119

 

Archiv 2006


28.12. 2006

Napětí ve zdravotnictví opět roste

Jako by nestačil chaos, který svým ministrováním do zdravotnictví vnesl ministr D. Rath. Nedodržování vyhlášky č. 50/2005 Sb., které připustil, již má za následek rostoucí počet žalob ještě na úhrady roku 2005.
Spory se vedou o vyúčtování dopadu dvou protikladných Rathových vyhlášek na úhrady 1. pololetí 2006. Výše úhrad pro 2. pololetí 2006 vůbec nebyla stanovena, jednání pojišťoven a nemocnic skončila neúspěšně. Již jsou připravovány právní kroky, aby výši úhrad určily soudy.
Ještě nenarozená a již kritizovaná úhradová vyhláška na rok 2007 stanoví úhrady procentem úhrad roku 2006. Tyto však nejsou nikomu známy a do rozhodnutí soudů zřejmě nebudou.
V řadě případů nemají pojišťovny s nemocnicemi AČMN uzavřeny dodatky o úhradě na 1. pololetí 2006. Ve 2. pololetí 2006 rozpory dosáhly již takové míry, že uzavření dodatku je výjimkou. O úhradovém dodatku, který by se měl co nejdříve uzavřít pro rok 2007, se neodváží nikdo ani diskutovat.
V případě VZP s řadou nemocnic jej uzavřít ani nepůjde. Nepůjde uzavřít dodatek – úhradový ani prodlužující – ke smlouvě po jejím skončení 31.12. 2006. Upozornění AČMN i krizového štábu zdravotníků Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR mělo za cíl takovému vývoji přejít.
Namísto toho, aby VZP komunikovala s poskytovateli a adekvátně reagovala na žádosti i kritiku, činí kroky, které ji dostávají do rozporů s dalšími a dalšími skupinami poskytovatelů.
Nejnovějším příkladem je prohlášení praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost, kteří obnovili činnost svého krizového štábu a obávají se o bezprostřední ohrožení zdravotní péče o pojištěnce VZP.


Prohlášení SPL ČR a SPL DD ČR

 

22.12. 2006

Protest AČMN proti jednání VZP ČR

VZP zveřejnila na svých internetových stránkách tzv. generální dohodu, jejíž znění AČMN opakovaně odmítla!
AČMN sděluje, že jde jen a pouze o návrh VZP, který je pro AČMN nepřijatelný a toto je VZP známo!


protest řediteli VZP

 

22.12. 2006 13:15

VZP změnila sdělení o dohodě na sdělení o "návrhu dohody". Nebylo by špatné se za chybu na stránkách čtenářům omluvit.

 

21.12. 2006

Možné ohrožení nemocniční péče o pojištěnce VZP ČR

Rada Asociace českých a moravských nemocnic na svém zasedání dne 20.12. 2006 vyjádřila znepokojení, že účinnost většiny smluv VZP ČR s nemocnicemi skončí 31.12. 2006.
Ačkoli již na jednání 1.11. 2006 ředitel VZP MUDr. Horák přislíbil prodloužení smluv do konce roku 2007, dosud se tak nestalo.
Zákon ukládá povinnost smluvně zajistit péči o své pojištěnce zdravotním pojišťovnám, nikoli zdravotnickým zařízením. Přesto AČMN vyvinula vlastní iniciativu a její členská zařízení sama zaslala návrhy prodlužujících dodatků VZP.
Pro AČMN je překvapující, že ze strany VZP nejen že nebyla žádná reakce, ale dokonce se její členové setkali s odmítavým stanoviskem územních pracovišť VZP.
Nedojde-li k prodloužení smluv do 31.12. 2006, nebude od 1.1. 2007 smluvně zajištěna zdravotní péče pro pojištěnce VZP. To může vést k ohrožení poskytování nemocniční péče pojištěncům této zdravotní pojišťovny.
AČMN učinila vše, aby předešla takové situaci. Veškerou odpovědnost za možné dopady ponese VZP.
Po dni 31.12. 2006 nebude možné skončené smlouvy platně prodloužit. Protože zbývá ještě několik dnů k možné nápravě, byl dopisem rady AČMN o osobní zásah k neprodlenému podepsání zaslaných prodlužujících dodatků požádán ředitel VZP ČR. O pomoc a podporu byl rovněž požádán ministr zdravotnictví.

 

21.12. 2006

Ke kritice postupu ministerstva se připojuje také AČMN

Rada Asociace českých a moravských nemocnic se na svém jednání dne 20.12. 2006 ztotožnila s Prohlášením Koalice soukromých lékařů k úhradám zdravotní péče pro rok 2007.
Je také názoru, že známé znění návrhu příslušné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví neodpovídá dohodám z dohodovacího řízení a nemá zato, že by tyto dohody v něčem byly v rozporu s právními předpisy a veřejným zájmem.
AČMN navíc konstatuje, že sama příprava vyhlášky neodpovídala ministerstvem dříve deklarovaným zásadám transparentnosti a projednávání závažných rozhodnutí.
Jestliže v nedávné minulosti AČMN kritizovala, že ministerstvo neakceptovalo závažné připomínky poskytovatelů k připravovaným vyhláškám, pak v tomto případě o připomínky ministerstvo ani nežádalo a na přesto doručené podněty a doporučení vůbec nereagovalo.

 

21.12.2006

Opět kritika postupu ministerstva zdravotnictví

Koalice soukromách lékařů kritizuje, že návrh úhradové vyhlášky MZ na rok 2007 nerespektuje dohody z dohodovacího řízení, nýbrž ministerstvo samo stanoví výše úhrad zdravotní péče.

prohlášení Koalice

 

16.11. 2006

Zbytečné nedorozumění

Zdravotní pojišťovna Metal – Aliance se svým dopisem ohradila proti níže zveřejněné stati ze dne 6.11. 2006.
K tomu uvádíme:
Pro AČMN je směrodatné, že na shromáždění delegátů AČMN dne 14.11. 2006 ujistil generální ředitel Bc. V. Kothera více než 200 přítomných účastníků, že úhrady v 2. pololetí neklesnou pod 104 %.
Pokud by v prohlášení ZP M-A na jejích webových stránkách bylo zveřejněno, že výše úhrady ve 2. pololetí 2006 neklesne pod 104%, dalo by se diskutovat o tom, jestli to AČMN stačí nebo bude požadovat 105 %. Ale nikdo by to nenazval „provokací“, jako v případě garance nulového navýšení.
Je dobře, že sdělení generálního ředitele nedorozumění vyřešilo, neboť AČMN jde o korektní a dobré vztahy se ZP M-A i se všemi dalšími zdravotními pojišťovnami.

