119

Úvodní stránka I


O asociaci

Asociace českých a moravských nemocnic vznikla v roce 1991 pod názvem Asociace nemocnic středního a malého typu ČR. Od roku 1995 existuje pod současným názvem jako zájmové sdružení 130 nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. S cílem hájit a prosazovat zájmy svých členů zastupuje nemocnice krajů, měst i soukromé nemocnice.

 

25.3.2011
Výběr pojistného v roce 2011: 102,92 %

období kumulativně v mld. Kč srovnání s rokem 2010
leden 16, 316 101,75 %
únor 34, 760

101,88 %

březen 52,605 102,92 %

I při výběru pojistného s nárůstem na téměř 103 % roku 2010  jsou úhrady nemocnicím sníženy na 98 % roku 2009 (!). Z částečné kompenzace na platy lékařů dohodnuté v "Memorandu" nemocnice AČMN do dnešního dne neobdrželi ani korunu.

18.3.2011
Předpokládané dopady zvýšení DPH na zdravotnictví v mld. Kč

DPH   20 % 14 % 17,5 %
Výdaje na léky distribuované v ČR (2009) 80 + 8 + 3,2 +6
Zdravotnické prostředky (2009) 22 +2,2 +0,88 +1,65

Teplo
Vodné, stočné
Potraviny
Opravy, údržba
Vzdělání, literatura
Ostatní služby


cca 30

+ 3

+ 1,2

+ 2,25
Sekundární dopad zvýšení DPH
ve zvýšení ostatních cen

cca 5

+ 0,5

+ 0,2

- 2,2
Celkem cc 13,7 5,48 7,7

10.3.2011
Určit konkrétní počet lůžek není prvořadé
Předseda Asociace krajů ČR hejtman M. Hašek k rušení akutních lůžek

Předem je třeba zdůraznit, že samotný projekt koncepce lůžkové zdravotní péče v Jihomoravském kraji má za prvořadý cíl zlepšit kultivovanost stávající sítě těchto zařízení tak, aby péče v nich poskytovaná byla kvalitnější, bezpečnější, přijatelně dostupnější občanům a efektivnější. Není prvořadým záměrem určit konkrétní počet lůžek, která mají být zrušena, stanovit si nějaký konkrétní objem finančních prostředků, který má být uspořen.
...
S dohodou a projektem společné koncepce lůžkové péče seznámím hejtmany na nejbližším jednání Rady Asociace krajů, které proběhne v dubnu na Zlínsku. Jihomoravský koncept není jednoduše kopírovatelný v ostatních krajích, každý má svá specifika a odlišnou strukturu zřizovatelů veřejných nemocnic. Nicméně věřím, že přesvědčím kolegy o tom, že neděláme žádné hloupé plošné škrty a redukce, nýbrž držíme kvalitu a dostupnost veřejného zdravotnictví jako jedné z klíčových veřejných služeb. Bráníme divoké restrukturalizaci a nechceme ani rozhodování o jihomoravském zdravotnictví od zeleného stolu z Prahy.

celý rozhovor - www.tribune.cz

8.3.2011
Ministerstvo zdravotnictví potvrzuje správnost odhadu AČMN v dopadu zvýšení DPH na zdravotnictví - 14 mld. Kč

článek - www.ihned.cz

4.3.2011
Tajemství mizení finančních prostředků ze zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven odhaleno
Celková hodnota zůstatků je cca o 5 mld. Kč vyšší než bylo dosud udáváno a k 31.12.2011
je plánována na 16,322 mld. Kč

Průběžně zveřejňované informace o zůstatcích na účtech zdravotních pojišťoven (viz níže) vykazovaly deficit v řádu cca 5 mld. Kč, který vedl k pochybnostem o správném vykazování zůstatků. Zpráva o souhrnném hodnocení zdravotně pojistných plánů pro Vládu ČR odhalila, že prostředky v této výši byly vloženy do cenných papírů a proto nebyly vykazovány.

Ze zprávy pro Vládu ČR

4.3.2011
Jsou myšleny vážně záměry snížit
počty akutních lůžek o 10 tisíc
a část z nich transformovat na lůžka následné
a dlouhodobé péče?

Nebo jsou myšleny vážně návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven, jak jsou předkládány ke schválení vládě na jejím jednání 9. 3. 2011? Obojí totiž nejde dohromady. Spíše se zdá, že levá ruka neví, co dělá pravá. Že něco jsou politická rozhodnutí a politická prohlášení a něco jiného jsou zatím zpracované konkrétní propočty a číselně vyjádřené záměry.

