119

Archiv 2014

 

3.12.2014

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

 Tiskové sdělení

Krizový štáb je znepokojen skutečností, že dosavadní návrh úhradové vyhlášky pro rok 2015 připravený Ministerstvem zdravotnictví nezabezpečoval nemocnicím dostatečné finanční prostředky na zvýšení platů a mezd přislíbené zaměstnancům ve zdravotnictví pro rok 2015.  

Krizovému štábu, který se sešel dne 2. 12. 2014, byl tlumočen návrh ministra zdravotnictví S. Němečka na doplnění úhradové vyhlášky o ustanovení, zajišťující zvýšení úhrad všem nemocnicím akutní péče o 3 % proti úhradám roku 2014.

Krizový štáb považuje úhradovou vyhláškou garantované zvýšení úhrad pro každou nemocnici akutní péče nejméně o 3 % oproti úhradě roku 2014 včetně uhrazené kompenzace hospitalizačních poplatků, nedeformované žádnými koeficienty, za řešení postačující ke zvýšení platů a mezd ve všech nemocnicích.

Krizový štáb proto přerušil své zasedání do doby, než se bude moci seznámit s doplněným zněním návrhu úhradové vyhlášky.

Dále krizový štáb žádá ministra zdravotnictví, aby shodným způsobem ještě bylo garantováno zvýšení platů a mezd i v následné a dlouhodobé péči.

Současně připomněl, že nemocnice jsou v průběhu roku placeny zálohově. Proto upozornil na potřebu stejným způsobem v úhradové vyhlášce garantovat 3 % zvýšení předběžných měsíčních úhrad proti předběžným úhradám roku 2014.

 V Praze dne 2. 12. 2014

 Mluvčí krizového štábu:
MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic 
          

 

 

1.12.2014

Materiál MZ:
"Současná situace ve zdravotnictví"

Materiál MZ - podklad pro jednání RHSD dne 1.12.2014

 

 

28.11.2014

Tisková zpráva z jednání
na Ministerstvu zdravotnictví
k úhradové vyhlášce

Na Ministerstvu zdravotnictví se dnes uskutečnilo mimořádné jednání zástupců regionálních nemocnic s náměstkem ministra T. Philippem k úhradové vyhlášce pro rok 2015. Náměstek informoval o dalších změnách v návrhu vyhlášky, které by měly umožnit dostatek zdrojů na zvýšení mezd. Jelikož písemné znění návrhu nebylo během jednání k dispozici, bylo dohodnuto, že AČMN se k němu vyjádří v pondělí.

Zástupci nemocnic souhlasili, že již není časový prostor k dalším diskusím o vyhlášce. Připomněli veřejný příslib ministra zdravotnictví, že vyhláška zaručí zhruba 3 % nárůst úhrad pro každou nemocnici. Předali náměstkovi návrh AČMN na doplnění vyhlášky, který bez dalších změn ve vyhlášce ve třech odstavcích garantuje každé nemocnici minimálně 3 % zvýšení úhrad oproti roku 2014 nezbytné k 5 % zvýšení mezd a to včetně předběžných měsíčních úhrad.

Upozornili, že bez právní garance minimálního 3 % zvýšení úhrad ve vyhlášce AČMN doporučí nemocnicím, které nejsou příspěvkovými organizacemi, aby od 1.1.2015 mzdy nezvyšovaly.

Současně informovali, že na úterý 2.12.2014 je svoláváno mimořádné zasedání krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů.

 

Návrh AČMN na doplnění úhradové vyhlášky pro rok 2015

 

 

27.11.2014

Peníze na zvýšení platů zdravotníků
zatím jen příslibem

(tiskové sdělení AČMN)

Na dnešní konferenci ZDRAVOTNICTVÍ 2015 bylo za přítomnosti předsedy vlády B. Sobotky a ministra zdravotnictví S. Němečka účastníky veřejně upozorněno, že ani 2. verze úhradové vyhlášky, která již odešla do meziresortního připomínkového řízení, nemocnicím nezajišťuje finanční prostředky na zvýšení platů.

Ministr zdravotnictví v reakci na kritiku ujistil, že počítá s 3 % navýšením úhrad nemocnicím, aby bylo možné zvýšení platů zdravotníků o 5 %.

Nemocnice však potřebují jistotu 3 % navýšení úhrad proti roku 2014 právně garantovaného úhradovou vyhláškou, v níž minimálně nutné navýšení úhrad nebude deformováno dalšími koeficienty a výpočty a která zaváže zdravotní pojišťovny 3 % navýšení bezezbytku vyplatit. A to včetně 3 % navýšení měsíčních záloh, neboť zvýšené mzdy bude nutné vyplácet již od 1. ledna 2015.

K tomu ještě v průběhu konference bylo dohodnuto jednání nemocnic s věcně příslušným náměstkem ministra T. Philippem na pátek 28.11.2014 v 9.00 hod.

 

 

 

26.11.2014

Příjmy zdravotního pojištění v roce 2014
dosáhly 106 % roku 2013

Uvádí to materiál Ministerstva zdravotnictví „Současná situace ve zdravotnictví“ určený pro jednání tripartity 1. prosince 2014. Údaj je včetně plateb státu za tzv. státní pojištěnce a zahrnuje i předsunuté platby státu. Po očištění od vlivu předsunutých plateb je nárůst příjmů zdravotního pojištění 105,7 % roku 2013.

