulantní péče

návrh dodatku

Připomínky ke všem návrhům VZP

 

 

OZP

Následná péče

návrh dodatku

komentář k návrhu

 

Prosíme o zaslání dalších návrhů dodatků k okomentování.

 

 

2009

Dohodnuté úhradové dodatky na rok 2009


ZP MV ČR

text dodatku dohodnutý s AČMN

 

Návrh dodatku k prodloužení účinnosti dosavadní přílohy č. 2 s VZP ČR

návrh dodatku

 

 

K návrhům úhradových dodatků na rok 2008

stav ke dni 19.2.2008

VZP ČR

 

Probíhá jednání o způsobu úhrady a podobě návrhů dodatků.

 

 

ČNZP

 

Návrh AČMN na jednání o úhradách a dodatcích ČNZP akceptovala, dosud nebyl dohodnut termín.

 

 

Hutnická ZP

 

ZP Škoda

 

Revírní bratrská pokladna

 

OZP

 

AČMN navrhla jednání o způsobu úhrady a podobě návrhů dodatků, OZP jednání výslovně neodmítla.

 

OZP

Návrh dodatku nebyl s AČMN projednán.

strana 1
strana 2

Připomínky:

1. Nutno nahradit slovo "vyúčtovaná" slovem "vykázaná". Nelze vyúčtovat podle seznamu výkonů a hradit - jak dále ve stejné větě uvedeno - paušální sazbou.

2. Není pravda, že paušální sazba neumožňuje průběžnou úhradu. Pro předběžnou úhradu není důvod.
Předběžná úhrada 1,10 Kč za bod + potřebné navýšení režií vysoce překročí maximální cenu bodu 1,12 Kč, kterou při výkonové předběžné úhradě nelze překročit. Předběžná úhrada proto bude nejméně o 0,114 Kč za bod nižší, než je propočet navýšení paušální sazby za roky 2005 - 2008 (113 + 104 + 103 +102 %).
Návrh navíc nesjednává konečné vyúčtování, takže předběžná úhrada by se mohla stát definitivní.
Všechna ustanovení k předběžné úhradě se doporučuje vypustit.

3. V návrhu dodatku výše uvedené nejsou zdravotní výkony, nejde o zdravotní péči, jejíž rozsah by se sjednával ve smlouvě. Doporučuje se vypustit.

4. Ujednání je možné pouze v případě, kdy ZP uhradila celou dlužnou částku, zejména vzniklou regulací maximální cenou bodu v letech 2005 - 2007.

 

VoZP ČR

 

Návrh dodatku nebyl projednán s AČMN.

 

Následná péče

dodatek
příloha

Připomínky:

Článek I.

1) Chybí OD 00024, pokud je sjednán.

2) Chybně uvedena vyhl. č. 134/1998 Sb., má být vyhl. č. 619/2006 Sb. Jinak by úhrada byla s hodnotou bodu 1,- Kč a s regulací na maximální hodnotu bodu 1,10 Kč. Úhrada by tedy byla menší než v roce 2005 a v některých případech i než v roce 2004.

Dodatek není podle vyhl. č. 383/2007 Sb.

10) Vypustit slova "uznané náklady", hradí se uznaná péče a nikoli náklady a již vůbec ne uznané.

Příloha:

Hodnoty jednotlivých OD jsou podstatně nižší než odpovídá výpočtu AČMN (123,46 % úhrady za OD v roce 2004).  Sjednané úhrady v řádné výši musí zahrnovat i lékový paušál a režii. Bez nich by byla sjednaná úhrada neurčitá.

 

ZP MV ČR

 

Proběhla již jednání nad konkrétními texty návrhů dodatků. Nad návrhy je shoda, zbývá dořešit detaily. AČMN nesouhlasí zejména se zálohovou úhradou následné péče podle seznamu výkonů, která znemožňuje odpovídající úhradu (max. cena bodu je 1,12 Kč).

Dne 19.2. 2008 se uskutečnilo další jednání.
Zápis z jednání

 

 

ZP METAL - ALIANCE

 

Návrhy dodatků nebyly projednány s AČMN.

