119

Archiv 2009

11.12.2009

Text dopisu Rady AČMN předsedovi vlády

Vzhledem k postupu ministerstva při úpravách úhradové vyhlášky AČMN zveřejňuje celý text dopisu předsedovi vlády.

text dopisu
příloha dopisu

 

11.12.2009
Tiskové sdělení AČMN

Asociace českých a moravských nemocnic k uváděným změnám v návrhu úhradové vyhlášky

 

Podle sdělení ministerstva bylo o úpravách vyhlášky jednáno se zdravotníky. Za AČMN lze sdělit – s největší asociací nemocnic jednáno nebylo, na naše připomínky jsme nedostali ani odpověď.

AČMN dosud není známo, jak bude konkrétní text návrhu vyhlášky upraven. Kusá sdělení ministerstva o provedených úpravách nejsou jasná a konkrétní.

Ze zveřejněného lze soudit, že žádné ze zásadních připomínek AČMN nebylo vyhověno.

Pro pacienty v nemocnicích to bude znamenat:

  • · Nebude zachován ani objem péče z roku 2009. Úhradová vyhláška rozsah péče vrátí v nejlepším případě do roku 2008.
  • · Množství léků, které bude možné předepsat, se sníží nejméně o 20 % proti roku 2008 (vliv nárůstu cen léků).
  • · Na úroveň roku 2008 se sníží počet operací a dalších plánovaných výkonů. Zbytečně složitý úhradový systém bude diskriminovat střední a malé nemocnice a jejich pacienty.
  • · Nebude možné zachovat zvýšení platů sester. Bonifikaci ošetřovatelské péče změněná vyhláška umožní pouze na pracovištích intenzivní a následné péče.

Změny avízované pro nemocnice jsou pouze optické. Ve skutečnosti dojde k poklesu úhrad zdravotní péče za pacienty o 2 – 5 % proti roku 2009.

Úhradová vyhláška v této podobě ještě zesílí dosavadní negativní tendence. Povede k omezování rozsahu a dostupnosti péče pro občany krajů a měst. Neumožní v roce 2010 pokračovat alespoň v částečné kompenzaci platů sester zvýšených nařízeními vlády v roce 2009 a ohrozí sociální smír.

 

7.12. 2009

Dopis Rady AČMN předsedovi vlády

Rada AČMN se dnešního dne obrátila na předsedu Vlády ČR dopisem ve věci návrhu úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, která ohrožuje poskytování zdravotní péče v regionech.

Upozorňuje v něm předsedu vlády, že Ministerstvo zdravotnictví s největší asociací nemocnic vůbec nekomunikuje a návrh vyhlášky ani nezaslalo k připomínkám. Žádá předsedu vlády o zásah do systému úhradových vyhlášek ministerstva, které již po několik let zhoršují ekonomiku regionálních nemocnic. Toto AČMN dokládá graficky stagnací až poklesem úhrad pro regionální nemocnice v letech 2006 – 2009 při nárůstu úhrad pro nemocnice celkem.

Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2010 tyto tendence ještě zesiluje. Pokud bude vydána v navržené podobě povede k omezování rozsahu a dostupnosti péče pro občany v krajích a měst. Neumožní v roce 2010 pokračovat alespoň v částečné kompenzaci platů sester zvýšených nařízeními vlády v roce 2009 a ohrozí sociální smír.

Proto AČMN žádá předsedu vlády o podporu systémových opatření, která zmírní situaci bez nároku na dodatečné finanční prostředky. Mezi nimi je například odvození úhrad nemocnicím z roku 2009 a nikoli zkreslujícího roku 2008, umožnění jednoduchého systému úhrad s jednoduchými regulacemi pro regionální, tj. střední a malé nemocnice, a umožnění pokračování kompenzací zvýšených platů sester.

 

2.12.2009
Připravuje ministerstvo novou úhradovou vyhlášku jen pro sebe a své nemocnice?

Ani za ministra Julínka se nestalo, aby největší asociace nemocnic nedostala k připomínkám návrh úhradové vyhlášky, která se nemocnic bytostně dotýká. Ministryně a poté i její 1. náměstek nedokázali přijít mezi delegáty nemocnic a vysvětlit na jejich shromáždění problémy s předchozími vyhláškami. Na dopis, který vznešel z usnesení tohoto Shromáždění delegátů AČMN, ministryně dosud neodpověděla.

Zřejmě to je odpověď na kritiku posledních úhradových vyhlášek ministerstva, diskriminujících regionální nemocnice. Přesto AČMN své připomínky k návrhu vyhlášky na rok 2010 zpracovala a zaslala ministerstvu, ale i krajům a dalším institucím. Obsahují zásadní systémové připomínky ke konstrukci a dopadům úhradového mechanismu, destruujícího regionální nemocnice.

Každý právní předpis vyžaduje alespoň minimální konsensus k tomu, aby se mohl v praxi realizovat. Bez dohody těch, kterých se úhradová vyhláška týká - nemocnic a zdravotních pojišťoven - (a o technické úhradové vyhlášce to platí dvojnásob) nemůže fungovat.

Nemocnice AČMN již v roce 2009 odmítly sjednat úhradu se zdravotními pojišťovnami podle ministerských úhradových konstrukcí. S většinou pojišťoven byla nakonec dohodnuta jednoduchá paušální úhrada s jednoduchými regulacemi. Na jiném způsobu úhrady se lze dohodnout i bez toho, aby to vyhláška výslovně stanovila.

Takže zatím to vypadá, že si ministerstvo úhradovou vyhlášku připravuje jen pro sebe a pro své nemocnice. A právě to AČMN kritizuje.

Připomínky AČMN k návrhu vyhlášky

Připomínky Unie zaměstnavatelských svazů k návrhu vyhlášky (včetně připomínek zdravotních pojišťoven)

 

19.11.2009

Diskriminace regionálních nemocnic a LDN v úhradách zdravotní péče po roce 2005

Podkladový materiál pro Shromáždění delegátů AČMN

 

Graf obrázek.bmp

graf s komentářem

 

18.11.2009
Soud pravomocně rozhodl spor o výši úhrad následné péče v roce 2006


AČMN nesouhlasila s tím, jak si VZP a některé další zdravotní pojišťovny vyložily právní předpisy upravující výši úhrad následné péče v roce 2006.

