119

Stanovy AČMN (znění účinné od 22. 04. 2020)

 

 

                                                                                                                                             

S T A N O V Y

 

Asociace českých a moravských nemocnic

 / AČMN /

 

I.

P o s l á n í

Asociace českých a moravských nemocnic /dále Asociace/ je nezávislým a dobrovolným sdružením zdravotnických zařízení, nemocnic, léčeben, poliklinik, zařízení sociální péče a podobných zařízení, které jsou právnickými osobami nebo jejich částmi a plní funkci zaměstnavatelů. Jako základní cíl sleduje rozvoj a prosperitu svých členů, zvyšování úrovně poskytované zdravotní péče a kvality managementu.

 

II.

P o s t a v e n í,   s í d l o   a   p ů s o b n o s t

 

§ 1

Asociace je zájmové sdružení právnických osob ve smyslu § 20 f občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších novel). Má právní subjektivitu.

 

§ 2

Působnost Asociace je na území České republiky. Sídlo Asociace je v  Praze 10, Bělocerkevská 18.

 

§ 3

Asociace navazuje styky a spolupráci s obdobnými zahraničními institucemi.

 

 

III.

Ú k o l y   a   c í l e

 

§ 4

1.  Přijímání společných stanovisek k problematice zdravotnických zařízení a systému péče o zdraví v České republice.

2.  Kvalifikovaná oponentura vůči místním a ústředním orgánům i zdravotním pojišťovnám. Hájení společných zájmů profesních t.j. /zdravotnických/, zájmů zaměstnavatelských a podnikatelských.

 

§ 5

1.  Asociace se v zájmu svých členů podílí na tvorbě a realizaci zdravotnické politiky ČR a na její konkretizaci v jednotlivých územních celcích.

2. V rámci toho zabezpečuje zejména tyto úkoly:

a)    formuluje společné ekonomické a jiné zájmy svých členů a prosazuje je  v součinnosti s příslušnými orgány státní moci a správy, profesními organizacemi, odbory a ostatními organizacemi zaměstnavatelského typu,

b)    aktivně se podílí na tvorbě právních norem upravujících podmínky podnikání ve zdravotnictví,

c)    podporuje prosazování specifických zájmů svých členů,

d)    koordinuje činnost a zájmy svých členů a přispívá k upevňování spolupráce mezi nimi, případné rozpory řeší formou smírčího řízení,

e)    vypracovává vlastní varianty koncepcí, zásad, prognóz a strategií zdravotnické politiky ČR jako základ své činnosti a vydává na základě tohoto kvalifikovaná stanoviska a doporučení pro příslušné orgány státní správy,

f)     poskytuje svým členům služby analytického a prognostického charakteru a služby v oblasti právní, finanční a daňové, organizace a řízení a jiné

 

§ 6

Dle potřeby zřizuje odborné i regionální sekce a vytváří prostor pro výměnu  zkušeností managementu a řešení společných problémů.

 

§ 7

Zprostředkovává vzájemný styk mezi zdravotnickými zařízeními /členy Asociace/ včetně zahraničních partnerů. Může organizovat nákup a jiné formy získávání zdravotnického materiálu, léků a techniky pro své členy.

 

 

§ 8

Vede evidenci členů Asociace.

 

 

 

 

 

IV.

Č l e n s t v í   ,   p r á v a   a   p o v i n n o s t i  

v z n i k    a   z á n i k    č l e n s t v í

 

§ 9

Členství je dobrovolné a je   a) řádné

                                             b) čestné.

 

§ 10

Řádným členem může být každé lůžkové zdravotnické zařízení, které je právnickou osobou nebo její částí /včetně lázeňských a léčebných ústavů/, polikliniky, zařízení sociální péče a další obdobná zařízení, která se zaváží dodržovat povinnosti vyplývající z členství.

Řádné členství vzniká na základě písemné přihlášky a schválením Radou Asociace.

 

§ 10a

Členství zůstává zachováno zdravotnickému zařízení, které pozbylo právní subjektivitu v důsledku transformace zdravotnických zařízení. Způsob plnění členských povinností pro tato zařízení může svým usnesením upravit Rada Asociace.

 

§ 11

Čestné členství je oceněním zásluh o rozvoj Asociace. Čestné členy schvaluje na návrh Rady Asociace Shromáždění delegátů.

 

§ 12

Řádný člen má právo :

a)    vysílat své zástupce na Shromáždění delegátů Asociace

b)    jeho pracovníci mohou být voleni do orgánů Asociace a navrhovat kandidáty k volbě

c)    aktivně se podílet na činnosti Asociace

d)    podávat iniciativní návrhy

e)    být zařazen do pořádaných akcí a využívat zařízení Asociace

f)     podílet se na financování a tvorbě zdrojů této činnosti

g)    být informován o činnosti Rady Asociace, revizní komise a o hospodaření   s finančními prostředky Asociace

 

 

§ 13

Řádný člen je povinen :

a)    složit ve stanoveném termínu a předepsaným způsobem členský příspěvek

b)    dodržovat stanovy a usnesení Asociace.