Akutní péče

strana 1
strana 2

Připomínky:

1. Označený text je neurčitý, umožňuje množství výkladů a dodatečných regulací. Doporučujeme trvat na vypuštění nebo konkretizaci, která ustanovení vyhlášky se použijí.

 

Následná péče

strana 1
strana 2
strana 3

Připomínky:

1. Rozpor s předchozím odstavcem. Paušální sazbu je nutné sjednat pro každou kategorii pacienta samostatně, t.j. sjednat 5 paušálních sazeb.

 

 

 

Upozornění:

V roce 2008 navýšení paušální sazby na 102 % paušální sazby za OD v roce 2007 u následné péče vychází z předchozích navýšení pro roky 2005 - 2007.

Při navýšení na 113 % v roce 2005, 104 % v průměru v roce 2006, 103 % v roce 2007 a 102 % v roce 2008 index navýšení pro rok 2008 činí 123,46 % celkové úhrady za OD (bodové ohodnocení OD, režie, kategorie pacienta, lékový paušál) v 1. pol. 2004. 
(Pokud ZP hradila vstupní a výstupní vyšetření, pak se do základu pro výpočet paušální sazby v roce 2008 zahrne i korunové ohodnocení těchto vyšetření.)

 

 

 

______________________________________________________________________

Typové smlouvy
(texty dohodnuté AČMN s jednotlivými zdravotními pojišťovnami)

 

ZP AGEL

text smlouvy

 

VZP ČR

text smlouvy
protokol

 


ZP MV ČR

text smlouvy
protokol

 

ČNZP

protokol s textem smlouvy

Hutnická ZP

text smlouvy
protokol

Revírní bratrská pokladna

text smlouvy
protokol

OZP

texty smlouvy
protokol

 

VoZP ČR

text smlouvy
protokol

 

ZP METAL - ALIANCE

text smlouvy
protokol

ZP Škoda

ZP o typové smlouvě nejednala. Návrh typové smlouvy, který byl na jejích webových stránkách zveřejněn k připomínkám, nebyl smlouvou uzavřenou podle zákona č. 48/1997 Sb. Proto nemohl být platně uzavřenou smlouvou o poskytování a úhradě zdravotní péče.

 

K návrhům úhradových dodatků na rok 2007

 

VZP ČR

25.4.2007
Dnešního dne byly VZP odeslány připomínky k návrhům dodatkům na akutní a následnou péči v roce 2007 projednané Radou AČMN na jejím včerejším zasedání.
Protože některá zdravotnická zařízení již byla VZP seznámena s původními návrhy dodatků, připomínky zaslané VZP zveřejňujeme.
Pokud by došlo k dohodě s VZP o úpravách návrhů dodatků, budeme o tom informovat.

návrh dodatku akutní péče s připomínkami
návrh dodatku následné péče s připomínkami

 

 

5.4.2007
AČMN obdržela návrhy dodatků VZP na akutní i následnou péči na vědomí, k dotazům a připomínkám.
Připomínky AČMN zašleme nejprve VZP. Teprve pokud by nedošlo k dohodě, zaslané texty i s připomínkami zveřejníme.

4.4.2007
Nejsou známy žádné návrhy dodatků ani na akutní ani na následnou péči. VZP se nepokusila ani jejich zásady projednat s AČMN.
Na rozdíl od ostatních zdravotních pojišťoven i jednání asociací a sdružení nemocnic o principech úhrad roku 2007 s VZP zůstalo nedokončené.

 

 

ČNZP

Návrhy nebyly projednány s AČMN

Akutní péče
strana 1
strana 2
strana 3

Připomínky (vyznačeny v textu):

1. Preambule nemá smysl. Vyhláškou nelze žádná ustanovení přílohy ke smlouvě stanovit.

2. Žádný právní předpis nestanoví povinnost vykazovat péči v souladu s metodikou DRG. Sjednat si tuto povinnost smluvně s jedinou ZP nelze považovat za výhodné.