Především kritizovala, že úhrady v 1. pololetí byly prováděny pro jednotlivá čtvrtletí podle vyhlášky č. 550/2005 Sb. v 1. čtvrtletí a podle vyhlášky č. 101/2006 Sb., což umožnilo nižší úhrady za 1. čtvrtletí.
AČMN vycházela z toho, že zákon zmocňoval MZ úhrady stanovit vyhláškou na kalendářní pololetí, tj. jednou vyhláškou na jedno pololetí, a požadovala navýšení 105 % úhrady podle vyhlášky č. 550/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 101/2006 Sb. Soud prvého stupně i soud odvolací daly AČMN plně za pravdu.
Stejně tak u úhrad za 2. pololetí 2006, kdy nebyla vydána vyhláška a VZP i další pojišťovny hradily pouze 103 % a AČMN požadovala 105 % navýšení, stejně jako v předchozím pololetí. Soudy výkladem právních předpisů přiznaly nárok na 105 % navýšení úhrady.
Soudy tak pravomocně potvrdily, že většina zdravotních pojišťoven uhradila o téměř 2 % méně, než stanovily právní předpisy. Tím byl snížen i základ pro výpočet úhrad za roky 2007, 2008, 2009 a i pro roky následující.

 

10.11.2009
Zasedání Shromáždění delegátů AČMN

Dne 4.11.2009 se v Pardubicích sešli zástupci regionálních nemocnic na zasedání nejvyššího orgánu AČMN. Přivítali mezi sebou ředitele VZP ČR Pavla Horáka, prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedricha, prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Pavla Duška a výkonného ředitele Asociace nemocnic ČR Josefa Svobodu. Je škoda, že čas si nenašla pozvaná ministryně zdravotnictví, její 1. náměstek, ani nikdo jiný z ministerstva.

Zpráva o činnosti Rady AČMN, přednesená předsedou Eduardem Sohlichem podrobně analyzovala situaci, do které se dostávají regionální nemocnice důsledkem diskriminačního úhradového systému, v rostoucích požadavcích na personální vybavení, v dopadech nařízení vlády o zvýšení platů, ale i v důsledku tlaku VZP na smluvní ujednání, která by byla pro regionální nemocnice likvidační.

Obsáhlá diskuse, které se zúčastnili i přítomní hosté, potvrdila vážnost problému regionálních nemocnic, potřebu jejich jednotného společného postupu a nutnost pro zachování dostupnosti a rozsahu nemocniční péče poskytované přímo v regionech hledat širší společenskou podporu.

Na závěr jednání bylo jednomyslně přijato rozsáhlé usnesení.

text usnesení

 

6.11. 2009

Usnesení poslanecké sněmovny
ke zdravotním pojišťovnám ze dne 5.11. 2009

1. Poslanecká sněmovna vyjadřuje zásadní nesouhlas s postupem vedení Ministerstva zdravotnictví ve věci slučování zdravotních pojišťoven - zdravotní pojišťovny AGEL a Hutnické zdravotní pojišťovny a následně ve věci slučování Hutnické zdravotní pojišťovny a České národní zdravotní pojišťovny. Vedení ministerstva dalo přednost soukromým zájmům spojeným s těmito sloučeními před veřejným zájmem a zájmem pojištěnců slučovaných zdravotních pojišťoven.

2. Poslanecká sněmovna žádá ministryni zdravotnictví, aby předložila návrh zákonné úpravy, která zajistí faktickou účast pojištěnců na správě zdravotních pojišťoven na základě svobodného a rovného volebního práva, aby se nemohly opakovat případy ovládnutí zdravotních pojišťoven určitými zájmovými skupinami.

3. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR považuje za nestandardní, aby zdravotní pojišťovny vlastnily či nepřímo ovlivňovaly zdravotnická zařízení.

 

26.10.2009
Stávková pohotovost v sociálních službách

Výkonná rada OSZSP ČR vyhlásila stávkovou pohotovost z důvodu kritické situaci v sociálních službách.

"Snížením dotací, jejich nejasným rozdělováním a ignorováním sociálních partnerů při řešení problémů sociálních služeb je vážně ohrožena příští existence poskytovatelů služeb, jejich zaměstnanců i služeb samotných, tedy poskytované péče."

Sociální služby na kraji propasti - převzato z osz.cmkos.cz

 

22.10.2009
Ostuda v poslanecké sněmovně

Od února tohoto roku se snaží Ministerstvo zdravotnictví v poslanecké sněmovně dosáhnout schválení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven pro rok 2009.

Dvakrát se od té doby AČMN obrátila na poslance s žádostí zdravotně pojistné plány neschvalovat.

A to z důvodu, že by jejich schválením byly legalizovány přebytky na účtech zdravotních pojišťoven a schváleny úhrady nemocnicím v objemech ještě nižších, než stanoví úhradová vyhláška pro rok 2009.

Poslanci vyhověli a projednávání zdravotně pojistných plánů se nedostalo ani na pořad jednání.

Poslední zoufalý pokus MZ učinilo nyní a podařilo se mu prosadit schválení zařazení tohoto bodu jako pevného bodu programu.

Zoufalý pokus to byl proto, že ministerstvo se ani nenamáhalo návrh předložený v únoru doplnit o změny ve struktuře pojišťoven, které samo iniciovalo a schválilo.

A tak hned po schválení návrhu na projednávání ZPP mohl vystoupit poslanec Hovorka a vyslovit podiv nad tím, že si sněmovně někdo dovolí předkládat ZPP tří pojišťoven, které již neexistují a nepředložit zdravotně pojistné plány nově vzniklých pojišťoven.

Požadavku poslance Hovorky, aby tento paskvil byl stažen, nezbylo než vyhovět.