 

6.11. 2006

Provokuje Zdravotní pojišťovna METAL - ALIANCE poskytovatele následné péče ?

Místo dohody o výši úhrad následné péče ve 2. pololetí 2006, která ani v měsíci listopadu ještě není stanovena, zveřejnila uvedená zdravotní pojišťovna na svých www stránkách, že výše úhrady za ošetřovací den v 2. pololetí 2006 neklesne pod výši úhrady za tento den v 2. pololetí 2005.
Chce tím zdravotní pojišťovna sdělit, že bude za své pojištěnce platit ještě méně, než v 1. pololetí 2006 podle tolik kritizovaných Rathových vyhlášek ?
Že by se na tom dohodla s AČMN, která sdružuje naprostou většinu zařízení následné péče, zni jako špatný vtip.
Prohlášení ZP M - A

 

1.11. 2006

Krizový štáb zdravotníků znovu zasedal

Vedle projednání slíbených legislativních změn hlavním bodem jednání dne 31.10. 2006 byla situace 2. pololetí 2006, kdy ani začátkem listopadu nedošlo k dohodě o výši úhrad ústavní ani ambulantní zdravotní péče a zdravotní pojišťovny hradí pouze zálohy.
Krizový štáb se dohodl na společném postupu všech segmentů. Platnost případné dohody v některém segmentu bude podmíněna dosažením dohody i v dalších segmentech.
Krizový štáb k této věci svolává tiskovou konferenci na 8.11. 2006.

AČMN dále navrhla sociálním partnerům, aby se problémem nesjednání výše úhrad zdravotní péče v 2. pololetí 2006 zabývala také zdravotnická tripartita dne 13.11. 2006.

 

 

26.10. 2006

K požadavkům nemocnic na úhrady v 1. a 2. pololetí 2006 se připojili poskytovatelé ambulantní zdravotní péče

V prohlášení koordinátorů poskytovatelů ambulantní péče k úhradám v 1. a 2. pololetí 2006 zaujali obdobné stanovisko jako AČMN a další asociace a sdružení nemocnic, vyzvali k neuzavírání dodatků na 2. pololetí 2006 jednostranně zasílaných zdravotními pojišťovnami a podpořili společné prohlášení asociací a sdružení poskytovatelů ústavní péče.
Také oni prohlášení zaslali ministrovi zdravotnictví a všem zdravotním pojišťovnám.
Prohlášení

 

26.10. 2006

Nastanou problémy s uplatňováním nového zákoníku práce a s poskytováním sociální péče v ústavních zdravotnických zařízeních po 1.1. 2007 ?

Povahu problémů, zda je lze řešit a jak, by měl pomoci objasnit odborný seminář AČMN v Poděbradech :

I. Zajištění ústavních pohotovostních a dalších služeb v podmínkách nového zákoníku práce účinného od 1. 1. 2007

II. Poskytování pobytové sociální péče ve zdravotnických zařízeních podle nového zákona o sociálních službách účinného od 1. 1. 2007

K účasti v obou částech panelové diskuse jsou zváni zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Odborového svazu zdravotnictví a sociálních péče ČR a zástupci zdravotních pojišťoven.

Seminář navazuje na jednání shromáždění delegátů AČMN, na kterém přislíbil účast ministr zdravotnictví T. Julínek.

 

 

20.10. 2006

Nelze připustit diskriminaci pojištěnců některých zdravotních pojišťoven

Asociace českých a moravských nemocnic
Asociace nemocnic ČR
Sdružení soukromých nemocnic ČR
sdružení APRIMED
na společném jednání dne 18.10. 2006 vyjádřili znepokojení nad postupem zdravotních pojišťoven. Ty odmítají za 1. pololetí 2006 uhradit poskytnutou zdravotní péči svým pojištěncům v takové výši, jaká je dána platným zněním příslušné vyhlášky. O úhradách 2. pololetí 2006, pro které žádný právní předpis výši úhrad nestanoví, buď odmítají jednat nebo jednání nevede k žádným výsledkům.
Nemocnice odmítají postup, který by znamenal, že by si jednotlivé zdravotní pojišťovny ceny péče stanovovaly samy a diktovaly je zdravotnickým zařízením. Bez společné dohody nelze zajistit, aby za pojištěnce jednotlivých pojišťoven byla hrazena stejná péče ve stejné výši a aby pojištěnci těch či oněch pojišťoven nebyli diskriminováni.
Stanovisko bylo zasláno ministrovi zdravotnictví, zdravotním pojišťovnám, všem skupinám poskytovatelů zdravotní péče a zdravotnickým zařízením – členům příslušných asociací a sdružení.

společné stanovisko
příloha 1
příloha 2
příloha 3

 

20.10. 2006

Obavy AČMN z realizace pobytové sociální péče ve zdravotnických zařízeních zákonem o sociálních službách od 1.1. 2007

Tyto obavy vyjádřila AČMN na jednání s ministrem práce a sociálních věcí P. Nečasem stejně jako obavy z dopadů nového zákoníku práce na zabezpečení pohotovostních služeb v nemocnicích.
Na žádost ministra bylo zpracováno stanovisko zahrnující hlavní důvody obav AČMN a předáno ministrovi práce a rovněž ministrovi zdravotnictví T. Julínkovi.

stanovisko
tabulka

 

 

21.9. 2006

AČMN žádá poslance a senátory o odložení účinnosti zákona o neziskových nemocnicích

Rada Asociace českých a moravských nemocnic, sdružující 140 nemocnic z celé ČR, se obrací na poslance a senátory Parlamentu ČR s žádostí, aby podpořili navržené odložení účinnosti zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, a to z následujících závažných důvodů.
Prohlášení

 

21.9. 2006

Odboráři hrozí stávkovou pohotovostí, případně i stávkou

Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR požaduje urychlenou úpravu nebo odložení účinnosti zákona o neziskových nemocnicích a to pod hrozbou stávkové pohotovosti, případně i stávky.