Pro rok 2015 prognóza Ministerstva financí předpokládá růst mezd o 3,9 %. Nejméně ve stejné výši je tedy možné očekávat nárůst příjmů veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015.

 

 

18.11.2014

Při úhradě nižší než 103 % roku 2014
AČMN doporučí nemocnicím, které nejsou příspěvkovými organizacemi,
v roce 2015 nezvyšovat platy


Dne 13. 11. 2014 se uskutečnilo jednání všech čtyř asociací nemocnic k úhradové vyhlášce na rok 2015 s MZ. Ministra zastupoval náměstek T. Philipp. Podle AN ČR úhrady na rok 2015 nevychází pozitivně, vše negativně. Na zvýšení mezd nebude mít nikdo, ztráty řady fakultních nemocnic proti roku 2014 by činily stamiliony. Úhrady následné péče by klesly hluboko pod rok 2014. Toto hodnocení podpořili zástupci všech ostatních asociací.

Zástupci MZ uvedli, že 107 % navýšení úhrad následné péče je míněno k roku 2014, nikoli k roku 2013, jak je uvádí text návrhu vyhlášky. Úhrada není navýšena o hospitalizační poplatek, ten podle MZ byl zakalkulován již do 105 % navýšení úhrady následné péče v roce 2014. Po delší diskusi bylo uzavřeno tím, že asociace podají svůj návrh na úhrady následné péče MZ.

Vzhledem k rozdílnosti dat pro modelaci úhrad v roce 2015, jimiž disponují MZ, pojišťovny a poskytovatelé, AN ČR navrhla toto eliminovat paušálním způsobem úhrady akutní lůžkové péče  v roce 2015 a to konkrétně paušální úhradou ve výši 102 % roku 2014 x Kpp při dosažení objemu péče 100 % redukovaného CM. AČMN navrhla paušální úhradu 103 % úhrady roku 2014 bez Kpp se zdůvodněním, že při zachování úhrad roku 2014 je pro zvýšení mezd nutné 3 % navýšení úhrad odpovídající 60 % podílu mezd na úhradách. Bez tohoto navýšení AČMN nebude moci doporučit většině svých nemocnic, které nejsou příspěvkovými organizacemi zvýšení mezd realizovat.

Náměstek Philipp konstatoval, že paušální úhrada v roce 2015 byla jednou z alternativ, zvažovaných pro návrh úhradové vyhlášky. Bude informovat pana ministra o shodě asociací nemocnic na tomto způsobu úhrady. Na závěr jednání zástupci MZ požádali předsedy asociací o písemný souhlas s tímto způsobem úhrady.

Na jednání s asociacemi nemocnic navazovalo Jednání pracovního týmu RHSD k úhradové vyhlášce. Kromě zástupců nemocnic se zúčastnili zástupci OSZSP ČR a LOK SČL a také přizvaní zástupci zdravotních pojišťoven.

Náměstek T. Philipp informoval, že asociace nemocnic celkem jednotně navrhly paušální způsob úhrady s tím, že návrh vyhlášky lze upravit, aby to vyhovovalo všem včetně zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny návrh neodmítly, ale vyjádří se až ke konkrétní podobě návrhu. Zástupci odborů zopakovali svůj požadavek, aby úhradová vyhláška jednoznačně oddělila nárůst úhrady určený ke zvýšení platů.  AČMN zopakovala svůj návrh na paušální úhradu lůžkové péče ve výši 103 % roku 2014 s tím, že 100 % úhrady roku 2014 je minimum pro přežití nemocnic a 3 % navýšení úhrad odpovídá 5 % navýšení mezd. Zopakovala, že při nižší úhradě nedoporučí nemocnicím zvýšení platů.

Zásadní připomínky AČMN k návrhu úhradové vyhlášky
Celé znění připomínek v rubrice Připomínková řízení

Stanovisko AČMN

 

 

29.7.2014

Nemocnice a pojišťovny se nedohodly na úhradách
pro rok 2015
Rozhodnout bude muset ministerstvo vyhláškou


Dnes proběhlo poslední – třetí – jednání dohodovacího řízení mezi asociacemi nemocnic a zdravotními pojišťovnami. Bylo jednáno o předložených návrzích z obou stran.

Poprvé došlo k dohodě všech asociací a sdružení nemocnic a předložily společný návrh na úhradu akutní péče a dokonce dva společné návrhy na úhrady následné a dlouhodobé péče.

Zdravotní pojišťovny předložily samostatné návrhy zvlášť za VZP ČR a zvlášť za Svaz zdravotních pojišťoven ČR.

Poskytovatelé i zdravotní pojišťovny v závěrečném hlasování odmítli návrhy druhé strany. I když návrhy nebyly přijaty, budou cennou informací pro rozhodování Ministerstva zdravotnictví o pohledu nemocnic i pojišťoven na potřeby nemocniční péče.