Nebo lze posilovat následnou péči a současně plánovat snížení úhrad pro tuto péči? Zvláště u VZP ČR, která přišla s nápadem snížit akutní lůžka o téměř 20 %, ale úhrady následné péče hodlá snižovat ze všech zdravotních pojišťoven nejvíce.

A to pomíjíme vládní záměr i pro zdravotnictví zvýšit DPH na 20 % již v roce 2011, který bude zemětřesením pro všechny dosavadní propočty. Záměr, který při prvém projednávání zdravotně pojistných plánů vládou dne 9. 2. 2011 ještě nebyl na světě, a proto nemohl být důvodem pro odložení projednání uvedeného na 9. 3. 2011.

Záměry návrhů zdravotně pojistných plánů 2011 / očekávaná skutečnost 2010

  všechny ZP VZP ČR
Nemocnice: 99,4 % 97,9 %
- ambulance 99,3 % 97,5 %
- akutní lůžková péče 98,9 % 97,5 %
- následná péče 98,6 % 98,3 %
LDN 98,7 % 97,4 %
Ošetřovatelská lůžka 98,7 % 97,3 %
Hospice 99,5 % 98,7 %

Za zajímavost stojí i záměry ve spotřebě léků. Zvláště když ministr zdravotnictví ve svém veřejném příslibu ze dne 3. 2. 2011 slíbil objem úhrad tzv. centrových léků zastropovat na úrovni roku 2010.

Záměry návrhů zdravotně pojistných plánů 2011 / očekávaná skutečnost 2010

  všechny ZP VZP ČR
Léky na recept v nemocnicích 96,3 % 93,1 %
Centrové léky - lůžka 105,0 % 104,4 %
Centrové léky - ambulance 107,0 % 108,5 %

U centrových léků je jejich celkový objem na rok 2011 plánován ve výši 7,201 mld. Kč.

Za zaznamenání dále stojí, že kdy je opět pro rok 2011 plánováno snížení úhrad zdravotní péče, současně se plánuje nárůst provozních výdajů zdravotních pojišťoven o 3,6 %.

Struktura nákladů ZP na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů - podrobné tabulky

´

4.3.2011
Zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven

Očekávaná skutečnost roku 2010                                    13,435 mld. Kč

Očekávaná skutečnost roku 2011                                    11,025 mld. Kč

Zdroj: Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2011 - pro Vládu ČR

4.3.2011
Nemocnice prý hospodařily v letech 2006 - 2009 v souhrnu kladně

Nemocnice hospodařily v letech 2006 - 2009 v souhrnu kladně -www.zdn.cz - ČTK

Není nad zkreslující průměry. Když se sečtou kladné hospodářské výsledky především fakultních nemocnic a ztráta především regionálních nemocnic, nemocnice prý v souhrnu hospodařily kladně. Prý se 2 mld. korun navíc na platy lékařů se příjmy nemocnic udrží jen na úrovni roku 2009. Jednak to nejsou peníze navíc, ale jen část z toho, o co (2 %) byly úhrady nemocnicím na rok 2009 předtím sníženy. A na úroveň roku 2009 se navýší jen nemocnicím, které mají nejvíce lékařů. Máme rok 2011 – připomínáme. A již v závěru tohoto roku se v důsledku 20 % DPH začnou snižovat nejméně o 10 mld. Kč každý rok. To je pětinásobné snížení toho, co na platy lékařů má být teprve přidáno. Pacienti, třeste se.

2.3. 2011 
Předpokládané dopady zvýšení DPH na zdravotnictví
10 % DPH

Výdaje na léky distribuované v ČR (2009)             80 mld.        8 mld.

Zdravotnické prostředky (2009)                              22 mld.        2,2 mld.

Teplo
Vodné, stočné
Potraviny
Opravy, údržba
Vzdělávání, literatura 
Ostatní služby                                                     cca 30 mld.       3 mld.

Sekundární dopad zvýšení DPH
ve zvýšení ostatních cen                                 cca 5 mld.          0,5 mld.

Celkem                                                                 cca 13,7 mld. Kč

28.2.2011
Výběr pojistného v roce 2011: 101,88 %

období kumulativně v  Kč srovnání s rokem 2010
leden 16 316 404 324 101,75 %
únor 34 760 245 636 101,88 %

Pro porovnání: výběr pojistného v roce 2010 proti roku 2009 dosáhl 101,88 %, v absolutním vyjádření zvýšení o 3,925 mld. Kč.

28.2.2011
Ministerstvo splnilo závazek z memoranda:
vydalo novelu úhradové vyhlášky

Vyhláška MZ č. 46/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 396/2010 Sb.