Prohlášení OSZSP

 

22.8.2006

Veřejný ochránce práv k problematice následné péče

Úřad veřejného ochránce práv se zabýval problematikou léčeben dlouhodobě nemocných a dalších zařízení následné péče. Výsledkem této činnosti je zpráva z návštěv léčeben dlouhodobě nemocných, zahrnující poznatky i ze zařízení AČMN. Zpráva obsahuje řadu cenných etických a právních doporučení k poskytování následné péče, k zajištění práv pacientů, k zajištění jejich informovanosti, k vedení zdravotnické dokumentace a další. Proto byla zpráva zaslána členům AČMN s doporučením zejména právní náměty využít a to nejen v oblasti následné péče.
Současně bylo potřebné upozornit veřejného ochránce práv a jeho úřad na další, zejména ekonomické souvislosti jím sledovaných a hodnocených problémů a požádat jej o pomoc i v této otázce.

zpráva ombudsmana

dopis kancelář AČMN

 

 

22.8. 2006

Budou zdravotní pojišťovny platit miliony za soudní náklady předem prohraných sporů?

Po rozhodnutí ve sporu mezi VZP a nemocnicí AČMN, které přinášíme níže,
Městský soud v Praze potvrdil i ve sporu mezi VZP a Záchrannou službou Královéhradeckého kraje rozhodnutí Obvodního soudu v Praze 3 o nepřípustnosti regulace paušální úhrady maximální cenou bodu 1,10 Kč.
Obě rozhodnutí následují po rozhodnutích Nejvyššího soudu ČR, z nich vycházejí a jsou konečná.
Přesto VZP toto rozhodnutí neuznává a chce se dovolávat, i když soud dovolání nepřipustil. Od ostatních zdravotních pojišťoven jsme zachytili takové reakce, že se rozhodnutí týká pouze VZP!
Nemocnice AČMN již vyzývají zdravotní pojišťovny k doplacení dlužných částek a upozorňují, že při nezaplacení použijí právních prostředků.
Náklady jediného takového sporu mohou v závislosti na žalované částce být v řádu statisícovém.Chtějí zdravotní pojišťovny skutečně vedle již podaných žalob záchranných služeb vyvolat žaloby také všech nemocnic?

 

21.8. 2006

Budou zdravotní pojišťovny vynucováním úhrad podle již neplatné Rathovy vyhlášky dále škodit pacientům ?

Národní rada zdravotně postižených vyzvala zdravotní pojišťovny, aby ustoupily od dodržování Rathovy úhradové vyhlášky na 1. pololetí 2006, tak jako by nadále platila i v 2. pololetí 2006 a nepřipustily poškozování pacientů, zejména lidí se zdravotním postižením.
Stejný názor zastává i Asociace českých a moravských nemocnic.
prohlášení NRZP

 

16.8. 2006

Hrozí chaos v úhradách zdravotní péče ve 2. pololetí 2006 ?

Legislativní experimenty ministra Ratha způsobily situaci, kdy pro 2. pololetí 2006 nelze úhrady zdravotní péče sjednat v dohodovacím řízení, ani stanovit vyhláškou a ani neplatí dřívější ustanovení zákona, že dosavadní výše úhrad zůstávají v platnosti.
celý text

 

 

7.8. 2006

Zveřejňujeme zásadní stať MUDr. Ing. Petra Fialy, předního odborníka na problematiku zdravotnictví, k vážné situaci v následné nemocniční péči. Stať vyjadřuje stanovisko Asociace českých a moravských nemocnic.
Text obdržely všechny nemocnice a zařízení následné péče - členové AČMN. Seznámeny s ním byly zdravotní pojišťovny, ČLK a odbory. Obdržela jej kanceláři prezidenta republiky, předseda vlády, předseda senátu, bývalý předseda poslanecké sněmovny a členové výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátu. Záměrem AČMN je s ním seznámit také všechny další partnery, poslance a také sdělovací prostředky a na tomto základě zahájit vážnou diskusi o problému.
Stať má od autora k dispozici také ministr zdravotnictví D. Rath.

 

PACIENTI URČENÍ K LIKVIDACI
(odvrácená tvář našeho zdravotnictví)

Všichni klasici jsou v tom zajedno: Je lepší být zdravý, než nemocný, raději být kladivem, než hřebíkem atd. Ale co když vaši dceru srazí auto a z bezvědomí se probere jako apalik? Co když vašeho otce sklátí mrtvice a zůstane bezmocně ležet na půl těla ochrnutý? Co když manžela postihnou psychické obtíže a musí jít ležet na psychiatrii? Moderní medicína dokáže zachránit život, ale co pak? Pak jste zajíc a máte prostě smůlu, jak říká Werich? Jedno je jisté, šance vašich blízkých na plnohodnotný návrat do života prudce snižuje způsob, jakým pojišťovny přistupují k úhradám za léčení na tzv. „následných lůžkách“.
První výsledky celoplošného šetření, které probíhá od r. 2005 ukazují, že úhrady pojišťoven sotva stačí na pokrytí základního pobytu bez léků a lékařské péče – a to je alarmující. V r. 2006 je některé pojišťovny dokonce pod různými záminkami dále snižují.
celý text

 