 

15.10.2009
Paradoxně bohaté pojišťovny

Zatímco na účtech zdravotních pojišťoven peníze přibývají, nemocnice krvácejí. Jeden z bonmotů zní: Když dostane frankfurtská burza rýmu, je z toho v Praze zápal plic. Před rokem nás politici ujišťovali, že naše země je »ostrovem stability« a světová krize se nás nedotkne, brzy ale nastal zvrat.

text zveřejněný na zdn.cz

podrobné znění včetně tabulek

 

7.10.2009
Sestra za 14 milionů počtvrté: soudní zákaz pro VZP

Soud vyhověl návrhu nemocnice a předběžným opatřením zakázal VZP provádět srážky z úhrad z důvodu personálního vybavení.

Proti soudnímu rozhodnutí není odvolání.

 

30.9.2009
Zdravotní pojišťovny mají dostatek finančních prostředků na úhrady zdravotní péče

Svědčí o tom nejnovější údaje MF. Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven ke dni 30. 6. 2009 činily 39,2 mld. Kč. Výběr pojistného za 1. - 3. čtvrtletí 2009 dosáhl 99,85 % objemu stejného období roku 2008.

Podrobné údaje v tabulkách přikládáme.

Tabulky

 

22.9.2009
VZP za všechny peníze potřetí

Že VZP nejde o kvalitu, ale jenom o peníze, potvrzuje další případ. Tentokrát hospice, který i podle dosavadních představ VZP by měl splňovat všechno. I personální vybavení podle vyhlášky o seznamu výkonů až do puntíku. VZP by mohla být spokojena. Opak je však pravdou.

Začalo to předvoláním na krajskou pobočku VZP. Prý nesplňuje velikost úvazku přimáře podle Závazného stanoviska č. 1/1999 ČLK. Marná byla argumentace ředitele, že podle vyhlášky o seznamu výkonů je to v pořádku. Že závazné stanovisko komory není právním předpisem. Ani právní stanovisko ČLK, že její stanoviska jsou závazná pouze pro členy ČLK, nepomohlo.

Pokračování na ústředí VZP jednáním osm na jednoho. Argumentace ve smyslu, že zákony a vyhlášky jsou sice pěkná věc, ale oni si nakupují péči pro své pojištěnce a mají právo požadovat cokoli, co pro ně považují za vhodné a to i nad rámec platné legislativy a uzavřené smlouvy.

Ředitel hospice je slušný člověk. Ani soudit se s VZP nechce. Ale zde nejde jen o 0,2 úvazku nebo o sestru za 14 milionů. Byrokratická zpupnost a arogance některých jedinců ve VZP dosahuje vrcholu. Není náhodou, že se zaměřuje na ty ekonomicky nejslabší, o kterých se domnívá, že nedokáží vzdorovat.

Apelujeme na ředitele VZP, aby takovému jednání zejména ředitele MUDr. Gríši Vodičky učinil přítrž. Jinak bychom příště museli podat trestní oznámení na pokus o trestný čin vydírání.

 

22.9.2009
Sestra za 14 milionů podruhé. Tentokrát již u soudu

1. září jsme informovali o jednání VZP ČR, kdy za "nesplnění" personálního vybavení sester o 1/3 úvazku sráží z úhrady 4,5 mil. Kč. VZP přes dosavadní soudní rozsudky neváhala a srážku skutečně provedla. Odpovědí nemocnice je soudní žaloba s návrhem na vydání předběžného opatření.

VZP nejde o kvalitu, ale jenom o peníze - www.nvb.cz

 

22.9.2009
Ministerstvo upřednostňuje růst cen pro farmaceutické firmy na úkor platů zdravotníků

"Letos v prvním čtvrtletí už nemocnice, lékárny a pacienti zaplatily za léky 19,6 miliardy, o 3,2 miliardy víc, než šlo na mzdy zdravotnického personálu včetně veterinářů", píše P. Holub na Aktuálně.cz.

celý článek

 

21.9.2009
Situace v úhradách nemocnicím AČMN pro roky 2009 a 2010
(Analýza AČMN projednaná Komisí Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví dne 17. 9. 2009)

Výchozí stav

V letech 2007 – 2009 dochází k podstatnému rozevírání nůžek mezi vývojem úhrad nemocnicím zřízených MZ a regionálním nemocnicím. Hlavní příčinou je konstrukce úhradových vyhlášek Ministerstva zdravotnictví. Tyto počínaje rokem 2007 na jedné straně podstatně výše ohodnocují vysoké objemy výkonově, materiálově a lékově náročné péče, prováděné v nemocnicích nejvyššího typu (zejména fakultní nemocnice), nebo v nemocnicích specializovaných na tyto výkony (některé soukromé nemocnice). Na druhé straně níže ohodnocují rutinní nemocniční péči poskytovanou převážně v regionálních nemocnicích.


celý text

Analýza byla doplněna nejnovějšími údaji o vývoji úhrad zdravotní péče od zdravotních pojišťoven od roku 1998 a zahrnuje i 1. pololetí 2009.

úhrady 1998 - 2009

 

21.9.2009
Zdravotnictví a ekonomická krize

„Když dostane frankfurtská burza rýmu, je z toho v Praze zápal plic“, říká jeden bonmot. Před rokem nás sice tehdejší premiér a jeho ministr financí ujišťovali, že naše země je „ostrovem stability“ a probíhající světová krize se nás nijak nedotkne, ale za pár měsíců bylo všechno jinak. Krize se nás dotkla a všichni to kolem sebe dobře vidíme.

celý text článku s podrobnými ekonomickými údaji

 

18.9.2009
Zdravotnictví ČR 2008 ve statistických údajích

Nová publikace ÚZIS

 

16.9.2009

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY NEČERPAJÍ Z REZERV

Opakované tvrzení Ministerstva zdravotnictví a některých zdravotních pojišťoven, že dopady ekonomické krize již nutí zdravotní pojišťovny používat prostředků z vytvořených rezerv se nezakládá na pravdě.