Navíc Věstník MZ č. 10/2006 není k dispozici zatím ani na MZ. Nelze se zavazovat k plnění neznámého. Na konci března se zavázat vykazovat péči dle metodiky DRG po celý rok 2007 by znamenalo zavázat se k neproveditelnému.

3. Rozpor s vyhláškou. Ta stanoví úhradu z úhrady zdravotnickému zařízení náležející v roce 2006, v dodatku vypuštěí slova "náležející" znamená z úhrady zaplacené. Čím méně by ZP zaplatila za rok 2006, tím méně by platila v roce 2007.

V paušálu není zohledněna změna úhrady léčivých přípravků. Věta o zohlednění v Čl. 8 se týká pouze preskripce.

4. U výše zálohy je nutné dohodnout její sjednání, ne jednostranné sdělení.

5. Počet dosažených bodů je nutné vzájemně odsouhlasit, ne jednostranně sdělit. Termín 31.7. 2007 je pozdní.

6. Termín 31.7. 2007, tj. 7 měsíců po skončení pololetí, je pozdní. Jeho spojení s vyúčtováním je bezdůvodné, jde o objem léků, nikoli úhradu. Naopak je dikcí ustanovení sjednáváno, že vyúčtování 2. pololetí 2006 nemusí být provedeno ani do 31.7. 2007 a že objem preskripce nemusí být sdělen nikdy!

7. Sjednáváno je započtení i domnělého přeplatku ZP.

8. V rozporu se zákonem, promlčecí doba je 4 roky.

9. Druhou větu Čl. 10 se doporučuje vypustit. Sjednána by byla platnost dohody, i kdyby nebyla v souladu s právními předpisy (nesoulad a rozpor není totéž). Pokud např. dojde další změnou lékové vyhlášky k dopadu do paušálu, ZP by to nemusela zohlednit.

 

Následná péče
strana 1
strana 2
strana 3

Připomínky (vyznačeny v textu):

1. Preambule nemá smysl. Vyhláškou nelze žádná ustanovení přílohy ke smlouvě stanovit.

2. Nelze vyúčtovat péči podle vyhlášky o seznamu výkonů a hradit paušální sazbou. Nutno vypustit odkaz na vyhlášku č. 493/2005 Sb.

3. Je nutné zkontrolovat, zda úhrada odpovídá 13 % navýšení za rok 2005 + 3 % za rok 2006 + 3 % za rok 2007. Na prvý pohled tomu tak není. V tom případě by si ZZ sjednalo nižší úhradu, než stanoví úhradová vyhláška.

4. Není důvod pro sjednání zálohové platby. Úhradu za poskytnuté dny hospitalizace lze hradit dle měsíčního vyúčtování. Regulaci preskripce lze uplatnit do již zaplacených úhrad.

5. Není důvod k vyúčtování péče, zahrnující nejen preskripci, ale veškerou poskytnutou péči.

 

 

Hutnická ZP

Návrhy nebyly projednány s AČMN

Akutní péče
strana 1
strana 2
strana 3

Návrh je v souladu s úhradovou vyhláškou. Jedinou připomínkou je sjednání automatického započtení jakékoli "pohledávky" ZP.

 

Následná péče
strana 1
strana 2
strana 3

Připomínky (vyznačeny v textu):

1. Chybí péče poskytovaná v LDN a v zařízeních s OD 00005. Zde by nebylo sjednáno vůbec nic.

2. V rozporu s úhradovou vyhláškou se sjednává jedna sazba za OD, nikoli pro každou kategorii pacienta.
I při správném vymezení by bylo nutné zkontrolovat, zda úhrada odpovídá 13 % navýšení za rok 2005 + 3 % za rok 2006 + 3 % za rok 2007. Na prvý pohled tomu tak není. V tom případě by si ZZ sjednalo nižší úhradu, než stanoví úhradová vyhláška. 
Pokud by úhrada za OD v absolutních číslech byla nižší, je nutné sjednat úhradu za OD jen přesně podle vyhlášky a vyhnout se údajům v Kč.

