119

Tiskové zprávy


Tiskové sdělení z 17.1.2013

AČMN nemocnicím doporučila uzavírání smluv s dalšími zdravotními pojišťovnami

Po VZP a Vojenské ZP asociace doporučila svým členům uzavřít smlouvy s dalšími zdravotními pojišťovnami.

Většina zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v podstatě akceptovala návrh AČMN do nových smluv převzít dosavadní rozsah a strukturu poskytované péče a teprve poté jednat o případných změnách.

Smlouvy se ZP Ministerstva vnitra, Oborovou ZP a ZP Škoda již bylo doporučeno podepsat. U Revírní bratrské pokladny se čeká na ověření dohodnutého znění smlouvy a jednání s Českou průmyslovou ZP se teprve uskuteční.


Publikováno 20. 3. 2019 19:14

Tiskové sdělení z 8.1.2013

 

AČMN nemocnicím doporučila uzavírání smluv s Vojenskou zdravotní pojišťovnou

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR akceptovala připomínky nemocnic a rozeslala nové návrhy smluv, umožňující uzavření smluv o poskytování zdravotní péče na dobu 5 let.

AČMN proto doporučila nemocnicím smlouvy s touto zdravotní pojišťovnou podepsat.

Po dohodě s VZP ČR jde o druhou zdravotní pojišťovnu, kde obnovení smluvních vztahů přestává být problémem. Obě zdravotní pojišťovny mají dohromady přes 6,8 milionu pojištěnců.

 


Publikováno 20. 3. 2019 19:14

Tiskové sdělení z 21.12.2012

Jednání AČMN s VZP ČR

Včera 20. 12. 2012 se uskutečnilo jednání předsedy AČMN MUDr. E. Sohlicha s ředitelem VZP ČR Ing. Z. Kabátkem. Ředitel VZP informoval o jednáních s Asociací krajů ČR a o jejich výsledcích, obsažených v podepsaném Memorandu. Nabídl AČMN obdobný přístup k uzavírání smluv s nemocnicemi AČMN, jaký byl dohodnut pro krajské nemocnice.

Znamená to uzavření všech smluv na 5 let. U nemocnic, kde nedošlo k dohodě pro všechny odbornosti, bude pro tyto odbornosti uzavřena smlouva na dobu 18 měsíců s tím, že o těchto odbornostech se bude dále jednat s cílem jednání uzavřít do 1 roku.

Ze strany AČMN byla oceněna dohoda s kraji jako rozumný kompromis, jehož principy by mohly být i pro nemocnice AČMN přijatelné. Obě strany se současně shodly na potřebě poskytnout plnou smluvní jistotu také zařízením následné a dlouhodobé péče.


Publikováno 20. 3. 2019 19:14

Tiskové sdělení z 17.12.2012

Jednostranné a zavádějící informace pořadu ČT „Otázky Václava Moravce“

Nedělní pořad „Otázky Václava Moravce“ ve své prvé části věnované problémům zdravotnictví překvapil absencí jakékoli diskuse nebo oponentury názorům v podstatě jediného účastníka - ministra L. Hegera.

Vyvrcholením jednostranností bylo sdělení V. Moravce, že ze 152 nemocnic jich podle Svazu zdravotních pojišťoven na začátku tohoto měsíce nemělo smlouvy podepsáno celkem 19.  

I když V. Moravec poznamenal, že zástupci nemocnic to považují za zavádějící čísla, již neuvedl jejich sdělení, že ne k začátku měsíce, ale dokonce ani k jeho konci nemá žádná zdravotní pojišťovna až na ojedinělé výjimky uzavřenu smlouvu s žádnou nemocnicí.

Až večerní zpravodajství ČT uvedlo dezinformaci na pravou míru potvrzením toho, že řešení problému smluv s nemocnicemi se přesune do roku 2013, což potvrdila i vyjádřením předsedy Svazu zdravotních pojišťoven.


Publikováno 20. 3. 2019 19:13

Tiskové sdělení z 13.12.2012

Nemocnice zaslaly zdravotním pojišťovnám své návrhy smluv

Zdravotním pojišťovnám VZP ČR, ZPMV ČR, VoZP ČR, OZP, RBP a ZP Škoda byly dnes s průvodním dopisem předsedy AČMN v plné moci zaslány návrhy smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb zpracované AČMN.