Podle údajů samotných zdravotních pojišťoven jejich celkové příjmy v 1. pololetí 2009 činily 104,392 mld. Kč, zatímco jejich náklady na zdravotní péči činily 103,795 mld. Kč.

I když je třeba vzít v úvahu náklady na vlastní činnost zdravotních pojišťoven, vývoj zdaleka není takový, aby opravňoval k téměř katastrofickým scénářům a snižování úhrad za zdravotní péči.

Z vývoje v 1. pololetí 2009 vyplývá, že přebytky na účtech zdravotních pojišťoven, které k 31.3.2009 činily 41,3 mld. Kč, se zatím minimálně nesnížily a jejich výše nemá obdoby ve veřejných rozpočtech nejjen ČR, ale v celé EU.

Co je za záměrem uměle vyvolávat dojem krize ve zdravotnictví a jaké cíle jsou tím sledovány?

AČMN má k dispozici podrobné údaje o vývoji příjmů a výdajů zdravotních pojišťoven v posledních letech i o vývoji úhrad zdravotnickým zařízením a bude je zveřejňovat.

 

7.9. 2009

Výrok dne

"Samozřejmě v tuto chvíli nevím, zda půjdeme na jednání s nějakým kompromisním návrhem vůči nemocnicím, ale domnívám se, že ne, protože jejich požadavky je třeba považovat za nestoudné."

(ceskenoviny.cz)

ČTK to řekl viceprezident Svazu zdravotních pojišťoven Vladimír Kothera k návrhu AČMN, AN ČR a SSN ČR na dohodovacím řízení, aby úhrady pro rok 2010 kompenzovaly nařízené zvýšení platů a 1 % očekávané inflace.

 

2.9. 2009
Jednání dohodovacího řízení o úhradách na rok 2010

Dne 1. 9. 2009 proběhlo třetí, poslední jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradách ústavní péče.

Před jednáním byly předloženy dva upravené návrhy – návrhy AČMN a AN ČR na úhrady následné péče byly spojeny do společného návrhu obou asociací; AN ČR předložila svůj upravený návrh na úhrady akutní péče. Nový návrh na úhrady následné péče předložil APRIMED. Všechny návrhy jsou zveřejněny na úvodní stránce www.acmn.cz (20.8.2009).

celý text

zápis z jednání segmentu následné péče

zápis z jednání segmentu akutní péče

 

1.9. 2009
Dohodovací řízení nemocnic a zdravotních
pojišťoven ztroskotalo
Tiskové sdělení AČMN

Asociace českých a moravských nemocnic i s ohledem na ekonomickou krizi požadovala pro rok 2010 alespoň zachování reálných úhrad. I pouhou kompenzaci zvýšených platů a minimální očekávané inflace však zdravotní pojišťovny odmítly.

Naopak AČMN musela rázně odmítnout návrhy zdravotních pojišťoven na zmrazení (VZP ČR) nebo dokonce snížení i nominálních úhrad (ostatní pojišťovny). Znamenalo by to pokles reálných úhrad a tím i péče o pacienty nejméně o 7 – 8 %.

Takové návrhy AČMN považuje za nepřijatelné a nehlasovatelné. Nesouhlas zástupci AČMN podtrhli opuštěním prostoru pro hlasování, což se v historii dohodovacích řízení ještě nestalo.

celý text

 

1.9.2009
Sestra za 14 milionů

Nikoli částkou 2,5 tis. Kč za měsíc kompenzující zvýšení platu, ale téměř 14 miliony korun si VZP ČR cení práci jedné sestry v nemocnici.

Až na to, že nedává, ale bere. Ano, máme nejnovější případ, kdy VZP za „nesplnění“ personálního vybavení sester o 1/3 úvazku jedné jediné sestry sráží z úhrady 4,5 milionu Kč. A to přesto, že již čtyři soudy v 1. stupni označily takový postup za protiprávní. Slušnost by velela vyčkat alespoň do rozhodnutí odvolacího soudu.

Jednoduché počty. Za 2. pololetí 2009 přidá VZP na platy 9 tis. Kč na jednu sestru. Při 66 sestrách dané nemocnice VZP jednou rukou přidá 594 tis. Kč a druhou strhne 4,5 mil. Kč. Čistý zisk 3,906 mil. Kč.

Pokud toto VZP udělá ve více nemocnicích, celou kompenzaci zvýšení platů si nemocnice zaplatí samy a VZP ještě zbude.

Chce takto VZP ČR postupovat? Proč by jinak nemocnicím tak razantně vnucovala takovou podobu přílohy č. 2 ke smlouvě, jejíž sjednání by legalizovalo srážky z úhrady při nedostatečném personálním vybavení a tudíž vydělávání na nedostatku sester a lékařů?

 

25.8.2009
AČMN požaduje kompenzaci zvýšení platů pro všechny zdravotnické pracovníky

Tiskové sdělení AČMN

Asociace českých a moravských nemocnic ocenila snahu Ministerstva zdravotnictví rozšířit postup zvolený VZP ČR při kompenzaci platů všeobecných sester a porodních asistentek na všechny zdravotní pojišťovny. Proto se již AČMN obrátila na tyto pojišťovny s žádostí o sdělení, jakým způsobem a v jakých termínech budou zvýšení platů kompenzovat.

Současně však je nucena konstatovat, že dosud přijatá opatření se týkají kompenzace platů pouze podle jednoho nařízení vlády ze 4 takových nařízení, jimiž byla od dubna až července 2009 zvýšení platů nařízena. Všeobecné sestry a porodní asistentky představují jen polovinu všech sester a dalších středních zdravotních pracovníků, kterým byly platy rovněž zvýšeny, stejně jako lékařům.

Na základě stanoviska Rady AČMN ze dne 20. 8. 2009 byl zaslán dopis všem zdravotním pojišťovnám s žádostí o kompenzaci zvýšení platů podle všech nařízení vlády.

AČMN přitom vychází z toho, že zákony o veřejném zdravotním pojištění stanoví zdravotním pojišťovnám povinnost hradit náklady na zdravotní péči poskytnutou jejím pojištěncům. Součástí těchto nákladů jsou i osobní náklady. Byly-li zvýšeny, pak jsou součástí nákladů zvýšené osobní náklady.