3. Bez garance úhrady navýšené o procenta uvedená v bodě 2. nelze se zavázat k nesnížení dostupnosti a kvality péče!

 

 

ZP Škoda

Návrh nebyl projednán s AČMN

Akutní péče
strana 1
strana 2
strana 3

Připomínky (vyznačeny v textu):

1.Úhradová vyhláška stanoví úhrady i regulace na celý rok. Stanovit zejména regulace na pololetí je v rozporu s vyhláškou a pro ZZ nevýhodné. Je v celém návrhu dodatku.

Doporučujeme nepoužívat absolutní částky „činí ………..“. I v případě chybného výpočtu by byla sjednána ve smlouvě a platí.

2.Ustanovení o DRG je v rozporu s vyhláškou. Stanoví tvrdší regulaci. Obsahuje ujednání, která ve vyhlášce nejsou. Doporučuje se buď přesně citovat celé ustanovení o DRG nebo odkázat na vyhlášku.

3.viz 1.

4.Termín „zohlednila“ nestanoví povinnost pojišťovny zohlednit, ale osvědčuje jakékoli zohlednění. Nutno nahradit „zohlední“.

Termín „akceptovat“ neznamená vůbec nic. Nutno nahradit ujednáním o zohledněním změn.

5.viz 2.

6.Ujednání o zápočtu umožňuje započíst jakoukoli, i spornou částku. Doporučuje se vypustit.

7.Termín „sociální hospitalizace“ není právní termín. Umožňuje uvedeným způsobem hradit jakoukoli péči, kterou ZP označí za sociální. Doporučuje se ustanovení o „ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péči v odbornosti 913 při sociálních hospitalizacích“ celé vypustit. Zvláštní ambulantní péče nebyla sjednána včetně podmínek jejího poskytování, ZZ nemá registraci na poskytování této péče. Proto i úhradu se doporučuje sjednat se všemi ostatními podmínkami.

8.Předběžná úhrada může být za pololetí s ohledem na skutečnost, že základ pro výpočet – úhrada za rok 2006 – není znám. Nemůže se však počítat z toho, co pojišťovna „zaplatila“ (kdyby neplatila nic, nemusí dále platit také nic), ale z toho, co ZZ „náleží“.

9.Zejména ujednání nesnížit rozsah (objem) poskytované péče odporuje dodatku i vyhlášce, které počítají s menším rozsahem poskytované péče a k tomu jsou příslušné regulace. Za nesplnění tohoto ujednání by ZZ mohlo být sankcionováno dvojnásobně – regulací a ještě za porušení smlouvy. Doporučuje se vypustit.

10.Verze 6.2 Metodiky není platná verze, neboť nebyla předem projednána se sdruženími poskytovatelů. Poslední projednanáverze je 6.0. Doporučuje se „6.2“ vypustit.

 

 

 

Revírní bratrská pokladna

Návrhy nebyly projednán s AČMN

Akutní péče
strana 1
strana 2
strana 3
strana 4

 

Připomínky (vyznačeny v textu):

1. Vypadla formulace vyhlášky o vynásobení počtu hospitalizací indexy   příslušných skupin. Bez opravy by bylo ZZ poškozeno.
2. Výši zálohy na 2. pololetí 2007 je nutné dohodnout, nestačí jednostraně sdělit.
3. Sjednalo by se automatické započtení jakéhokoli "přeplatku" ZP.

 

 

Návrh dodatku na výkonový způsob úhrady:

Obsahuje ujednání o úhradě podle seznamu výkonů a to s hodnotou bodu 0,82 Kč. Je bez regulací.

Jedinou připomínkou je hodnota bodu 0,82 Kč. Nepředstavuje 4 % navýšení stanovené pro ústavní akutní péči. Doporučuje se požadovat 0,85 - 0,86 Kč, jinak budou pojištěnci této pojišťovny proti jiným nižší úhradou diskriminováni. Vyšší hodnota bodu není v rozporu s vyhláškou, neboť výkonová úhrada ve vyhlášce pro uvedenou péči stanovena není, proto nejde o úhradu podle § 2, nýbrž o jiný způsob úhrady podle § 1 odst. 2, kde cena bodu stanovena není.