Projednané návrhy:

Akutní péče

Společný návrh AN ČR, AČMN, AKN a SSN ČR

Návrh VZP ČR I. varianta

Návrh VZP ČR II. varianta

Návrh SPZ ČR varianta 1

Návrh SZP ČR varinta 2

Následná a dlouhodobá péče

Prvý společný návrh AČMN, AKN, AN ČR a SSN ČR

Příloha k prvému společnému návrhu

Druhý společný návrh AN ČR, AČMN, AKN a SSN ČR

Návrh VZP ČR

Návrh SZP ČR

 


24.6.2014

Návrhy poskytovatelů akutní a následné lůžkové péče
pro dohodovací řízení o úhradách na rok 2015

Návrhy zaslané zdravotním pojišťovnám se zdůrazněním snahy poskytovatelů na dohodě v dohodovacím řízení a z tohoto hlediska připravenosti poskytovatelů diskutovat o konkrétních parametrech zaslaných návrhů.

Společný návrh AČMN a AKN na úhradu akutní péče v roce 2015

Společný návrh AČMN, AKN, ANČR a SSN ČR  
na úhradu následné a dlouhodobé péče v roce 2015


Příloha ke společnému návrhu úhrad následné a dlouhodobé péče

Samostatný návrh ANČR

 

 

2.6.2014

Také v následné péči jsou zásadní rozdíly v úhradách jednotlivých zdravotních pojišťoven zařízením následné péče

AČMN provedla vlastní šetření o výši úhrad následné a dlouhodobé péče zdravotními pojišťovnami. Šetření v 55 zařízeních následné péče ukázalo, že jsou zásadní rozdíly v úrovni úhrad za jednotlivé ošetřovací dny jak mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami, tak mezi jejich úhradami konkrétním zařízením.

V některých případech až poloviční úhrady na jeden ošetřovací den některých pojišťoven konkrétním zařízením lze považovat dokonce za diskriminaci pacientů těchto zařízení.

Rozdíly vznikly historicky pouhým procentním navyšováním původních plateb, které před rokem 2005 byly složitě vypočítávány podle seznamu výkonů s bodovými hodnotami.

Disproporce v úhradách následné péče dosáhly takové míry, že je nutné usilovat o jejich sjednocení. Proto AČMN navrhne v nadcházejícím dohodovacím řízení zdravotním pojišťovnám sjednotit úhrady všech pojišťoven všem zdravotnickým zařízením následné péče konkrétní platbou za ošetřovací den v korunách.

Pokud by zdravotní pojišťovny na takový návrh nepřistoupily, bude AČMN usilovat, aby jednotné úhrady podle náročnosti příslušných ošetřovacích dnů stanovilo Ministerstvo zdravotnictví svou úhradovou vyhláškou.

Platby jednotlivých zdravotních pojišťoven zařízením následné péče AČMN za jednotlivé typy ošetřovacích dnů v roce 2014

 

 

 

2.6.2014

Které nemocnice léčí nejlevněji?
A proč měl a nadále někdo má snahu právě tyto nemocnice rušit?

 

MF DNES získala utajovaná čísla, jak stát v roce 2013 rozděloval 110 miliard určených pro nemocnice. Ukazují pacientům i to, kolik stála léčba v nemocnici, v jejíž péči se octli. Nejhůře jsou na tom malé nemocnice na venkově. Dostávají až o polovinu méně.
celý text článku - www.tribune.cz

Proč dostanou fakultní nemocnice v Praze, Plzni nebo Hradci Králové za stejného pacienta o třetinu nebo čtvrtinu víc než malé nemocnice v Domažlicích, Městci Králové, Žatci nebo v Litomyšli? Proč jsou soukromé nemocnice v Českém Těšíně, Karviné nebo Tanvaldu pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o čtvrtinu dražší než soukromé ústavy v Roudnici, Brandýse nebo v Říčanech?
celý text článku - www.tribune.cz

 

Nejvyšší a nejnižší základní sazby nemocnic - MF DNES 31. 5. 2014

Základní sazby nemocnic v letech 2012 a 2013

 

 

2.6.2014

Analytická evidence
a úhrady nemocnicím

Prezentace místopředsedy AČMN MUDr. Ing. P. Fialy

 

 

16.4.2014
Odpovědi ředitelům zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven ke zveřejňování smluv

Dopis ZPMV ČR

Odpověď ZPMV ČR

Odpověď OZP

Odpověď ČPZP

 

 

15.4.2014

Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál MZ pro 108. plenární zasedání RHSD projednávaný pracovním týmem RHSD pro zdravotnictví 
dne 15.4.2014

Podkladový materiál MZ

Připomínky AČMN předané straně zaměstnavatelů, zaměstnanců i státu

 

 

11.4.2014

Nemocnice a zaměstnanecké zdravotní pojišťovny
se neshodly v přístupu k navrhovaným změnám systému zdravotního pojištění

AČMN podporuje návrh MZ. Proto vyslovila zásadní nesouhlas se zněním připomínek Unie zaměstnavatelských svazů ČR

V připomínkovém řízení k materiálu Ministerstva zdravotnictví „Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění“, určeném pro jednání Vlády ČR, SZP ČR jako člen Unie zaměstnavatelských svazů ČR uplatnil připomínky odmítající podstatnou část navrhovaných opatření.