------------

AČMN současně požádala OSZSP ČR, Českou asociaci sester a LOK-SČL o podporu postupu, který neomezí kompenzaci platů pouze na všeobecné sestry a porodní asistentky a zabrání diskriminaci ostatních zdravotnických pracovníků.

 

20.8.2009
Jednání dohodovacího řízení o úhradách nemocnicím na rok 2010

Akutní péče

Ze strany poskytovatelů předloženy dva návrhy. Oba s navrhovaným navýšením úhrady 107 %. Návrh AN ČR s drobnými změnami kopíruje letošní úhradovou vyhlášku. Návrh AČMN je na paušální úhradu s regulací 95 % počtu hospitalizací a 95 % bodů u ambulancí.

celý text

 

Návrh SZP na úhrady akutní péče

Návrh SZP na úhrady následné péče

Návrh AČMN na úhrady akutní péče

Návrh AČMN na úhrady následné péče

Návrh AN ČR na úhrady akutní péče

Návrh AN ČR na úhrady následné péče

Údaje analytické komise k úhradám

 

 

Dodatečně předložený návrh VZP ČR


Návrh VZP ČR na úhrady akutní péče

Návrh VZP ČR na úhrady následné péče

 

Návrhy předložené před jednáním 1. 9. 2009

 

Společný návrh AČMN a AN ČR na úhrady následné péče

Upravený návrh AN ČR na úhrady akutní péče

Návrh APRIMED na úhrady následné péče

 

 

18.8. 2009
Tiskové sdělení

Náměstek Šnajdr lže

Asociace českých a moravských nemocnic se musí ohradit proti tvrzení 1. náměstka ministryně zdravotnictví M. Šnajdra na dnešní tiskové konferenci, když na adresu managementu nemocnic řekl:

„Nestačí pouze sedět … od toho je přeci zřizovatel, od toho je management … aby aktivně se snažil a s managementy zdravotních pojišťoven jednal. To se nestalo.“

Stalo se, pane náměstku. AČMN již v květnu oslovila všechny zdravotní pojišťovny a vyzvala je k jednání o navýšení mezd. Naprosto převažující odpověď byla – peněz dáváme dost a není o čem jednat.

Nakonec se k jednání se podařilo dotáhnout dvě pojišťovny z deseti. A to až koncem července ZP MV a začátkem srpna VZP. Až když se situace vyhrotila a na navýšení mezd nebyla ani koruna.

Desítky hodin ředitelé nemocnic AČMN trávili hodiny na jednáních, ztráceli čas přesvědčováním pojišťoven, že z připraveného navýšení plateb pouze od VZP 300 – 700 Kč na sestru bude jenom ostuda.

Ještě na jednání zdravotnické tripartity na ministerstvu 3.8. 2009 náměstek Šnajdr nic nenamítl na tvrzení představitele zaměstnaneckých pojišťoven, že navýšení budou řešit s nemocnicemi individuálně. Nepodpořil názor zástupce AČMN, že normativní navýšení mezd nelze řešit individuálně.

Dokonce i na dnešním jednání dohodovacího řízení o úhradách na rok 2010 zdravotní pojišťovny trvaly na nulovém navýšení úhrad a k argumentům o nutnosti zvýšené platy platit i v roce 2010 byly hluché.

AČMN odmítá, aby neschopnost navýšení mezd řádně připravit, se zúčastněnými projednat a právně zajistit, byla házena na managementy nemocnic.

A to jde pouze o mzdy všeobecných sester a porodních asistentek podle jednoho nařízení vlády ze čtyř k platům. Řešením také nařízeného zvýšení platů lékařů a dalších zaměstnanců nemocnic se ministerstvo vůbec nezabývá.

 

17.8.2009
Tiskové sdělení AČMN ke stávkové pohotovosti v Královehradeckém kraji

Asociace českých a moravských nemocnic považuje mzdové požadavky zdravotníků za oprávněné. Podivuje se však, že tyto obracejí pouze vůči nemocnicím a jejich zřizovatelům, nikoli vůči zdravotním pojišťovnám, které jediné jsou oprávněny hradit zvýšené náklady na poskytování péče svým pojištěncům v důsledku zvýšení mezd a které na to mají dostatečné prostředky.

 

12.8. 2009
Platy zdravotních sester - pozitivní změna u VZP

5.8. 2009 jsme informovali o nepříliš nadějném jednání zdravotnické tripartity na MZ. Ale přece jen jednání asociací nemocnic s VZP, následující jednání zdravotnické tripartity za účasti Asociace krajů ČR a zřejmě i aktivita členů správní rady VZP přinesly určité výsledky.
Zatím alespoň VZP akceptovala hlavní požadavky nemocnic, krajů a odborů: navýšení 2 500 Kč měsíčně na 1 sestru se zohledněním podílu VZP na úhradách od zdravotních pojišťoven; navýšení podle skutečného počtu sester podle sdělení ZZ; uzavření samostatného dodatku, který by byl právním důvodem pro navýšení úhrady; nevázání navýšení úhrad na uzavření úhradového dodatku na rok 2009.

 

12.8. 2009

Místopředseda AČMN MUDr. J. Müllner: Navýšení platů? Nemáme na to

Když svým sestrám oznámil, že se jim platy o 15 procent nenavýší, v místnosti zavládlo hrobové ticho. "Stál jsem před nimi a cítil jsem se velice špatně. To zklamání bylo po těch krásných řečech politiků, které slyšely v tisku, naprosto zjevné," říká Jaroslav Müllner, ředitel Nemocnice následné péče Ryjice.

Celý text rozhovoru pro Lidové noviny

 

11.8. 2009

Ekonomická situace malých a středních nemocnic. Zaměstnanost. Návrhy opatření.

Podkladový materiál k ekonomické situaci malých a středních nemocnic pro „Aktuální zprávu o stavu české společnosti“, o jehož zpracování předseda vlády ČR J. Fischer požádal zaměstnavatelské svazy pro jednání Plenární schůze RHSD ČR dne 17. září 2009.