 

Následná péče
strana 1
strana 2
strana 3

Právní připomínka k návrhu je jediná - sjednává se automatické započtení jakéhokoli "přeplatku" pojišťovny.

Věcnou připomínkou je sjednání výše úhrady nikoli podle úhradové vyhlášky s daným navýšením, ale v absolutní výši v Kč. Je nutné zkontrolovat, zda úhrada odpovídá 13 % navýšení za rok 2005 + 3 % za rok 2006 + 3 % za rok 2007. Na prvý pohled tomu tak není. V tom případě by si ZZ sjednalo nižší úhradu, než stanoví úhradová vyhláška.

 

 

OZP

Návrhy nebyly projednány s AČMN

Akutní péče
strana 1
strana 2

 

Připomínky (vyznačeny v textu):

 

1. a) Není vymezena péče, pro kterou je tento dodatek sjednán (ústavní péče kromě péče v LDN, OLÚ a na lůžkách 00005). Symbol H v názvu dodatku není vymezení. Z tohoto znění vyplývá, že veškerá péče (veškerá péče je vykazována podle vyhl. 134/1998 Sb.) bude hrazena níže uvedenou paušální sazbou.

b) Péče vyúčtovaná podle seznamu výkonů nemůžeme být hrazena paušální sazbou. Místo "vyúčtovaná" musí být "vykázaná".

2. Před podepsáním dodatku je nutno uvážit, zda veškeré pohledávky vůči zdravotní pojišťovně byly skutečně plně uplatněny. (Takové ujednání nelze uzavřít u následné péče, pokud nebylo vůči pojišťovně řádně a prokazatelně uplatněn požadavek doplacení paušálních úhrad s navýšením 113 % za rok 2005 a z toho vycházející navýšení v roce 2006.)

 

Následná péče
strana 1
strana 2

Připomínky (vyznačeny v textu):

1. Ustanovení si vzájemně odporuje. Péče nemůže být vyúčtována podle jedné vyhlášky (seznam výkonů) a hrazena podle jiné vyhlášky (úhradová vyhláška). Úhrada je úhradovou vyhláškou stanovena paušální sazbou za OD a musí být vyúčtována i hrazena podle této vyhlášky.

2. Sjednáním uplatňování cenového výměru MF by si smluvní strany dobrovolně sjednaly snížení úhrady na maximální úhradu 1,10 Kč. Sjednáním uplatnění vyhlášky č. 134/1998 Sb. by umožnilo paušální úhradu zpětně přepočítávat na seznam výkonů, regulovat 1,10 Kč a zpětně přepočítávat i na personální vybavení.

3. Tabulka je nesrozumitelná, zavádějící a nadbytečná. Doporučujeme zůstat u vymezení výše paušální sazby tak, jak ji stanoví vyhláška. V absolutní výši (v Kč) dohodnutá paušální sazba vychází z již sníženého základu na 1,10 Kč. V Kč sjednaná paušální sazba by znemožňovala její navýšení v případě rozhodnutí soudu o nepřípustnosti zpětného přepočítávání paušální sazby.

4. Tak, jak jsou napsány předchozí odstavce, smíchány paušální sazba a úhrada podle seznamu výkonů, to neumožňuje žádnou úhradu. Úhrada za OD přesně podle úhradové vyhlášky umožňuje průběžnou úhradu poskytnuté péče. Ustanovení je nadbytečné a zavádí úhradu podle seznamu výkonů, která pro nerealizovatelnost odstavců 1., 2., 3. zůstane úhradou konečnou.

5. Pokud má být dohodnut lékový paušál nad rámec paušální úhrady, musí být jeho výše v Kč dohodnuta zde. Jinak je ustanovení nadbytečné a matoucí, lékový paušál již je obsažen v paušální sazbě za OD.

6. Ustanovení je nadbytečné, pokud poskytování zvláštní ambulantní péče (sociální) nebude řádně sjednáno. Viz též připomínka 10.