Vyhláška stanoví i povinnost zdravotních pojišťoven hradit předběžné měsíční úhrady nemocnicím.

18.2.2011
Hrozí, že platy lékařů budou moci nemocnice zvýšit až v roce 2012

Vyplývá to z vyjádření náměstka ministra zdravotnictví P. Noska, v němž mimo jiné uvádí, že finanční prostředky na zvýšení platů by nemocnice měly obdržet do konce roku a že podmínky pro navýšení platů byly vytvořeny již ve stávající úhradové vyhlášce.
Pokud nebude zajištěno zvýšení záloh od zdravotních pojišťoven nemocnicím již v průběhu roku 2011, nebudou moci nemocnice zvýšené platy vyplatit.

článek www.idnes.cz

17.2.2011
Lékaři přijímají nabídku České republiky, slibům vlády však zcela nevěří

celý text

16.2.2011
Vláda zatím neumožnila podpis dohody o skončení protestu lékařů. Požaduje předchozí stažení výpovědí lékařů

článek - www.ctk.cz
Článek obsahuje i navrhované platové tarify

14.2. 2011
Memorandum z jednání MZ a LOK-SČL

Plné znění memoranda

14.2.201
AČMN požaduje navýšení úhrad také pro následnou péči

Dopis ministrovi

14.2.2011
AČMN k veřejnému příslibu ministra

Dopis ministrovi

3.2.2011
Příslib ministra zdravotnictví ČR
o úpravě poměrů ve zdravotnictví

Veřejný příslib ministra

V jeho obsahu je pro AČMN zarážející zejména:

  • příslib obsahuje pouze závazek navýšit úhrady akutní péče (nikoli následné péče)
  • není uveden termín vydání a účinnosti novelizované úhradové vyhlášky
  • prvá etapa redukce lůžkového fondu o 10 % má být realizována přímými administrativními zásahy
  • plán uzavírání stanic, oddělení i celých nemocnic bude „konzultován“ mj. s Českou asociací sester, nikoli s AČMN a dalšími asociacemi nemocnic; v rámci „Rady poskytovatelů“ se na „konzultování“ uzavírání nemocničních akutních lůžek budou podílet organizace ambulantních specialistů, praktiků, stomatologů
  • jen část uzavřeného lůžkového fondu má být využita pro následnou a zdravotně sociální péči
  • záměr rušení akutních lůžek časově předchází řešení otázek následné péče2.2. 2011
V zařízeních AČMN sílí nespokojenost nad postupem při řešení současné krize
(tiskové sdělení)

Členská zařízení AČMN mají množství kritických připomínek k „Návrhu MZ na řešení krizové situace ve zdravotnictví“, který počítá s prostředky na platy lékařů pouze v akutní péči. Bez předpokládaného zvýšení prostředků zůstává celá následná péče, představující téměř třetinu lůžkového fondu v ČR. Při takovém přístupu se záměr snížit počet lůžek akutní péče o 10 tisíc jeví jako snaha o jejich prosté zrušení, nikoli restrukturalizaci na lůžka následné péče. Poukazováno je na to, že takový postup může vést k tomu, že lékaři následné péče, kteří byli dosud v klidu, se připojí ke svým kolegům z akutních nemocnic.

Členové AČMN jsou nespokojeni se záměrem MZ vydat novelu úhradové vyhlášky na rok 2011 s účinností až od 30. 4. 2011. V takovém případě by platila pouze 8 měsíců a pouhých 8 měsíčních navýšení by do nemocnic na platy přineslo nanejvýš 2/3 ze slíbených 2 mld. Kč. Přitom nic nebrání tomu, aby úhradová vyhláška byla novelizována ještě v únoru 2011.

Kriticky je poukazováno i na to, že do přímého jednání o řešení krize nejsou zapojováni ti, kteří případné výsledky budou realizovat. Ať již jde o samotné nemocnice nebo zdravotní pojišťovny.

Zejména zdravotní pojišťovny, které nesou také svou vlastní odpovědnost za podfinancování především regionálních nemocnic, by se na nápravě dosavadního stavu mohly podílet i jinak, než zahájením kampaně rušení 10 000 lůžek v nemocnicích.

Nemocnice AČMN upozorňují, že bez důkladné analýzy struktury a dostupnosti poskytované nemocniční péče by zamýšlená restrukturalizace mohla proběhnout jako další centralizace nemocniční péče, v neprospěch menších nemocnic, které běžnou nemocniční péči poskytují často levněji a v prostředí k pacientům přívětivějším.