Ekonomická situace nemocnic

 

6.8.2009

AČMN nepodpořila fúze zdravotních pojišťoven

Vzhledem k desinformacím z různých zdrojů (naposledy M. Kocourek v Právu 5.8.2009) AČMN považuje za potřebné sdělit, že žádným způsobem nepodpořila nynější slučování zdravotních pojišťoven.

Zřejmě dochází k záměně s vyjádřením AČMN pro Zdravotnické noviny zveřejněným v č. 29-30. Zde AČMN ve vyjádření svého předsedy pouze sdělila, že se nepřipojí k výzvě ČLK, aby ministerstvo nepovolovalo zatím další fúze zdravotních pojišťoven.

důvody nepřipojení se k výzvě ČLK

 

6.8.2009
Jednání tripartity k platům z pohledu odborů

Tripartitní pracovní skupina jednala o mzdách a platech - http://osz.cmkos.cz

S pohledem odborů lze souhlasit, i s jeho charakteristikou jako "rozprávky o chytré horákyni".

S čím však nelze z pohledu AČMN souhlasit, je představa, že "zaměstnanci půjdou na zaměstnavatele a ti budou individuálně jednat se zdravotními pojišťovnami".

Zaměstnanci pravděpodobně nepůjdou pouze jednotlivě za zaměstnavateli, od toho mají také odbory. A nemocnice nebudou pouze individuálně jednat se zdravotními pojišťovnami, neboď i od odborů něco pochytily o kolektivním vyjednávání a o tom, že pouze ve společném postupu a jednotě je síla.

 

5.8.2009
Asociace krajů:
Tisíce sester vyšší plat zatím nedostanou

Navzdory tvrzení ministryně zdravotnictví Dany Juráskové, podle níž mají všechny zdravotní sestry dostat už od července přidáno 2500 korun měsíčně, se budou muset tisíce až desetitisíce z nich smířit se svým dosavadním příjmem. Týká se to především sester, které pracují v nemocnicích a zdravotnických zařízeních spravovaných kraji. Podle hejtmana Vysočiny a místopředsedy Asociace krajů ČR Jiřího Běhounka zatím žádné z těchto zařízení nedostalo od pojišťoven ani korunu. "Není příliš pravděpodobné, že by sestry dostaly o něco více už v červencové výplatě. Další problém je, že i kdybychom se letos s pojišťovnami dohodli, vůbec nikdo netuší, jak to bude napřesrok. Nevíme tedy, jestli uvolnění dalších peněz bude ze strany pojišťoven akceptováno," řekl Běhounek. Podobná situace jako na Vysočině je například na Karlovarsku nebo Plzeňsku. "Dnes budeme znovu jednat s ministryní zdravotnictví. K dispozici budou detailnější informace ze všech krajů. Myslím ale, že situace bude všude stejná," dodal hejtman.

www.zdn.cz

 

5.8.2009
Platy zdravotnických pracovníků: jednání na MZ nevyřešilo nic

3. 8. 2009 se na MZ uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro zdravotnictví Rady hospodářské a sociální dohody.

Pozitivně lze hodnotit, že ze strany MZ (náměstek M. Šnajdr) bylo poukázáno, že navýšení úhrad pojišťoven k platům musí být nedílnou součástí úhrady za zdravotní péči a bude základem pro výpočet úhrady v roce 2010.

Na základě stanoviska AČMN však bylo konstatováno, že k žádnému navýšení úhrad dosud nedošlo. Bylo konstatováno, že chybí právní důvod k navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven. Nebyla-li novelizována úhradová vyhláška, jediným právně relevantním podkladem pro navýšení úhrad může být smluvní ujednání mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli (samostatný dodatek).

celý text

 

3.8.2009
Tiskové sdělení

AČMN ke skutečné situaci při zvyšování platů sester a dalších zdravotnických pracovníků

Asociace českých a moravských nemocnic přivítala slib ministryně zdravotnictví, že zdravotní pojišťovny poskytnou pro vládou stanovené zvýšení platů zdravotnických pracovníků 1,2 mld. Kč. A to přesto, že pro zvýšení platů pouze v nemocnicích jsou v 2. pololetí 2009 potřebné 3 mld. Kč.

Na výzvu AČMN všem zdravotním pojišťovnám jednat o úhradě zvýšených nákladů na poskytování zdravotní péče však pozitivně reagovaly pouze VZP ČR a ZP Ministerstva vnitra ČR.

celý text

 

23.7.2009
AČMN ke snaze založit asociaci krajských nemocnic

Rozhovor Zdravotnických novin s předsedou AČMN E. Sohlichem

celý rozhovor

 

15.7. 2009

Každá koruna navíc půjde na platy

Rozhovor Zdravotnických novin s předsedou AČMN E. Sohlichem

celý rozhovor

3.7. 2009

Krajská asociace: nesprávný pláč na správném hrobě

Založení asociace krajských nemocnic není ta nejšťastnější myšlenka. Existence „ministerské“, „krajské“, „městské“, „církevní“ a „soukromnické“ asociace by vycházela z toho, co nemocnice rozděluje a nikoli spojuje.

Racionální otázku však vyjadřuje. Proč například AN ČR na probíhajícím dohodovacím řízení nepodpoří návrhy AČMN na zvýšení úhrad, aby alespoň bylo možno realizovat nařízené navýšení platů a zohlednit inflaci? Jak může jeden z představitelů AN ČR podpořit zdravotní pojišťovny odmítající jakékoli navýšení úhrad s tím, že peněz je málo? A ani údaj, že na účtech pojišťoven je k 30.6. 2009 již 41,3 mld. Kč, s AN ČR nepohne.

Přitom členy AN ČR nejsou jen fakultní a další „ministerské“ nemocnice. Členy je také 5 největších nemocnic v sídlech krajů. Také ony odmítají jakékoli navýšení? Nejen pro sebe, ale i pro další nemocnice krajů? Nebo AN ČR nemluví i za ně?