7. Ze zákona je zdravotnické zařízení oprávněno uhrazení péče požadovat a účtovat až do doby promlčení (3, resp. 4 roky). Proto by mělo být uvedeno, jak bude zaplacena péče vyúčtovaná po termínech uvedených v dodatku.

8. Sjednává se zpětný přepočet a snížení úhrady v rozporu s úhradovou vyhláškou.

9. Ustanovením by se ZZ vzdalo úhrad podle vyhlášek č. 50/2005 Sb., č. 550/2005 Sb., č. 101/2006 Sb. a protože úhrada roku 2007 podle současné vyhlášky vychází z úhrad podle uvedených vyhlášek, tak i této úhrady.

10. ZZ nemůže sjednat poskytování zvláštní ambulantní péče dříve, než bude mít na ni registraci. O registraci může požádat, až bude se ZP předběžně dohodnut (smlouvou o budoucí smlouvě) obsah této péče, její personální zajištění (nutno doložit k registraci) včetně úhrady za péči lékaře v uvedené ambulanci (nelze ambulance bez lékaře).

 

 

VoZP ČR

12.2. 2007
Také tato zdravotní pojišťovna zaslala své návrhy AČMN. Jsou ve stadiu zpracovávání připomínek.

23.2. 2007
Ještě před skončením jednání o dodatcích se tyto objevily ve zdravotnických zařízeních. Na protest AČMN generálnímu řediteli VoZP proti tomuto postupu bylo reagováno sdělením, že dodatky byly rozeslány ještě před jednáním s AČMN.
Dále VoZP sdělila, že z připomínek zaslaných AČMN neakceptuje ani jedinou. Odpověď VoZP přikládáme.
odpověď VoZP

Proto zveřejňujeme návrhy dodatků s připomínkami zapracovanými v textu tak, jak byly zaslány VoZP.

Akutní péče
akutní péče
Navíc upozorňujeme na nepřijatelné vyúčtování podle jedotlivých pololetí, což je v rozporu s úhradovou vyhláškou.

 

Následná péče
následná péče
Upozorňujeme, že uzavření dodatku s předběžnou úhradou podle seznamu výkonů (odporuje vyhlášce) umožní regulace 1,10 Kč a tím zmrazení úhrady pod úroveň roku 2005!

 

 

ZP MV ČR

Návrhy dodatků na akutní i následnou péči jsou ve stadiu připomínkování a projednávání mezi AČMN a zdravotní pojišťovnou.

9.3. 2007
Podle informací ze ZPMV tato pojišťovna je po projednání ve své správní radě rozesílá zdravotnickým zařízením, aniž bylo dokončeno jednání s poskytovateli.

13.3. 2007
ZPMV rozeslala své návrhy dodatků bez dokončení jednání. Proto připomínkujeme rozeslané návrhy.

Akutní péče
strana 1
strana 2
strana 3
strana 4

 

Přípomínky (vyznačeny v textu):

1. Ujednání odlišné od úhradové vyhlášky, která počítá pouze s paušální sazbou. Ustanovení, kdy se použije úhrada podle seznamu výkonů je neurčité - není definováno, co je "významný pokles" objemu péče. Navrhovaná hodnota bodu 0,82 Kč je nízká - neodpovídá 104 % navýšení paušální úhrady podle vyhlášky.

2. Rozpor s úhradovou vyhláškou, která nestanoví pořadí uplatnění regulace na DRG a regulace na objem bodů, tj. regulace se nesčítají a uplatní se jen ta větší. Podle návrhu dodatku se uplatní obě regulace (sčítají se).

3. V rozporu s úhradovou vyhláškou regulace na preskripci vztažena i na přípravky schválené revizním lékařem.

4. Návrh tvrdší než vyhláška. Sjednává se povinnost snížit úhradu, kdežto ve vyhlášce je pouze možnost. Není stanoven termín, do něhož ZP oznámí referenční hodnotu preskripce - může oznámit i po skončení roku.