4.8. 2006

Zásadní soudní rozhodnutí

Městský soud v Praze jako soud odvolací zásadním způsobem rozhodl spor, který vedou nemocnice Asociace českých a moravských nemocnic s VZP ČR. Potvrdil rozsudek Obvodního soudu v Praze 3 o nepřípustnosti regulace paušální úhrady maximální cenou bodu 1,10 Kč.
Tímto rozsudkem, který má povahu judikátu, je právně vyřešen spor mezi nemocnicemi AČMN a zdravotními pojišťovnami zejména při snižování úhrad následné péče podle vyhlášky č. 50/2005 Sb. omezením úhrady na 1,10 Kč za bod.
celý text

Rozsudek
strana 1

strana 2

strana 3

strana 4

strana 5

 

4.8. 2006

Stanovisko AČMN k úhradám za 1. pol. 2006

AČMN chápe složitou situaci zdravotních pojišťoven vzniklou novelizací úhradové vyhlášky v průběhu kalendářního pololetí. Přesto nemůže souhlasit s návrhy postupu výpočtu a regulace úhrad, které není v souladu s platnou úhradovou vyhláškou a v mnoha ustaveních je s ní v rozporu.
celý text

 

30.5. 2006

Ministr D. Rath dává ultimáta

Nic jiného neznamená jeho prohlášení sdělovacím prostředkům, že pokud se účastníci dohodovacího řízení o rámcových smlouvách nedohodnou do úterý, vydá rámcové smlouvy vyhláškou. A to přesto, že zákon dává účastníkům dobu šesti měsíců na jednání, která uplyne 3.7. 2006 a žádný ministr na tom nemůže nic změnit.
celý text

 

2. TÝDEN ZDRAVOTNICKÉHO NEKLIDU

 

kralik_maly_gif.gif

Bude nutný ... ?

Téměř čtvrt miliónu občanů podepsalo
"Petici za obranu dostupné zdravotní péče"

Petičnímu výboru poslanecké sněmovny byly předány podpisové archy s 233 895 podpisy proti politice ministra Ratha.

Pro srovnání lze uvést 7 a 20 tisíc podpisů získaných na jeho podporu ve dvou petičních akcích jeho stoupenců.

__________________________________________________________________________

 

 

2.5. 2006

Prezident republiky přijal zástupce protestujících zdravotníků

Dopisem ze dne 27.4. 2006 se na prezidenta republiky obrátili zástupci 30 zdravotnických organizací, sdružení v krizových štábech lékařů, lékárníků a nemocnic a nelékařských zdravotnických profesí. Požádali jej, aby využil svého ústavního oprávnění a vetoval zákon o neziskových nemocnicích.
Prezident jejich představitele dnes přijal a v hodinovém setkání se nechal podrobně informovat o situaci ve zdravotnictví a důvodech protestů.
Přijetí se zúčastnil také předseda AČMN. Informoval prezidenta, čím přijatá podoba zákona o neziskových nemocnicích je pro samotné nemocnice nepřijatelná a jaké škody způsobí celému českému zdravotnictví.
Protestujíci zdravotníci již dříve požádali o jednání předsedu vlády. Jiří Paroubek sice již před třemi týdny naznačil ochotu jednat a tuto v dopise AČMN z 19.4. 2006 výslovně potvrdil. Odkládání jednání však budí pochybnosti, zda premiér chce jednat v době, kdy alespoň některé nejvážnější problémy lze ještě řešit.

dopis prezidentovi

 

21.4. 2006

Jednání o situaci ve zdravotnictví

AČMN na pozvání místopředsedy poslanecké sněmovny V. Filipa jednala dnes ve sněmovně. Obě strany si vyměnily názory na současnou situaci ve zdravotnictví.
Shodly se na nutnosti stabilizovat zdravotnictví a zejména VZP ČR. AČMN vyjádřila nezbytnost ukončení nucené správy VZP v nejkratší době a potřebu personálního řešení, které bude zárukou profesionálního řízení VZP se znalostí problematiky.
Ke shodě došlo i ve věci nepřijatelnosti tzv. personálních auditů a v dalších otázkách. AČMN podrobně informovala o důvodech svých výhrad k politice ministra Ratha.

 

21.4. 2006

Předseda vlády vyjádřil zájem jednat s reprezentanty zdravotnické veřejnosti

AČMN byla oficiálně informována Úřadem vlády ČR o zájmu premiéra setkat se s reprezentanty zdravotnické veřejnosti s cílem uklidnit rozbouřenou hladinu resortu.
Úřadu vlády byl předán návrh účastníků takového setkání, zahrnující představitele obou krizových štábů protestujících zdravotníků. Na zvážení ppremiéra zůstane, zda si přizve i zástupce zbývajících zdravotnických oorganizací - ČLK a LOK a zda na jednání pozve též ministra.
Dále byly úřadu vlády zaslány návrhované okruhy jednání.
navrhované okruhy

 

21.4. 2006

Chce ministerstvo vnutit své úhradové vyhlášky i na 2. pololetí 2006 bez vyhlášky ?

Všechny skupiny poskytovatelů zdravotní péče obdržely dopis ministerstva, v němž jsou vyzvány, aby se ve 2. pololetí 2006 řídily úhradovými vyhláškami na 1. pololetí.
Ministr zřejmě neví, kudy kam poté, co způsobil, že nelze úhrady dohodnout v dohodovacím řízení ani vydat vyhlášku ani neplatí úhrady minulého období.
Zcela iluzorní je však ministrova představa, že by poskytovatelé, kteří i proti jeho vyhláškám protestují na náměstích a podepisují petice, by nyní dobrovolně přistoupili na nesmyslné a pacienty poškozující regulace.
Je namístě včas a zcela zásadně upozornit zdravotní pojišťovny, které ministerstvo vyzývá k nabídnutí cenových dodatků podle těchto vyhlášek, že taková snaha narazí na tvrdé odmítnutí.
dopis ministerstva

 

20.4. 2006

Prohlášení shromáždění delegátů AČMN v poslanecké sněmovně

Prohlášení přijaté na shromáždění dne 5.4. 2006 (celý text níže) bylo dnes v plném znění předneseno na zasedání poslanecké sněmovny.

 

20.4. 2006

Jde o falšování veřejné listiny?