Neměly by kraje místo úvah o vytvoření vlastní asociace si spíše udělat pořádek ve svých největších nemocnicích?

 

20.7.2009
Reakce AN ČR

AČMN obdržela reakci AN ČR na výše uvedený redakční článek. Redakce ji zveřejňuje v plném znění.

Reakce AN ČR

 

30.4.2009

Ekonomické aspekty (reformy) zdravotnictví

Přednáška prof. MUDr. Ing. P. Fialy, člena Rady AČMN

 

23.4.2009
Vládní balíček na rozloučenou se zdravotnictvím


Na jednom z posledních svých zasedání má vláda projednat vládní návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění a dalších 4 zákonů, které jsou vydávány za protikrizové opatření ve zdravotnictví.

Zveřejňujeme znění návrhu zákonů předkládané vládě a připomínky k tomuto návrhu.

Návrh novely zákonů pro vládu

Připomínky AČMN

Připomínky ČLK

 

22.4.2009
Jednání krajské sekce AČMN Královehradeckého kraje se zúčastnil hejtman Královehradeckého kraje

Dne 14.4.2009 se jednání krajské sekce AČMN zúčastnili hejtman Lubomír Franc a radní kraje pro zdravotnictví Jana Třešňáková. Předseda AČMN Eduard Sohlich informoval o problémech regionálních nemocnic s úhradami zdravotní péče a o návrhu postupu AČMN v roce 2009. Diskuse podpořila návrh na společné jednání všech nemocnic kraje o úhradách zdravotní péče se zdravotními pojišťovnam a na společný postup všech nemocnic při jednání o příloze č. 2 ke smlouvě s VZP ČR. Rovněž ze strany hejtmana byla vyslovena plná podpora společnému postupu nemocnic.

 

23.3.2009
Dopis předsedovi vlády:

Ministryně zdravotnictví nekomunikuje se sociálními partnery

Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR a předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v dopise předsedovi vlády upozorňují, že ministryně zdravotnictví D. Filipiová pokračuje v přístupu svého předchůdce T. Julínka k sociálním partnerům a dokonce odmítla jimi navržené jednání.

Takový přístup ze strany ministryně lze potvrdit i ze strany poskytovatelů zdravotní péče. Na nabídku spolupráce AČMN a návrh na jednání ze dne 26.1.2009 reagovala návrhem možného setkání až v druhé polovině května.

dopis předsedovi vlády

 

23.3.2009

Stanoviska Unie zaměstnavatelských svazů ČR k vládním "Opatřením v sektoru zdravotnictví pro řešení dopadů finanční a ekonomické krize"

stanovisko sekce zdravotnictví

stanovisko sekce zdravotních pojišťoven

 

19.3.2009

Vládou udávané přebytky na účtech zdravotních pojišťoven neodpovídají bilanci jejich příjmů a výdajů

celý text

 

19.3.2009
Vládní opatření řeší krizi, která ve zdravotnictví není. Cílem je jen skrytý pokus prosadit alespoň některé "reformní" kroky, které jsou otevřeně již politicky neprůchodné.

celý text

 

16.3.2009
Pojišťovny mají 40 miliard, vláda slibuje pomoc

celý článek

 

12.3.2009
Vláda: Opatření v sektoru zdravotnictví pro řešení dopadů finanční a ekonomické krize

Zveřejňujeme v mnohém kontroverzní materiál Ministerstva zdravotnictví, jehož projednávání by v pondělí 16. 3. 2009 měla dokončit vláda. Obsahuje mimo jiné i návrhy na předepisování pouze účinné látky a na generickou preskripci léků.
Protože nebyl projednán s poskytovateli zdravotní péče, ani se zdravotními pojišťovnami, ani s ostatními sociálními partnery, své stanovisko k němu zaujmou samostatně i v rámci Unie zaměstnavatelských svazů.

materiál pro vládu

návrh na sloučení pojišťoven

Stanovisko Sdružení ambulantních specialistů k návrhům MZ na předepisování léků v rubrice Co se děje ve zdravotnictví

 

6.3. 2009
Kterým nemocnicím jsou navyšovány úhrady?

Ministryně zdravotnictví ve své odpovědi Radě AČMN odmítá její požadavem na navýšení úhrad i s ohledem na inflaci roku 2008 a argumentuje procenty navýšení úhrad nemocnicím a léčebnám v letech 2002 - 2007. Uvádí však procenta pro všechny nemocnice a léčebny.

Jestliže již v minulých letech byly v úhradách preferovány nemocnice řízené ministerstvem, v posledních 2 letech jsou závažné indicie, že se úhradové "nůžky" rozevírají přímo závratně.

Dokonce to vzbuzuje pozornost sdělovacích prostředků.

článek Aktuálně.cz

 

4.3. 2009
Návrhy zákonů o zdravotních pojišťovnách, zdravotním pojištění a o Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami znovu ve hře

Ministerstvo zdravotnictví nejen že nehodlá iniciovat stažení prvních 4 Julínkových návrhů zákonů ze sněmovny, aby mohly být podrobeny odborné diskusi a podle toho upraveny. Jak ukazují zprávy z připravovaného jednání tripartity, na její jednání jsou předkládány další 3 ještě kontroverznější návrhy zákonů, které Julínek stáhl.

text sdělení RHSD

 

25.2.2009
AČMN k návrhu vyhlášky MZ, kterou se stanoví požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

AČMN zásadně odmítá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. A to z následujících důvodů:

  • · Návrh vyhlášky nebyl připravován ve spolupráci s dotčenými nejvýznamnějšími skupinami poskytovatelů zdravotní péče. AČMN jako největší sdružení nemocnic nebylo k přípravě vyhlášky vůbec přizváno.
  • · Návrh nebyl připravován ve spolupráci se všemi organizacemi, které ze zákona garantují odbornou úroveň poskytované zdravotní péče. Z přípravy vyhlášky byla zcela vyloučena ČLK.
  • · Lhůta k projednání návrhu je zcela nepřiměřená obsahu a změnám, které přináší. Proto vylučuje možnost návrh řádně a věcně připomínkovat.

celé stanovisko

Text návrhu vyhlášky:

vyhláška

příloha 1
příloha 2
příloha 3
příloha 4
příloha 5
příloha 6
příloha 7
příloha 8

 

19.2. 2009
Existuje záměr problémy českého zdravotnictví řešit na úkor nemocnic a léčeben v regionech ?