AČMN rovněž jako člen UZS ČR vyslovila nesouhlas s řadou připomínek SZP ČR a v rámci UZS ČR uplatnila na tyto připomínky veto.

Celý text

Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění

 

 

10.4.2014

K tiskové konferenci po včerejším jednání vlády

Na tiskové konferenci místopředseda vlády mimo jiné sdělil:
…“ambulantní péče v podstatě taky stejná. No a to tady je vlastně graf lůžková péče, kde vidíte, že od roku 2005 do roku 2012 to skočilo skoro o 40 miliard. …i když říkám, že by bylo zajímavé vlastně se podívat těch 40 miliard, v čem to vlastně je. Jestli je to navýšení kapacity lůžek …“

Ve skutečnosti v uvedeném období náklady na lůžkovou péči se zvýšily o 37,2 mld. Kč, tj. na 148,6 %.
Pro srovnání náklady na ambulantní péči se ve stejném období zvýšily o 20,9 mld. Kč, tj. na 155,2 %.
Kumulovaná inflace za toto období dosáhla 21 %. Nemocnice zvlášt zasáhlo zvýšení DPH v roce 2008, v roce 2010 a znovu v roce 2013 (léky, zdravotnické prostředky, služby, potraviny, včetně přesunu mezi jednotlivými sazbami).

Počet lůžek ve stejném období klesl o 6 190, tj na 90,5 %, lůžek akutní péče v nemocnicích dokonce o 6 737, tj. na 87,8 %.  

Tabulka 

Ročenky - www.uzis.cz

 

 

8.4.2014

Ministr financí A. Babiš argumentuje nesprávnými údaji

(tiskové sdělení AČMN)

1. místopředseda vlády a ministr financí A. Babiš v souvislosti s řešením kompenzace hospitalizačních poplatků nemocnicím pro sdělovací prostředky dnes uvedl, že „podle jeho analýz náklady ve zdravotnictví rostou zejména v lůžkové péči, zatímco náklady na léky a ambulantní péči se v podstatě nemění“.

Oficiální data ukazují pravý opak. Podle Zdravotnické ročenky ČR 2012, vydávané Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, náklady na ústavní péči mezi lety 2006 – 2012 vzrostly na 136 %, kdežto  náklady  na  ambulantní  péči vzrostly na 149 %. (viz graf Zdravotnické ročenky)

V roce 2013, který Zdravotnická ročenka zatím nezahrnuje, byl pokles nákladů na nemocniční péči zatím nejvyšší v historii. Zatím dosažitelná data za 1. pololetí 2013 ukazují, že náklady na nemocnice poklesly na 97,83 % proti 1. pololetí 2012, kdežto náklady na ambulance stouply na 100,48 %. Celoroční propad nemocnic je odhadován na 95 %, tj. cca 6 mld. Kč.

Graf Zdravotnické ročenky 2012, ÚZIS ČR

15.4. 2014
Ani tvrzení, že náklady na léky se v podstatě nemění, neodpovídá skutečnosti.

Léková politika - materiál MZ pro jednání RHSD

 

 

7.4.2014

Krizový štáb vyzývá A. Babiše k plnění slibů

Krizový štáb sdružující

Asociaci českých a moravských nemocnic
Asociaci krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

za podpory

Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Odborového svazu dopravy
Federace strojvůdců ČR
Svazu odborářů služeb a dopravy
Českomoravské konfederace odborových svazů
České lékařské komory
Rady seniorů ČR
České internistické společnosti ČLS JEP
Asociace dialyzačních středisek ČR
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

vyzývá místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše k plnění slibu občanům

V koaliční smlouvě podepsané předsedy všech tří koaličních stran se účastníci zavazují kompenzovat výpadek zdrojů spojených se zrušením regulačních poplatků „po příslušném navýšení zdrojů ze státního rozpočtu, zejména zvýšením platby za státní pojištěnce“.

Ve svém programovém prohlášení se vláda rovněž zavazuje, že uvedený výpadek „bude systému veřejného zdravotního pojištění a následně poskytovatelům péče kompenzován ze státního rozpočtu“.

Krizový štáb uvedený závazek chápe nejen jako slib nemocnicím a všem zdravotníkům, ale především jako slib občanům.

Jako slib, že alespoň částkou 2,1 mld. Kč bude nemocnicím kompenzováno snížení úhrad po zavedení regulačních poplatků. Nemluvě zatím o 6 mld. Kč za roky 2012 a 2013 a 3,8 mld. Kč za rok 2014, které stát odčerpal především z nemocnic zvýšením DPH, a dalších 5,5 mld. Kč ročně v důsledku devalvace koruny ČNB.

Jako slib, že stát každému nemocnému zatím vrátí zpět na úhradu jemu poskytnuté zdravotní péče alespoň 100 Kč na každý den léčení v nemocnici.

A to v situaci, kdy se nemocnice potýkají s kritickým nedostatkem peněz k zajištění každodenní péče o pacienty, a kdy stát zatím není schopen kompenzovat vše, co z nemocnic odčerpal.