Výsledek dohodovacího řízení o výši úhrad je veřejnou listinou zveřejňovanou ve Věstníku MZ. Může se stát, že dohodovací řízení není dokončeno, jeho závěrečné jednání není svoláno a neproběhne, a přesto je "výsledek" takového dohodovacího řízení doručen ministerstvu?
Stalo se. Jen dohodovací řízení skončené 31.3. 2006, t.j. den před účinností nové právní úpravy, by mohlo umožnit vydání vyhlášky i na 2. pololetí 2006.
Je třeba předpokládat dobrý úmysl všech účastníků. Ale pro jistotu bylo ministerstvo upozorněno.

dopis Ministerstvu zdravotnictví

 

13.4. 2006

Místo zrušených zákonů Rath nabízí svůj bič

Ve svém vystoupení v senátě ministr Rath slíbil, že když po volbách zůstane ministrem, svou autoritou překoná právní vakuum, které sám způsobil.

z vystoupení v senátě

 

13.4. 2006

Dostanou pacienti přidáno péče nebo ne ?

Večer čtu doma noviny a vždycky, když se objeví nějaký článek, komentář nebo vyjádření k situaci ve zdravotnictví, začínám bystřit pozornost. A většinou se nestačím divit. K zdejšímu folklóru v této oblasti patří věta: „Nemocnice zase dostaly přidáno a budou na tom lépe!“

celý text

 

11.4. 2006

Do voleb „lži a bída“, po volbách potopa

Ještě se nezklidnily křeče českého zdravotnictví z prvé Rathovy úhradové vyhlášky a už její protesty vynucená druhá podoba má takový ohlas, že i dosud svému ministrovi věrná ČLK na svém sjezdu volá po vyhlášce třetí. A na obzoru je čtvrtá, nesrovnatelně větší pohroma.
celý text

 

6.4. 2006

Reprezentativní shromáždění zdravotníků

Dne 5.4. 2006 se v Praze konalo volební shromáždění Asociace českých a moravských nemocnic. Jednání se zúčastnili představitelé všech nemocnic ČR, organizací ambulantních lékařů, nelékařských profesí zdravotníků, lékárníků, sdružení pacientů, odborového svazu zdravotnictví, unie zaměstnavatelů a obou krizových štábů protestujících proti politice ministra Ratha.
Na jednání nebyly pozvány ČLK a LOK, které se na jednání s premiérem J. Paroubkem 20.3. 2006 pokusily vystupovat za celé zdravotnictví.
Naopak byl pozván premiér. AČMN má informace, že premiér ponechal účast na ministru Rathovi. Dokonce je známo, že náměstek ministra V. Dryml byl již připraven k účasti, když od ministra dostal pokyn, že s „vzbouřenci“ se jednat nebude.
Na jednání za účasti výše uvedených hostů bylo přijato „Prohlášení“ určené ústavním orgánům – prezidentovi republiky, vládě a obou sněmovnám.

Prohlášení

 

22.3. 2006

AČMN zvoní na poplach před vydáním novely úhradové vyhlášky

Vážený pane předsedo vlády,

Asociace českých a moravských nemocnic se znepokojením přijala Vaše včerejší konstatování po setkání s některými zástupci zdravotníků, že jste nezaznamenal žádné připomínky k návrhu novely úhradové vyhlášky.
celý dopis

 

13.3. 2006

Chyba lékárníků, chyba premiéra

Premiér J. Paroubek na svém dnešním tiskovém briefingu odmítl jako ultimativní požadavek lékárníků na schůzku bez účasti ministra Ratha. Předem na někom požadovat, koho si ke svému jednání strana vezme a koho ne, je vskutku ultimativní. V tom je nutné premiérovi dát za pravdu.
celý text
tiskový briefing

 

 

8.3. 2006

Otevřený dopis všech protestujících organizací zdravotníků předsedovi vlády

Vážený pane předsedo vlády,

odborná zdravotnická veřejnost zaznamenala, že Vám nejsou lhostejné problémy českého zdravotnictví. Z jednání, která jste v minulém roce vedl a jichž jsme se také částečně účastnili, jsme nabyli dojmu, že máte zájem na odstranění léty nahromaděných systémových chyb.

Vaše pozdější rozhodnutí učinit ministrem zdravotnictví prezidenta ČLK, tedy kontroverzního představitele jedné ze zájmových skupin, nás překvapilo. Přesto jsme doufali v pokračování politiky jednání a dialogu.
Dialog však nový ministr zdravotnictví nahradil arogancí, zastrašováním a lhaním. Návrhy svých opatření, včetně právních předpisů, připravuje skrytě, nepřipouští jakoukoli odbornou diskusi a vrchnostensky je prosazuje.

MUDr. David Rath se nedokázal stát odpovědným ministrem všech občanů, pacientů a zdravotníků. Nadále “kope” pouze za jednu zájmovou skupinu (a ještě ne celou), jako kdyby nikdy neodešel z jejího čela. Dohoda, kompromis a konsensus jsou mu bytostně cizí.
celý text

 

8.3. 2006

Ministr Rathporušuje ústavní pořádek ČR

Zástupci odborů a zaměstnavatelů se včera večer zúčastnili jednání s ministrem Rathem v poslanecké sněmovně. Důvodem byla jejich snaha na poslední chvíli ovlivnit konečnou podobu návrhů změn řady zdravotnických zákonů, navržených ministrem prostřednictvím poslanců.
celý text
hlasování poslanců o vrácení návrhu do výboru

 

2.3. 2006

Rathova medvědí služba ČSSD

Ministr Rath opakovaně označil kroky krizového štábu zdravotníků a demonstraci na Staroměstském náměstí za akci ODS. Dokonce to od něho přejal i premiér Paroubek. Škoda.
celý text

 

3.3. 2006

Poděkování a výzva "vydržet"

Vážené kolegyně a kolegové, ředitelé zdravotnických zařízení sdružených v AČMN,

když jsme se na vás obraceli začátkem února 2006 s žádostí o pomoc v rámci mobilizace všech dostupných sil, věděli jsme, že se schyluje k důležitým událostem - demonstraci zdravotníků i nezdravotníků na Staroměstském náměstí a zahájení celorepublikové petiční akce.