Zejména v posledních letech se kumuluje tlak na nemocnice krajů, měst, církví a dalších menších zřizovatelů. Projevuje se omezováním úhrad za zdravotní péči, snahou omezovat rozsah jimi poskytované péče, zvyšováním požadavků na personální vybavení, které podfinancované nemocnice nejsou schopny naplnit. To, co se dříve dělo v následné péči, se projevuje již v celém regionálním zdravotnictví.

Nemůže být za tím skryt záměr nedostatek finančních prostředků, sester, lékařů i pomocného zdravotnického personálu řešit omezením regionálního zdravotnictví a přesunem zdrojů do největších nemocnic a zdravotnických řetězců?

Projevy uvedeného vývoje jsou již tak zřetelné, že si jich začínají všímat i sdělovací prostředky. Jeden takový článek zveřejňujeme.

Nemocnice krajů dostávají méně ... - aktuálně.cz

 

17.2.2009

Ministryně se distancuje

AČMN vítá, že se ministryně zdravotnictví D. Filipiová distancovala od návrhu svého 1. náměstka M. Šnajdra snížit pojistné na zdravotní pojištění. Učinila tak ve včerejším pořadu Interwiew B.T. zpravodajské televize Z1.

Otázkou zůstává, z jakého pověření jedná 1. náměstek ministryně zdravotnictví. Kdo jej oprávnil nejen sdělovat poplašné zprávy, ale dokonce o nich jednat s Ministerstvem financí.

 

16.2.2009
Prohlášení Rady AČMN k návrhu na snížení pojistného na zdravotní pojištění

Zveřejňujeme text prohlášení zaslaného předsedovi a členům Vlády ČR, poslancům, senátorům – členům výboru po zdravotnictví a sociální politiku, krajům, všem institucím ve zdravotnictví a sdělovacím prostředkům.

Prohlášení Rady AČMN

 

16.2.2009
Jen „kosmetické úpravy“ Julínkových zákonů nestačí

Asociace českých a moravských nemocnic projevila vstřícnost ministryni D. Filipiové a nabídla ji spolupráci mimo jiné při nezbytných úpravách zdravotnických zákonů, již předložených v poslanecké sněmovně. Ministryně na jednání Rady poskytovatelů tuto nabídku přivítala, požádala o předání připomínek a přislíbila, že se jimi bude vážně zabývat.

celý text

 

16.2.2009
Dopis Rady AČMN ministryni zdravotnictví

Rada AČMN se obrátila na ministryni D. Filipiovou s nabídkou spolupráce při řešení problémů ve zdravotnictví. Zároveň požádala o podporu při řešení vážné finanční situace regionálních nemocnic.

dopis ministryni

přiloha dopisu

 

9.2.2009
Ministryně zdravotnictví je nesprávně informována


Ministryně zdravotnictví D. Filipiová ve včerejším pořadu Otázky Václavy Moravce se odvolala na dokument z prosince roku 2008, v němž zástupci všech představitelů jednotlivých sdružení poskytovatelů zdravotní péče měli vyjádřit podporu Julínkovým reformám.

Dokument vyjadřující podporu všech poskytovatelů Julínkovým reformám neexistuje. Asociace českých a moravských nemocnic, jehož členové zajišťují poskytování cca 30 % zdravotní péče v ČR, se od podepisování takového dokumentu distancovala.

Tisková zpráva o tom byla 2. 12. 2008 zaslána sdělovacím prostředkům.

 

4.2. 2009
Julínkovy zdravotnické zákony vyřazeny z programu zasedání poslanecké sněmovny

Stalo se tak na návrh předsedy poslaneckého klubu ODS. Pro vyřazení hlasovalo 193 poslanců, proti 1.

 

16.1. 2009
Časy se mění: S reformou zdravotnictví musejí souhlasit všechny strany, vládní i opoziční

S reformou zdravotnictví musejí souhlasit všechny strany, vládní i opoziční, aby střídání vlád neznamenalo i její konec. Sama reforma pak nemůže kopírovat reformy ostatních zemí, protože tam jsou jiné výchozí podmínky. Může se ale poučit v tom, že reforma má úspěch, když se děje v postupných krocích, které systém podle potřeby dolaďují.

Reformy by měly být vydiskutované se všemi, napříč politickým spektrem, aby byly tyto jednotlivé kroky dlouhodobě udržitelné a mohly na ně navazovat další.

Ondřej Mátl, koordinátor vládního projektu Kulatý stůl k budoucnosti financování českého zdravotnictví
ČTK

 

13.1.2009
Rozloučení s ministrem T. Julínkem

Na dnešní den svolané tiskové konferenci chtěl ministr Julínek podle svých vlastních slov informovat o materiálu k finančnímu stavu zdravotního pojištění a řešení dopadů finanční krize, který včera měla projednat vláda.

Místo toho jen uvedl, že na konci příštího roku bude ve zdravotním pojištění chybět 5 mld. Kč a dále se věnoval pouze svému odvolání.

Sám zhodnotil svou práci, když mimo jiné uvedl, že odstranili korupci ... , péče se nelimitovala, za dobu jeho ministrování jsme neslyšeli slovo dluh, poplatky přinesly vyšší solidaritu, reforma je politicky neutrální, reforma zajišťuje práva poskytovatelů. ODS drží v ruce cenný návrh na reformu zdravotnictví, on sám nevidí novou dynamiku, novou efektivitu, své odvolání považuje za nepromyšlené, premiér neměl dost odvahy s přítelem z politiky face to face pohovořit.

celý text

Aktuální finanční stav ve veřejném zdravotním pojištění a potenciální řešení dopadů finanční krize - pro jednání Vlády ČR

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364650