 

§ 14

Zánik členství :

a)    vystoupením na základě písemného oznámení. Zaplacený členský příspěvek se nevrací.

b)    nezaplacením členského příspěvku do stanovené lhůty.

c)    vyloučením, poruší-li člen zvlášť hrubým způsobem stanovy. O vyloučení rozhoduje Shromáždění delegátů na návrh Rady Asociace. Člen má právo se před rozhodnutím k věci vyjádřit před Shromážděním delegátů.

 

 

                                                                V.

O  r g á n y   A s o c i a c e

 

§ 15

A. Ústřední :

1.  Shromáždění delegátů Asociace /dále Shromáždění/

2.  Rada Asociace /dále Rada/

3.  Poradní sbor Rady Asociace /dále Poradní sbor/

4.  Revizní komise

 

B. Orgány sekcí :

1. Shromáždění delegátů sekcí Asociace

2. Rady sekcí Asociace

 

C. Volební období všech orgánů Asociace a předsedy Asociace jsou čtyři roky.

 

§ 16

1.     Shromáždění se skládá ze statutárních zástupců všech členů nebo jimi pověřených zástupců. Je vrcholným orgánem Asociace. Rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti. Shromáždění svolává dle potřeby Rada a to nejméně jedenkrát ročně.

2.  Požádá-li o to nejméně jedna třetina řádných členů nebo orgány sekcí, je Rada povinna svolat Shromáždění nejpozději do jednoho měsíce. Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců všech členů. Rozhoduje se formou usnesení prosté většiny hlasů. Způsob hlasování určí Shromáždění.

2.a  Shromáždění, které není usnášeníschopné podle předchozího odstavce, může na návrh rady jednat, je-li přítomna alespoň třetina zástupců všech členů. Podmínkou platnosti usnesení nebo volby je souhlas dvou třetin přítomných zástupců členů. U každého hlasování nebo volby se v zápise uvede počet přítomných zástupců a počet hlasů pro, proti a zdržel se.   

3.  Shromáždění zejména :

a)  projednává a schvaluje zprávy Rady

b)  projednává a schvaluje koncepce činnosti a rozpočet Asociace

c)  svými usneseními zavazuje Radu v její další činnosti

d)  projednává a schvaluje návrhy změn stanov

e)  volí:

-       předsedu Asociace na návrh Rady, jejích členů, případně ostatních delegátů Shromáždění; předseda je automaticky členem Rady

-       členy Rady, zastupující regionální sekce dle návrhu sekcí, předložených           Radou a případně další členy Rady

-       revizní komisi na návrh Rady a delegátů Shromáždění

 let tajným hlasováním, nestanoví-li Shromáždění odlišný způsob volby

f)  ustavuje sekce /regionální,odborné/

g) stanoví výši příspěvků

 

§ 17

1.  Rada Asociace je řídícím orgánem v době mezi shromážděními. Volí ze svého středu místopředsedy. Schůze rady svolává a řídí předseda dle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů. Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou z přítomných členů.

2.  Rada zejména:   

a)    zajišťuje plnění usnesení Shromáždění

b)    rozhoduje o všech záležitostech Asociace, které jí byly svěřeny Shromážděním k provedení a zajištění

c)    průběžně informuje členy o činnosti, svolává Shromáždění a vyřizuje administrativní záležitosti

d)    hospodaří s finančními prostředky Asociace

e)    sleduje činnost sekcí

f)     podává zprávy Shromáždění a odpovídá mu za svou činnost

 

3.  O jednání Rady se pořizuje zápis s přesným zněním přijatých usnesení. Zápis podepisuje předseda Asociace a zapisovatel. Zápis obdrží každý člen Rady Asociace, předseda revizní komise a předsedové sekcí.

Při odstoupení člena Rady, zastupujícího regionální či jinou sekci, v průběhu volebního období, zvolí nahrazujícího člena Rady příslušná sekce. Při odstoupení člena Rady, nezastupujícího žádnou sekci, zvolí nahrazujícího člena Rady sama Rada. Doplňující volby podle tohoto bodu podléhají dodatečnému souhlasu Shromáždění.

 

§ 18

Poradní sbor, pokud je ustaven, plní úkoly při zabezpečování kontinuity práce Asociace při předávání zkušeností a konzultační činnosti. Je volen Radou. Pro volbu Poradního sboru budou navrhováni především osvědčení členové Rady, kterým byla ukončena funkční činnost v tomto orgánu, dále ekonomové a zástupci zájmových skupin. Poradní sbor nemá rozhodovací pravomoc, je konzultačním orgánem Rady. Připravuje podkladové materiály a oponentní posudky k materiálům, které mají rezortní působnost.