Krizový štáb na hrozící kolaps nemocniční péče upozorňuje již více než půl roku. Diskusi o více či méně souvisejících otázkách místo plnění slibů považuje za hazard s důvěrou občanů.

V Praze dne 7. 4. 2014

Mluvčí krizového štábu:

Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic

 

 

7.4.2014

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Mimořádné zasedání krizového štábu

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů se dnes sešel na svém mimořádném zasedání s cílem projednat další postup v případě protahování kompenzace zrušených hospitalizačních poplatků nemocnicím.

Krizový štáb schválil výzvu adresovanou 1. místopředsedovi vlády a ministrovi financí A. Babišovi k plnění slibů z koaliční dohody a z programového prohlášení vlády.

Na své jednání krizový štáb pozval ministra zdravotnictví S. Němečka, který informoval o situaci v projednávání příslušného návrhu ve vládě. Ministr se jako host zúčastnil i následující tiskové konference krizového štábu.

Krizový štáb zastupující organizace s téměř 1,5 milionem členů a zaměstnanců je připraven, bude-li to potřeba, na své jednání pozvat i ministra A. Babiše.

Videozáznam tiskové konference krizového štábu

 

 

4.4.2014

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

 Tisková konference krizového štábu

 Pozvánka na tiskovou konferenci

 

 

3.4.2014

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů


Mimořádné zasedání krizového štábu

 

 

Situace, která vznikla po opětovném zpochybnění kompenzace hospitalizačních poplatků nemocnicím na včerejším jednání vlády, a tím i předchozího usnesení vlády a příslibu nemocnicím v koaliční smlouvě a programovém prohlášení vlády, si vynutila svolání mimořádného zasedání krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů na pondělí 7. 4. 2014.

Na jednání krizového štábu bude pozván i ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Po skončení jednání se předpokládá tisková konference krizového štábu.

 

 

3.4.2014

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR trvá na dodržení slibů a vyplacení 2,1 mld. kompenzací nemocnicím za zrušené hospitalizační poplatky

Tisková zpráva

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je velmi znepokojen odložením projednání kompenzace zrušených hospitalizačních poplatků nemocnicím.

Vládní rozhodnutí přerušit projednání novel zákonů, které měly nemocnicím kompenzovat 2,1 mld., je pro odborový svaz v kontextu dosud vedených jednání a informací podaných členům vlády naprosto nepochopitelný. Ve všech souvislostech odborový svaz opět připomíná, že situace ve zdravotnictví je kritická, nejméně jedna třetina českých nemocnic je na pokraji ekonomického krachu. Pacienti a zaměstnanci se stávají rukojmími politických rozhodnutí.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR důrazně varuje před unáhlenými a neadekvátními závěry a neplněním daných příslibů. Připomíná, že závazek kompenzace zrušených hospitalizačních poplatků je součástí koaliční smlouvy. 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR trvá na dodržování daných slibů.2.4.2014

Tiskové sdělení AČMN

Asociace českých a moravských nemocnic vyjadřuje překvapení nad odložením projednání kompenzace zrušených hospitalizačních poplatků nemocnicím dnešním zasedáním Vlády ČR a argumentací 1. místopředsedy vlády na tiskové konferenci po skončení jednání vlády.

Obává se, že k některým i místopředsedou vlády oprávněně kritizovaným nespravedlnostem na českém zdravotnictví a konkrétně nemocnicích, kterých se dopustila předchozí koaliční vláda, by mohla přibýt nespravedlnost další.

 

 

2.4.2014

Je české zdravotnictví jen „černá díra“?

Podkladový materiál předaný místopředsedou AČMN místopředsedovi vlády a ministrovi financí A. Babišovi.

Podkladový materiál

 

 

2.4.2014

Shromáždění delegátů AČMN

Včera se konalo volební Shromáždění delegátů AČMN. Předsedou AČMN byl opětovně zvolen MUDr. Eduard Sohlich, MBA. Současně byla zvolena Rada AČMN a revizní komise. Volba místopředsedů proběhne na prvém zasedání nově zvolené Rady.

Jednání se zúčastnil ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. Ve svém vystoupení navázal na zprávu o činnosti přednesenou předsedou AČMN a v ní vyjádřenou podporu kroků ministerstva při kompenzaci hospitalizačních poplatků nemocnicím, při zajištění plných úhrad zdravotních pojišťoven nemocnicím podle úhradové vyhlášky pro letošní rok, při uzavírání úhradových dodatků, při zveřejňování smluv se zdravotními pojišťovnami, při dalším postupu v optimalizaci nemocniční sítě a při nově koncipovaném postavení Národního referenčního centra. V rozsáhlé diskusi reagoval na podněty delegátů a odpověděl na jejich dotazy.

Přítomní zástupci VZP ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ČR potvrdili dohodnutý postup při zajištění plných úhrad nemocnicím a při uzavírání úhradových dodatků včetně kompenzace hospitalizačních poplatků.

Na projednávanou problematiku navázali ve svých vystoupeních také zástupci ANČR a SSN ČR.

Usnesení Shromáždění delegátů AČMN ze dne 1.4.2014

 

 

25.3.2014

Závěry z jednání s ministrem zdravotnictví
a zdravotními pojišťovnami

  • Zdravotní pojišťovny přislíbily do všech sjednávaných úhradových dodatků včlenit větu, že sjednaným dodatkem není dotčena kompenzace hospitalizačních poplatků.

  • Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny přislíbily navrhnout nemocnicím úhradové dodatky podle vyhlášky, bude-li to konkrétní nemocnice požadovat.

  • AČMN požádala VZP ČR o doplnění úhradového dodatku o dohodnutou změnu v úhradě ambulantní péče, aby byla zachována právní jistota nemocnic.

  • Zdravotní pojišťovny přislíbily zaslání upravených návrhů úhradových dodatků nemocnicím do 14 dnů.

  • AČMN byla uvítána a přijata nabídka ministra na zprostředkování ministerstva v případech sporu o uzavření dodatku.
     
  • AČMN a VZP ČR deklarovaly podporu zveřejňování smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče včetně všech dodatků. SZP ČR nesouhlasil s názorem AČMN, že uzavřené smlouvy nevyžadují souhlas nemocnic s jejich zveřejněním. Ministr požádá o stanovisko k tomu Legislativní radu vlády.

  • AČMN podpořila návrh ministra o další racionalizaci sítě nemocnic jednat věcně v pracovní skupině za účasti ministerstva, krajů, asociací nemocnic a zdravotních pojišťoven.

 

 

24.3.2014

Mají zdravotní pojišťovny na to, aby nemocnicím platily alespoň podle úhradové vyhlášky?

Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven v únoru 2014 dosáhly 19,5 mld. Kč v základním fondu zdravotního pojištění a 24,9 mld. Kč na všech fondech včetně rezervních.

V roce 2013 se výběr pojistného oproti roku 2012 zvýšil na 102,66 % a oproti roku 2011 na 104,71 %. V lednu 2014 se výběr pojistného oproti lednu 2013 zvýšil na 109,29 % a v únoru 2014 na 105,25 % oproti únoru 2013.

Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven

Vývoj příjmů veřejného zdravotního pojištění

 

 

24.3.2014

Před zítřejším jednáním ministra zdravotnictví s asociacemi nemocnic a zdravotními pojišťovnami
Většina nemocnic nedostala za leden zaplaceny předběžné úhrady ve výši stanovené úhradovou vyhláškou

Zveřejňujeme výsledky ankety o výši předběžných úhrad akutní péče,  jak byly zaplaceny jednotlivými zdravotními pojišťovnami za leden 2014.

Anketa provedená ve 48 nemocnicích AČMN ukazuje, že většině nemocnic nebyla zaplacena předběžná úhrada za leden ve výši stanovené pro výpočet předběžné úhrady úhradovou vyhláškou.

Ze vzorku 48 nemocnic akutní péče byla zaplacena nižší úhrada: 
ZPMV           38 nemocnicím
VoZP            37 nemocnicím
OZP             36 nemocnicím
VZP              24 nemocnicím
ČPZP            7 nemocnicím 
RBP              7 nemocnicím
ZP Škoda     4 nemocnicím

Dále anketa ukazuje, že předběžná úhrada VZP ČR za leden 2014 je u 39 nemocnic nižší, než 1/12 úhrady v roce 2012.

Výsledky ankety spolu s dalšími podklady již obdržel ministr zdravotnictví S. Němeček.

Anketa - výše lednových úhrad nemocnicím

 

 

24.3.2014

AČMN podporuje zveřejnění smluv zdravotních pojišťoven s nemocnicemi

AČMN opakovaně deklarovala podporu zveřejnění smluv mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi. Na pátečním jednání PT RHSD však prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR nesprávně informoval účastníky jednání, že smlouvy mezi pojišťovnami a poskytovateli pod sankcí neumožňují zveřejnění uzavřených smluv, a proto je nutný souhlas každého poskytovatele zdravotních služeb.

Tato informace, ze strany SZP ČR dnes dále medializovaná, neodpovídá skutečnosti.

Smlouvy všech zdravotních pojišťoven se všemi nemocnicemi AČMN naopak pod sankcí nedovolují pouze to, že pojišťovna „poskytne třetí straně údaje o Poskytovateli nad rámec právních předpisů nebo Smlouvy.“

Zveřejnění smluv nejsou údaje poskytnuté „nad rámec Smlouvy“. Souhlas každé jednotlivé nemocnice se zveřejněním smlouvy včetně všech dodatků proto není nutný.

AČMN své jednoznačné stanovisko ke zveřejnění smluv přijme na shromáždění delegátů nemocnic AČMN 1. 4. 2014. Na jednání je pozván i prezident SZP ČR a generální ředitel ZPMV Ing. J. Gajdáček.

 


21.3.2014

Zdravotnická tripartita plně podpořila záměry ministerstva zdravotnictví předkládané vládě

Účastníci vyslovili podporu programovému prohlášení vlády a kritizovali snahu po pouhých dvou měsících je revidovat. Vyjádřili znepokojení nad znovuotevíráním diskusí o rušení nebo opětném zavedení regulačních poplatků.
Zástupce AČMN se podivil tomu, proč poté, kdy jen nemocnice AČMN byly v posledních letech připraveny nejméně o 15 mld. Kč (snížení úhrad, zvýšení DPH), by se mělo diskutovat, zda pouhých 2,1 mld. Kč vrátit.