Pokud by dne 24.2.2006 bylo náměstí prázdné, znamenalo by to neúspěch všech snah o společné prosazení práv zdravotníků a občanů. Naštěstí vše dopadlo úplně naopak. Plné Staroměstské náměstí a zatím víc jak 100 tisíc podpisů pod naší probíhající protestní peticí je jasným signálem jak pro nás, tak i pro předsedu vlády.

Za to patří náš velký dík i vám. Děkujeme vám, že jste umožnili účast na demonstraci svým zaměstnancům, kteří o to projevili zájem. Oceňujeme také, že se nikde neobjevil signál, že by nebyla dostatečně zajištěna potřebná péče o pacienty a že nikde nedošlo k žádné provokaci. Bylo zřetelné, že nejde o protest několika izolovaných jedinců, ale o důrazné, masové odmítnutí snah o návrat zdravotnictví do státem řízeného přídělového systému. V něm hodlá úzká skupina kolem ministra zdravotnictví rozhodovat o finančních prostředcích fondu veřejného zdravotního pojištění cca 200 miliard Kč ročně.
celý text

Fotodokumentace z demonstrace na http://sestra.in - Fotogalerie

Petice za obranu dostupné zdravotní péče
podpisový arch ke stažení

Podepisování petice pokračuje do odvolání.

plakáty ke stažení

Plakát
Plakát petice

 

22.2. 2006

Představují ČLK a LOK české zdravotnictví ?

Asociace českých a moravských nemocnic po bezúspěšné snaze zabránit chybám v úhradové vyhlášce se demonstrativně nezúčastnila jednání s ministrem o realizaci vyhlášky, která již byla i s vadami vydána. Na tuto skutečnost již tehdy upozornila předsedu vlády J. Paroubka.

V jeho odpovědi (z 9.1. 2006) na řadu svých upozornění AČMN zaznamenala ochotu premiéra do jednání vstoupit, pokud názor AČMN nebude ojedinělý: "Věřím, že přehodnotíte svůj postoj a vrátíte se k jednání. Jistě nepochybujete o mé trvající snaze problémy zdravotnictví řešit a v případě zásadní nedohody většiny účastníků jsem připraven do probíhajícího dialogu i opětovně vstoupit."

Stalo se. AČMN nezůstala sama. Vážné výhrady k vyhlášce a nejen k ní vyjádřilo přes 30 zdravotnických sdružení. Své obavy navíc také pacienti, zdravotně postižení, studenti, důchodci.

V uvedených souvislostech jen šokovat může dnešní tisková konference téhož předsedy vlády, ministra, ČLK a LOKu, na níž byly posledně jmenované organizace označeny nejen za ty, s kterými se jako s jedinými jedná, ale představeni téměř jako jediná důvěryhodná reprezentace českého zdravotnictví.

Pane premiére, prosíme, vzpamatujte se! Na Staroměstské náměstí nás neposlala žádná politická strana, ale pouze a jedině Váš ministr!

 

22.2. 2006

Stanovisko k novele úhradové vyhlášky

stanovisko

 

16.2. 2006

Diletant nebo sebevrah ?

"Samozřejmě máme koncepci hotovou, ale nevidím jediný důvod, proč vlastní know-how, které je rozpracováno až třeba do detailu připojištění a změn zákonů, proč bych ho měl zveřejňovat. Já myslím, že základní informace pro voliče je to, co jsme dali do volebního programu. Ostatní vnímám jako technickou záležitost, pro kterou nevidím důvod ke zveřejnění."
D. Rath o své koncepci zdravotnictví - celý text


D. Rath odhalil příčinu problémů, které má ve funkci ministra zdravotnictví a které před sebou začíná hromadit.
Nikdo kromě něho „nechápe“, co chce, nikdo kromě něho tomu nerozumí. Protože tomu nikdo nerozumí, s nikým se nemůže poradit, konzultovat. Protože nemůže konzultovat, nemůže ani u správných záměrů předem eliminovat chyby, nedopatření. Proto se nutně musí dopouštět chyb. Možná zpočátku drobných, možná jen nedorozumění.
Své chyby však nemůže korigovat. Vždyť tomu nikdo nerozumí, nikdo neví, co chce. Tím vrší jednu chybu za druhou. Když se někdo ozve, jeho i odborný názor zamete pod stůl. Ať je to názor odborníků na zdravotnictví, ekonomů, právníků. Když se ozvou hlasitěji, označí je za diletanty, lobbyistické skupiny nebo pijavice.
Jen diletant v jakémkoli oboru a v politice zvláště může utajovat veškeré své záměry a neustále všechny překvapovat. Takovým jednáním nemůže získat pro své záměry podporu v jím řízeném rezortu a s její pomocí překonat odpor proti těmto záměrům. Bez toho, aby vytvořil pro každý rozumný záměr většinu a aby se o ni opíral proti menšině, nemůže mít žádnou moc.
Snad jen moc vyplývající z jeho úřadu, odvozenou od moci a vlivu toho, kdo mu úřad dal. Ale tím pro svého patrona žádnou další posilu, větší vliv, autoritu nepřináší. Naopak, jen za pomoci jeho síly se prolamuje jednou překážkou za druhou, jeho vliv a autoritu na řešení problémů spotřebovává.
Je jen otázkou času, kdy si předseda vlády naplno uvědomí, že jeho vliv a autorita jsou stále více spotřebovávány ne na řešení skutečných problémů českého zdravotnictví, ale na řešení problémů, které ministr sám sobě i jemu působí.