1.2.2011
Informace o přijetí předsedy AČMN předsedou Vlády ČR

V pondělí 31.1.2011 předseda vlády přijal předsedu AČMN, předsedkyni OS ZSP ČR a prezidenta Svazu pacientů ČR. Ze strany AČMN bylo upozorněno, že 2 mld. Kč v Návrhu MZ není zvýšení, jen narovnání 2 % snížení úhrad, daného úhradovou vyhláškou MZ pro rok 2011. Předseda vlády byl informován o finanční situaci členských zařízení, které jsou aktuálně podfinancovány již známou inflací roku 2010 a očekávanou inflací r. 2011. Byl seznámen s usnesením Rady AČMN, že uvolňování finančních prostředků do navyšování platů bude velmi obtížné a s případným navyšováním lze uvažovat až z případných úhrad převyšujících vyúčtování roku 2009.

Předseda vlády byl informován o vůli AČMN podporovat řešení, která povedou k dohodě před 01.03.2011 a nebudou zhoršovat ekonomickou situaci nemocnic.

Předseda vlády zdůraznil, že návrh na zvýšení úhrad o 2 mld. Kč je maximum, které je nepřekročitelné a očekává, že bude lékaři přijato.

K návrhu snížit počet akutních lůžek o 10 tisíc AČMN upozornila, že bez důkladné analýzy topografie hustoty a spektra lůžkové péče by realizace obsažená v návrhu MZ s vysokou mírou rizika směřovala v neprospěch menších nemocnic.

Předseda vlády byl informován, že se jedná o nemocnice poskytující levnou základní péči, ve kterých již většinou restrukturalizace proběhla a nepromyšlená centralizace by byla nákladnější než současný stav, o prohlubování nerovnoměrného pokrytí nemocniční péče nemluvě.

Předseda vlády souhlasil, že tento návrh nevychází z nezbytných propočtů a že k problému restrukturalizace nemocniční péče bude nutné přistoupit komplexněji, v diskusi, se znalostí potřebných údajů, neukvapeně.

AČMN deklarovala názor, že vnímá potřebu restrukturalizace, ale řízené a proporcionální.1.2.2011
Návrh dohody předané LOK-SČL ministerstvu

Návrh dohody31.1.2011
Návrh Ministerstva zdravotnictví diskriminuje lékaře celé následné péče

Návrh MZ k řešení krizové situace ve zdravotnictví navrhuje zvýšení úhrad o 2 % pouze pro akutní nemocniční péči. Znamená to, že pro 23 tisíc lůžek následné péče zůstanou zachovány snížené úhrady na úrovni 98 % roku 2009.

Z toho vyplývá, že MZ vůbec nepočítá se zvýšením platů lékařů v léčebnách dlouhodobě nemocných, psychiatrických léčebnách, rehabilitačních a dalších ústavech, dětských a dalších léčebnách.

Vzniká otázka, jak vážně MZ bere svůj další návrh na převedení části zrušených akutních lůžek na lůžka následné péče, když již ve výchozím kroku svých záměrů tento druh péče diskriminuje.

31.1.2011
Propočet zvýšení platu na 1 lékaře podle návrhu Ministerstva zdravotnictví

Při navýšení úhrad nemocnicím z 98 % na 100 % (2 mld. Kč) podle nynějšího návrhu MZ bude odstraněno snížení úhrady platnou úhradovou vyhláškou. Při nulovém navýšení úhrad nelze zvyšovat platy,  bude však možné platy nesnižovat.

Při alternativě navýšení nemocnicím z 98 % na 102 % (4 mld. Kč) by zvýšení platu 1 lékaře mohlo být 3 950 Kč hrubého a to nejdříve od 1.5.2011 do konce roku 2011.

V roce 2011 by se tak mohl zvýšit plat lékařů až o 31 600 Kč. To je značný rozdíl proti ministerstvem uváděnému zvýšení 100 000 Kč.

Finanční zdroje pro zachování zvýšených platů v roce 2012 návrh MZ neřeší.

Propočet

31.1.2011
Návrh Ministerstva zdravotnictví k řešení krizové situace ve zdravotnictví

Návrh MZ31.1.2011
Odpověď ministra L. Hegera na interpelaci ve věci Memoranda AČMN

V poslanecké sněmovně byla podána písemná interpelace k postoji Ministerstva zdravotnictví k návrhům na řešení krizové situace obsaženým v Memorandu AČMN k současné krizi ve zdravotnictví. Ministr v úvodu své písemné odpovědi sice označil navrhovaná opatření za nesystémová a svědčící o neznalosti současné právní úpravy (?), dále však s podstatou většiny navrhovaných opatření víceméně souhlasil.

odpověď ministra str. 1

odpověď ministra str. 2

odpověď ministra str. 3

Memorandum AČMN


AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364007