Podkladový materiál k plnění programového prohlášení vlády

Návrh plánu legislativní prací MZ

Aktuální situace nemocnic, zdravotních pojišťoven a kompenzace za regulační poplatky

K přesčasové práci

 

 

21.3.2014
Asociace krajských nemocnic se ztotožnila
se stanoviskem AČMN
 
Tiskové sdělení AKN

 

 

20.3.2014

Tiskové sdělení AČMN

                                                                                                          

Asociace českých a moravských nemocnic vítá a podporuje opatření ke stabilizaci zdravotnictví, přednesená ministrem zdravotnictví S. Němečkem na dnešní tiskové konferenci.

Zvláště podporuje opatření směřující ke kompenzaci zrušených hospitalizačních poplatků nemocnicím od 1. 7. 2014, od kdy by mělo být zvýšeno pojistné za tzv. státní pojištěnce.

Žádá Vládu ČR, aby tato opatření, obsažená již v jejím programovém prohlášení a koaliční smlouvě, bez odkladu podpořila.

Dále vítá kroky ministra zdravotnictví k zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče.

Oceňuje iniciativu ředitele VZP ČR Z. Kabátka zveřejnit smlouvy včetně úhradových dodatků na portálu veřejné správy v nejbližších dnech.

Žádá ředitele ostatních zdravotních pojišťoven, aby se k této iniciativě připojili.

Tiskové sdělení bylo zasláno rovněž členům Vlády ČR, členům Výboru pro zdravotnictví PSP ČR a ředitelům všech zdravotních pojišťoven.

 

 

10.3.2014                                                                                                                                                       
Jednání AČMN  s ministrem S. Němečkem

Informace z jednání

Materiál pro vládu

Výsledky ankety AČMN - akutní péče

Výsledky ankety AČMN - následná a dlouhodobá péče

Dopis všem zdravotním pojišťovnám

 

 

5.3.2014

AČMN jednala s VZP o ohrožených nemocnicích

Předmětem včerejšího jednání vedení AČMN s ředitelem VZP Ing. Kabátkem bylo mimo jiné uzavření řádných smluv na 5 let i pro nemocniční pracoviště, pro která byla před rokem uzavřena smlouva pouze na 18 měsíců.

Ing. Kabátek sdělil, že VZP prodlouží smlouvy, pokud bude splněno personální vybavení a bude souhlasné stanovisko s dalším poskytováním péče od zřizovatele, resp. kraje a od odborné společnosti.

AČMN je připravena v případě potřeby se obrátit na kraje i na odborné společnosti.

 

 

5.3.2014

Případ Kutná Hora:
začíná další kolo rušení nemocnic

článek - www.tribune.cz

 

 

4.3.2014
Tiskové sdělení AČMN

Rada Asociace českých a moravských nemocnic se na svém zasedání zabývala situací vzniklou zrušením regulačních poplatků za hospitalizaci. Připomenula, že o tyto poplatky byly v minulosti nemocnicím sníženy úhrady od zdravotních pojišťoven.

Proto přivítala závazek politických stran zastoupených ve vládě a vyjádřený i v programovém prohlášení vlády, že „Vzniklý výpadek příjmů pro poskytovatele v návaznosti se změnami poplatků bude kompenzován zdravotními pojišťovnami po příslušném navýšení zdrojů ze státního rozpočtu, zejména zvýšením platby za státní pojištěnce. 

Protože ke zrušení hospitalizačních poplatků došlo již od 1. 1. 2014, nemocnice již vážně pociťují téměř dvouměsíční výpadek příjmů v akutní péči o 2 % a v následné a dlouhodobé péči o 6 - 10 %.

Z toho důvodu AČMN žádá vládu o uvolnění příslušných finančních prostředků ze státního rozpočtu a o rozhodnutí o legislativním opatření, kterým se tyto prostředky co nejdříve dostanou od zdravotních pojišťoven do nemocnic.

 

3.3.2014

Odbory se bojí zániku nemocnice v Kutné Hoře, píšou premiérovi

Odboráři napsali premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) kvůli kutnohorské nemocnici otevřený dopis. Obávají se omezení péče a v konečném důsledku zániku nemocnice, v níž se Všeobecná zdravotní pojišťovna rozhodla omezit lůžkovou péči.

celý text článku - www.tribune.cz

 

 

12.2.2014

Co přinesla Hegerova akce rušení nemocničních lůžek. A to v Praze, kde je nejvíce nemocnic


Rychlá záchranná služba v Praze: Pacient hodiny v sanitce
a přemlouvání nemocnic

Žena, která málem přišla o nohu, strávila v péči záchranářů přes dvě hodiny, než ji nemocnice přijala. Onkologického pacienta záchranáři vozili mezi nemocnicemi dvě hodiny, než se dohodly, která ho přijme. To je denní realita pražských záchranářů.