5. Použitými formulacemi by se sjednalo uplatnění regulací po jednotlivých pololetích nejen na preskripci, ale na celou úhradu. Toto je pro ZZ velmi nevýhodné a v rozporu s úhradovou vyhláškou.

6. Ustanovení bodu 11. je ve vztahu k bodu 10. zmatečné. Sjednána by byla regulace úhrady 1,05 Kč za bod úhradou 0,82 Kč za bod !

 

Následná péče
strana 1
strana 2
strana 3

 

Přípomínky (vyznačeny v textu):

1. Téměř nepostřehnutelnou formulační odchylkou od úhradové vyhlášky (místo "seznam výkonů" "vyhláška MZ 134/1998 Sb.") by byly umožněny zpětné regulace na 1,10 Kč a na personální vybavení.

2. Ke stejnému účelu slouží sjednání předběžné úhrady, které u paušální sazby za OD je zbytečné a umožňuje od počátku platit méně, než stanoví vyhláška.

 

 

 

ZP METAL - ALIANCE

Návrhy nebyly projednány s AČMN

Akutní péče
strana 1
strana 2

Přípomínky (vyznačeny v textu):

1. Omezení 100 a méně pojištěnci není ve vyhlášce a nebylo ani dohodnuto.
2. Cenu bodu lze sjednat v dodatku  odchylně od vyhlášky.  V jednání se   zdravotními pojišťovnami bylo dohodnuto 0,82 Kč jako minimum. Pokud bude ZZ souhlasit s výkonovou úhradou, doporučuje se sjednat vyšší cenu bodu.
3. Regulace vyžádané péče není ve vyhlášce a ani nebyla se ZP dohodnuta. Záleží pouze na ZZ, zda tuto regulaci přijme.

 

Následná péče
strana 1
strana 2

Připomínky (vyznačeny v textu):

1. Výše sazby  571,- Kč  je  směšná.   Ani v  případě  vyšší  sazby ji nedoporučuje se sjednávat v absolutní výši v Kč. Plně postačuje vymezení 103 % paušální sazby "náležející" ZZ za OD. ZP vycházejí z paušální sazby maximálně 1,10 Kč.  Pokud soudy rozhodnou o nepřípustnosti regulace paušální sazby na 1,10 Kč v letech 2005 a 2006, absolutní výše paušální sazby by znemožňovala její zvýšení i pro rok 2007.
2. Ustanovení je v rozporu s úhradovou vyhláškou.  Kategorie pacienta je součástí OD a spolu s nárůstem paušální sazby je i tato za roky 2005, 2006 a 2007 navyšována. Podle návrhu dodatku by však zůstala ve výši stanovené seznamem výkonů.
3. Ustanovení je zmatečné a nadbytečné.  Měsíční úhrada je sjednána v základní smlouvě. Předběžná úhrada (záloha) sjednána není. Z úhradové vyhlášky i z tohoto dodatku vyplývá, že se přímo hradí poskytnuté OD.

 

ZP M - A distribuje ještě další verzi dodatku na následnou péči, doplněnou o kapitolu II. Regulační omezení. Mezi omezeními jsou i regulace na vyžádanou péči. Ke sjednání takových regulací není žádný právní důvod. Ani úhradová vyhláška MZ je neobsahuje. Ostatní výše uvedené připomínky se vztahují i na tuto verzi dodatku.

 

 

 

Dohodnuté principy pro aplikaci úhradové vyhlášky pro rok 2007

Se SZP
Společné prohlášení

Se ZP MV
Společné prohlášení

S VZP
text dosud neodsouhlasen

 

 

 

 

23.6. 2006
K vadným návrhům dodatků VZP ČR na prodloužení smluv
situační zpráva 20

23.6. 2006
Dodatky na prodloužení smluv bez vad
Ze známých návrhů dodatků na prodloužení smluv jsou bez vad návrhy ZP MV a Revírní bratrské pokladny

 

23.6. 2006
Vyjádření AČMN k návrhům dodatků VZP ČR na úhradu zdravotní péče v 1. pololetí 2006
vyjádření zaslané VZP

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364649