 

13.2. 2006

Otevřený dopis AČMN předsedovi vlády

Vážený pane předsedo vlády,
Asociace českých a moravských nemocnic upozorňovala ministra zdravotnictví D. Ratha na vážné chyby úhradové vyhlášky na 1. pololetí 2006 již při její přípravě. Ministr nakonec nezměnil ani ty její nejzávažnější vady v úhradách následné péče, jejichž opravu AČMN osobně odsouhlasil a přislíbil.
Protože ministr i po vydání vyhlášky odmítal jakékoli její změny, AČMN nezbylo než upozornit Vás a také informovat veřejnost.
Dopis str. 1

Dopis str. 2

 

6.2. 2006

Výzva krizového štábu AČMN

Vážené kolegyně a kolegové, ředitelé zdravotnických zařízení sdružených v AČMN,

obracíme se na každého z vás s žádostí o pomoc v rámci mobilizace sil napříč všemi segmenty poskytovatelů zdravotní péče.

Máme za sebou prvotní šok z textu úhradové vyhlášky na toto pololetí a z analýz jejích dopadů v našich zařízeních. Tyto dopady se mohou různit zařízení od zařízení podle struktury poskytované péče a loňské skutečnosti. Nemůže však mezi námi existovat žádné zařízení, pro které by vyhláška neznamenala ekonomické ohrožení. Zvláště připočítáme-li k tomu další hrozby plynoucí např. z navyšovaných mezd, cen energií, vlivu nového sazebníku, snížení marží v ústavních lékárnách a u některých z nás dokonce z existenčního ohrožení vlivem návrhu zákona o neziskových nemocnicích. Za této situace nebude asi mezi námi nikdo, kdo by nepodpořil snahy o zásadní změnu.

Z tohoto důvodu se AČMN připojila k iniciativě Koalice soukromých lékařů a České lékárnické komory a dne 24.1.2006 byl založen společný krizový štáb. Na tomto jednání jsme deklarovali shodu ve dvou základních věcech: za této krizové situace není prioritní řešit jednotlivosti a je třeba sjednotit se ke koordinovaném tlaku na změnu legislativy jak chystané, tak již platné, včetně úhradové vyhlášky.

Rozhořčení lékárníků a praktiků je vysoké a jejich zástupci jsou schopni koordinovat kroky svých členů tak, aby to bylo patrné i veřejnosti. Je na nás, abychom se důrazně ozvali i my.
celý text

(Navrhované protestní kroky AČMN a společné kroky všech poskytovatelů budou zveřejněny po projednání v radě AČMN a v krizovém štábu zdravotníků)

 

2.2. 2006

Prohlášení krizového štábu zdravotnických organizací

Krizový štáb lékařů, lékárníků a Asociace českých a moravských nemocnic konstatuje, že se krize českého zdravotnictví nadále prohlubuje. K tomuto hodnocení se postupně přidávají další organizace a skupiny zdravotníků, lékařů pacientů. Při jednání dne 31.1. 2006 se členové krizového štábu shodli na následujících požadavcích:

 

1. Zabránit omezování dostupnosti a kvality zdravotní péče způsobené diletantskými vyhláškami ministra zdravotnictví (například úhradová vyhláška, změna marží lékáren a další), které poškodí občany, zvláště pak chronicky a vážně nemocné pacienty.

2. Zastavit přípravu zákonů, které mění systém veřejného zdravotního pojištění na centrálně řízené zdravotnictví v podobě jakou mělo před rokem 1989. Nepřipustit, aby se veškerá moc a peníze dostaly do rukou ministra zdravotnictví.

3. Vrátit se k celospolečenské a odborné diskusi a rozhodovat o zásadních změnách ve zdravotnictví na základě věcné argumentace a mandátu voličů.

4. Odvolat z funkce ministra zdravotnictví Davida Ratha, který vnáší chaos do zdravotnictví, ohrožuje pacienty a opovrhuje pravdou i obyčejnou lidskou slušností.

Na podporu těchto požadavků zahajujeme veřejnou petiční akci.

Koalice soukromých lékařů:

  • · Sdružení praktických lékařů ČR
  • · Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
  • · Sdružení ambulantních specialistů ČR
  • · Sdružení soukromých gynekologů ČR
  • · Česká stomatologická komora

Česká lékárnická komora

Asociace českých a moravských nemocnic

 

V Praze dne 31. 1. 2006

 

Proti krokům ministra Ratha dále protestují:

Národní centrum domácí péče ČR

Společnost radiologických asistentů ČR

Zdravotní pojišťovna Metal – Aliance

Sdružení ambulantních dětských kardiologů

SKALPEL soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví ČR

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Asociace domácí péče ČR

Asociace klinických psychologů ČR

Asociace psychiatrických sester

ČAS – Česká asociace sester

Česká společnost fyziků v medicíně

ČSST – Česká společnost pro zdravotnickou techniku

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

SBM – Společnost biomedicínckého inženýrství a informatiky v lékařství ČLS - JEP

Sdružení majitelů a poskytovatelů domácí péče

Společnost instrumentářek

Společnost radiologických asistentů ČR

UNIFY ČR – Unie fyzioterapeutů ČR

UNIPA – Unie porodních asistentek

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Sdružení soukromých nemocnic ČR

Asociace zdravotnických zařízení Středočeského kraje

 

 

1.2. 2006

Odchod AČMN z expertního týmu ministra zdravotnictví

 

Asociace českých a moravských nemocnic odvolala své zástupce z expertního týmu pro strategii reformy zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví. Důvodem jsou zásadní systémové změny českého zdravotnictví, které ministr zdravotnictví David Rath navrhuje a provádí bez jakéhokoli odborného posouzení, bez připomínkového řízení a bez možnosti diskuse. Dále se účastnit práce expertního týmu pro strategii reformy zdravotnictví by AČMN považovala pouze za stafáž k výše uvedeným krokům.
Současně se obrátila i na další členy expertního týmu s žádostí o zvážení, zda za uvedené situace může expertní tým splnit to, co by odborná i další veřejnost od něho právem očekávala.