 

§ 19

Orgány sekcí: ustanovení §§ 16 a 17 platí přiměřeně i pro činnost Shromáždění a orgánů sekcí Asociace.

 

§ 20

Revizní komise :

Je nejméně tříčlenná, volená a odvolávaná Shromážděním. Předsedu volí členové komise ze svého středu. Ten řídí a organizuje činnost komise a je oprávněn účastnit se zasedání Rady s hlasem poradním. Komise se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně před termínem zasedání Shromáždění. Z jednání komise se pořizuje zápis podepsaný všemi přítomnými členy komise.

Hlavní úkoly revizní komise :

a) provádí revizi hospodaření Asociace

b) vyřizuje stížnosti členů

c) dohlíží na dodržování stanov

d) podává Shromáždění zprávy o své činnosti a odpovídá mu za svou činnost.

 

§ 20a

1.    Rada, revizní komise, regionální a odborné sekce a členové AČMN mohou hlasovat rovněž korespondenčně písemnou formou nebo elektronicky. Korespondenčním hlasováním členů AČMN lze rozhodovat otázky v působnosti shromáždění delegátů s výjimkou volby a odvolání předsedy AČMN, členů rady, členů revizní komise. Schvalování změny stanov AČMN, rozpočtu, členských příspěvků a závazků asociace nad výši stanovenou v § 22 odst. 2 stanov je možné jen písemně s podpisem nebo elektronicky s ověřeným podpisem osoby oprávněné hlasovat.

 

2.    Návrh na korespondenční hlasování předkládá členům rady, revizní komise nebo sekce jejich předseda, členům AČMN rada. Náležitostí návrhu je určení způsobu hlasování písemnou nebo elektronickou formou, jednoznačná formulace otázky umožňující hlasovat ano nebo ne nebo zdržel se, uvedení místa pro doručení hlasů, jakož i den a hodina zahájení a ukončení hlasování. Hlasování o návrhu bez uvedených náležitostí je neplatné a může být využito pouze jako orientační. Návrh může též stanovit dobu k diskuzi o návrhu před hlasováním a způsob jejího provedení a vyhodnocení. Návrh lze vzít zpět nejpozději den před zahájením hlasování. Hlasuje se většinou hlasů určenou pro jednotlivá hlasování těmito stanovami.  Hlasování je platné za podmínky odevzdání nejméně 50 % oprávněných hlasů.

 

 § 20b

Statutárním orgánem Asociace je předseda Asociace, zastupuje Asociaci navenek. Předsedu Asociace zastupuje jím trvale pověřený místopředseda Asociace nebo místopředseda Asociace pověřený ad hoc.

 

 

VI.

H o s p o d a ř e n í   A s o c i a c e

 

§ 21

Prostředky hospodaření získává Asociace zejména :

a)    z členských příspěvků, splatných do konce března běžného roku. Každý člen uhradí příspěvek stejným dílem podle skutečného přepočteného počtu svých pracovníků. Shromáždění stanoví výši členských příspěvků a odsouhlasuje jeho změny.

b)    z příjmů z vlastní činnosti

c)    z dotací, darů a odkazů.

Asociace může v souladu s příslušnými právními předpisy spravovat majetek, který jí byl svěřen do trvalého nebo dočasného užívání.

 

§ 22

1.    Rada asociace rozhoduje o výdajích běžného provozu spojených s plněním úkolů stanovených v § 4, § 5, § 6 a výdajích souvisejících s organizací shromáždění delegátů.

2.    V případech, kdy se nejedná o aktivity uvedené v kapitole III. § 4 až § 7 omezuje se kompetence rady částkou 50 000,-- Kč na jeden obchodní případ. Částky vyšší musí odsouhlasit revizní komise a musí být předloženy k dodatečnému odsouhlasení shromáždění delegátů.

 

 

 

VII.

O  b e c n á   u s t a n o v e n í

 

§ 23        

1.  Písemnosti jménem Asociace podepisuje předseda, případně místopředseda. Ostatní tak mohou činit pouze v rámci konkrétního zmocnění.

2.  Asociace zanikne, pokud její zrušení navrhnou nejméně dvě třetiny členů.

3.  Likvidace bude provedena podle příslušných právních předpisů s tím, že majetek  

      bude rozdělen všem řádným členům asociace alikvotně dle počtu zaměstnanců.

 

                                                               § 24

Asociace českých a moravských nemocnic vznikla usnesením delegátů plenárního shromáždění.

 

§ 25

Členství řádných členů ANSMT přechází plynule na právnický subjekt AČMN.

 

 

 

Toto znění stanov bylo schváleno členy AČMN dne 22. 04. 2020

 

 

 

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

363322