V situaci, která připomíná tak trochu válečnou zónu, se den co den ocitají operátorky pražské záchranné služby. A to nutně neshánějí nejbližší nemocnici nebo vyhlášené specialisty, jen zoufale obvolávají pražské nemocnice, aby se jejich pacienta někdo ujal.

celý text - www.novinky.cz


K tomu dochází v Praze, kde fakultní nemocnice podlehly tlaku zdravotních pojišťoven, zrušily řadu akutních lůžek i celých oddělení.

V regionech se nemocnice jednotně postavily na odpor. Odmítly podepsat smlouvy, které by vedly ke zrušení řady nemocnic a omezení péče ve zbývajících. Za podpory desítek zdravotnických, pacientských, odborových a seniorských organizací zmobilizovaly veřejnost.
Za podpory krajů, měst a posléze i některých politických stran se podařilo rušení nemocnic a omezování akutních lůžek zastavit. Proto zde situace není taková, jako v Praze.

 

 

10.2.2014

Úhradová vyhláška
pro segment akutní nemocniční péče

 

Při osobní jednání nám pan ministr Holcát sdělil, že úhradovou vyhlášku by chtěl mít jako jednoduchý dokument na jednu dvě stránky. A ta jeho na rok 2014 má stránek sto šest. Oproti roku 2013 doznala vyhláška některých změn k lepšímu. O jasný a pochopitelný dokument ale nejde ani náhodou.

celý článek


Časopis ČLK TEMPUS MEDICORUM zveřejnil rozsáhlý text k úhradové vyhlášce na rok 2014. Část M. Volemana věnovaná nemocnicím v mnohém vystihuje i pohled AČMN. Proto ji zveřejňujeme.

 

 

7.2.2014

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

 K průhlednosti finančních toků ve zdravotnictví


Prohlášení krizového štábu

 

 

15.1.2014

Nový občanský zákoník a pitvy

Vzhledem k pozornosti, kterou média věnují některým názorům na provádění pitev po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, považujeme za nutné zaujmout stanovisko k právním názorům, které se v médiích objevují.

Nový občanský zákoník v § 113 a násl. vyžaduje předchozí souhlas zemřelého jen u pitvy „pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům“.

Zákon o zdravotních službách, jehož úprava jakožto speciálního zákona má přednost před občanským zákoníkem, v § 88 definuje pitvy, které se „provádějí k výukovým účelům, nebo pro účely vědy a výzkumu“,jako pitvy anatomické.

Pouze na tyto pitvy, uvedené v § 88 odst. 1 písm. d) zákona o zdravotních službách, se výše uvedená ustanovení nového občanského zákoníku vztahují. Nevztahují se na ostatní pitvy, tj. pitvy patologicko-anatomické, zdravotní a soudní, uvedené v odst. 1 pod písm. a) – c), které nejsou pitvy pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům.

 

 

8.1.2014

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Rok 2014 – krize nemocniční péče pokračuje

 


Prohlášení krizového štábu

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

26.9.2013

Platná úhradová vyhláška nutí nemocnice
ke snižování personálu na minimum

„Myslím si, že okresní nemocnice se dostaly do vážných problémů a řešit to mohou jen tak, že okrouhají péči. S lehkou parafrází jsem u příležitosti svého odvolání řekl Bůh ochraňuj děti v českých nemocnicích. A pokud se brzy něco nezmění, bude ještě hůř.“

Celý rozhovor - www.tribune.cz

 

 

26.9.2013

Návrh novely úhradové vyhlášky
na rok 2013

Návrh novely úhradové vyhlášky byl ministrovi M. Holcátovi krizovým štábem zaslán včera, před dnešním jednáním ministra s asociacemi nemocnic a zdravotními pojišťovnami o vyhlášce na rok 2014.

Zaslaný návrh novely podpořily Asociace českých a moravských nemocnic, Asociace krajských nemocnic, Sdružení soukromých nemocnic ČR a pro následnou péči i Asociace nemocnic ČR. Vyjádření AN ČR za akutní péči je očekáváno.

Návrh novely

 

 

26.9.2013

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Tiskové sdělení k nutnosti novelizace úhradové vyhlášky na rok 2013


Tiskové sdělení

 

eňském kraji roste ztráta
do stamilionů
Článek - www.tribune.cz

 

 

20.9.2013

Kraj Vysočina si musí půjčit, aby alespoň částečně sanoval dopady úhradové vyhlášky
na své nemocnice

Debata o zadlužených špitálech - www.tribune.cz

 

 

20.9.2013
I části nemocnic, kde se především rozhoduje
o lidských životech, jsou podfinancované

Oddělení ARO jsou v ČR podfinancována. Shodli se na tom účastníci 20. kongresu České společnosti anestezilogie, resuscitace a intenzivní medicíny v Brně.
Situace je natolik špatná, že řešení bude nezbytné přijmout do konce roku.

ARO jsou v ČR podfinancována - www.tribune.cz

 

 

19.9.2013

Zůstatky na účtech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven - přes 14 mld. Kč
Svaz zdravotních pojišťoven odmítá zvýšit úhrady nemocnicím

Prohláš tiskové konferenci: „Strašení je součástí předvolební strategie ČSSD.“ Zamlčel však, jaký odpor proti jeho úhradové vyhlášce se zdvihl již v závěru roku 2012 ze všech skupin poskytovatelů zdravotní péče.

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

363322