 

1.2. 2006

Otevřený dopis rady AČMN občanům ČR

 

text dopisu

 

 

24.1.2006

Společný krok většiny poskytovatelů zdravotní péče

P r o h l á š e n í

Zástupci soukromých lékařů, lékárníků a nemocnic se dnes dohodli na založení krizového štábu, jehož cílem je zabránit zestátnění českého zdravotnictví a jeho návratu před rok 1989. Jsme pevně odhodláni zabránit nebezpečné koncentraci moci a peněz do rukou ministra zdravotnictví Davida Ratha. Krizový štáb plně podporuje čtvrteční protest lékárníků a upozorňuje ministra zdravotnictví, že tento protest není poslední. Soukromí lékaři, lékárníci a nemocnice zváží v nejbližších dnech na svých grémiích další kroky.
V Praze dne 24. 1. 2006

Koalice soukromých lékařů:

  • Sdružení praktických lékařů ČR
  • Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
  • Sdružení ambulantních specialistů ČR
  • Sdružení soukromých gynekologů ČR
  • Česká stomatologická komora

Česká lékárnická komora Asociace českých a moravských nemocnic

 

20.1. 2006

Ohrožení nemocnic, ohrožení občanů

Za poplašnou zprávu - a zřejmě pravdivou - lze označit sdělení ministra D. Ratha na včerejším žofínském fóru o záměru postupně zrušit ambulance v nemocnicích. Téhož dne totiž zdravotní výbor poslanecké sněmovny doporučil ke schválení takový návrh zákona.
Bez nadsázky lze tento záměr označit za nejzásadnější změnu od doby přeměny špitálů v nemocnice. Po zániku prakticky všech pohotovostních služeb jsou ambulance nemocnic posledním útočištěm pro nemocné v odpoledních a nočních hodinách, o sobotách, nedělích a svátcích. Poskytují ambulantní péči s nejlepším vybavením a s nejvyšší kvalifikací lékařů. Poskytují ji nejlevněji, protože přitom využívají již existující technické vybavení a lékaře ve službách. Jsou přirozeným centrem hromadného poskytování zdravotní péče pro případ hromadných havárií a katastrof.
Podobný experiment byl před lety započat v Německu. Ani tak bohatá země neunesla dvojí financování: nemocnic bez ambulancí a ambulancí bez nemocnic. Prvním důsledkem jsou nynější stávky lékařů.
O zhoubnosti uvedeného záměru minstra zdravotnictví byl informován i předseda vlády.
Zvonit na poplach by měly nejen nemocnice …

 

KRIZOVÝ STAV V ÚSTAVNÍ PÉČI

PROHLÁŠENÍ
ASOCIACE ČESKÝCH A MORAVSKÝCH NEMOCNIC

Asociace českých a moravských nemocnic, vědoma si významu a odpovědnosti nemocnic při zabezpečování zdravotní péče, dosud zachovávala zdrženlivost při protestních akcích, pořádaných jednotlivými skupinami zdravotníků.

AČMN opakovaně upozorňovala ministerstvo i samotného ministra na chyby a vady úhradové vyhlášky na 1. pololetí 2006 již při její přípravě. Dokonce v době tisku vyhlášky i po jejím vydání vyvinula nemalé úsilí, aby chyby byly napraveny. I poté výrazně upozorňovala na problém, opakovaně žádala ministra zdravotnictví o jednání a upozornila i předsedu vlády.

Protože uvedené úsilí nevedlo k výsledku, radě AČMN nezbylo jiné řešení, než vyhlásit

krizový stav

pro oblast zdravotní péče zabezpečované nemocnicemi, odbornými léčebnými ústavy, léčebnami dlouhodobě nemocných a dalšími zařízeními ústavní péče

a
podpořit

protest praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a ambulantních specialistů a zúčastnit se přípravy společných protestních akcí.

Důvodem je neochota Ministerstva zdravotnictví opravit zbytečné chyby, vady a nedomyšlenosti v úhradové vyhlášce MZ č. 550/2005 Sb. Například stanovení 9 limitů na léky pro každé zdravotnické zařízení, které jsou navzájem nepřevoditelné a povedou k tomu, že pro některé pacienty bude léků nedostatek a u jiných bude vyhláška nutit léky plýtvat. Nebo stanovení 9 limitů pro objem poskytované následné péče, které zákonitě povedou k tomu, že některá lůžka nebudou pro pacienty dostupná a jiná budou prázdná.

Obdobné nesmysly obsahuje vyhláška i v ustanoveních pro další skupiny zdravotnických zařízení. Proto AČMN volí společný postup s cílem dosáhnout změny ve prospěch občanů.

 

V Praze dne 18.1. 2006 AČMN

 

16.1. 2006

Prohlášení Rady AČMN k úhradové vyhlášce na 1.pololetí 2006


Rada Asociace českých a moravských nemocnic, zastupující největší sdružení poskytovatelů zdravotní péče co do počtu zaměstnanců i počtu lůžek a objemu péče, vydává následující prohlášení:
celý text

 

12.1. 2006

Stanovisko AČMN k návrhu zákona o veřejných neziskových nemocnicích

Asociace českých a moravských nemocnic sleduje se zásadním znepokojením přípravy návrhu zákona o veřejných neziskových ústavních zařízení.
celý text

 

12.1. 2006

Rozloučení MUDr. Tomáše Jedličky

Vážení kolegové,
v souvislosti se změnou právní formy některých nemocnic Středočeského kraje společným přechodem pod akciovou společnost a rozhodnutím představenstva a.s. o ukončení členství v AČMN jsem byl nucen také ukončit svojí činnost v asociaci k 31.12.2005. Současně tím opouštím post místopředsedy AČMN, který jsem zastával od roku 1998.
celý text

 

11.1. 2006

Rozumná alternativa k návrhu zákona o neziskových zdravotnických zařízeních

Rada AČMN na svém včerejším zasedání jednomyslně odmítla návrh zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních se seznamem nemocnic, podporovaný ministrem zdravotnictví D. Rathem.
celý text

Usnesení rady AČMN

Projednávaný návrh předložený poslancem Krákorou

Nový návrh místopředsedy ústavně právního výboru poslance Koudelky

 

11.1. 2006

Lze předejít konfrontaci ve věci úhradové vyhlášky?

Dopis ministrovi

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

363322