Návrhy AČMN plně vychází z návrhů smluv rozeslaných jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Obsahují jediné nové ustanovení, zařazené do závěrečných ustanovení návrhu smlouvy:

„(2) Smluvní strany se dohodly na struktuře a rozsahu zdravotní péče poskytované pojištěncům pojišťovny sjednaných v Příloze č. 2 dosavadní smlouvy ve znění účinném ke dni 31.12.2012. Dále se dohodly, že struktura a rozsah zdravotní péče v této příloze budou aktualizovány v souladu se závěry z jednání o struktuře a rozsahu zdravotní péče nemocnic v jednotlivých krajích.“  

Znění tohoto bodu bylo projednáno s kraji na zasedání Asociace krajů ČR.

Jelikož není dosud znám návrh smlouvy od ČPZP, nebyl zpracován ani protinávrh.

Návrhy smluv a průvodní dopis k nim jsou k dispozici na www.acmn.cz v rubrice „Smlouvy“. Zde jsou také návrhy smluv od zdravotních pojišťoven.


Publikováno 20. 3. 2019 19:13

Tiskové sdělení z 6.12.2012

AČMN odmítá návrh úhradové vyhlášky na rok 2013

AČMN v rámci připomínkového řízení zaslala Ministerstvu zdravotnictví odmítavé stanovisko k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013.

Podle předběžných propočtů by takto vydaná vyhláška snížila úhradu lůžkové péče o 2 - 3 %, úhradu ambulantní péče nejméně o 6 % a úhradu následné péče o 5 % oproti roku 2012. 

Při očekávané inflaci 3,4 % v roce 2012 a 2,5 % v roce 2013 by úhrady nemocnic odvozené od roku 2011 klesly o více než 10 %. To za předpokladu zachování 100 % výkonnosti nemocnic vůči uvedenému roku. Naopak při vyšším rozsahu poskytnuté péče – například za zrušené či redukované nemocnice - by nárůst úhrad nebyl umožněn.

Plánovaný pokles úhrad neodpovídá situaci ve výběru pojistného, kde se i v roce 2013 očekává mírný nárůst. Pro snižování úhrad za nemocniční, ale i jinou zdravotní péči, není žádný veřejnosti vysvětlitelný důvod.

Proto za jediný možný důvod AČMN považuje snahu sníženými úhradami dokončit destrukci nemocnic, kterou se Ministerstvu zdravotnictví a zdravotním pojišťovnám nedaří uskutečnit administrativním rušením nemocnic pomocí vypovězených smluv.

Rovněž neopodstatněné snížení úhrad ambulantním specialistům, diagnostické péči, laboratořím a dalším poskytovatelům zdravotní péče mimo nemocnice nasvědčuje tomu, že je pro ně připravováno obdobné zacházení jako s nemocnicemi.


Publikováno 20. 3. 2019 19:13

Tiskové sdělení z 6.12.2012

Odmítnutí návrhů smluv Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR

Asociace českých a moravských nemocnic odmítla návrhy ZPMV ČR na uzavření smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb. Učinila tak na základě plných mocí členů AČMN písemným sdělením předsedy AČMN generálnímu řediteli ZPMV ČR.

Důvodem odmítnutí je, že ZPMV ČR sice navrhuje uzavřít smlouvy nominálně na dobu 5 let, ale to nejpodstatnější - rozsah a struktura poskytované zdravotní péče – by při akceptování návrhů nemocnicemi nebyly až do 30.6.2013 vůbec sjednány.

Z návrhů současně vyplývá, že kdyby nemocnice nesouhlasily s rozsahem a strukturou péče požadované ZPMV ČR, smlouvy by po 6 měsících skončily.

Po Oborové zdravotní pojišťovně a Vojenské zdravotní pojišťovně jde již o třetí návrh zdravotních pojišťoven uzavřít smlouvu de facto na pouhých 6 měsíců.

To překonává nemocnicemi kritizované návrhy zdravotních pojišťoven na roční nebo tříleté smlouvy.

Že jde o porušení dohod z jednání pojišťoven s jednotlivými kraji bylo konstatováno i na včerejším zasedání Asociace krajů ČR.


Publikováno 20. 3. 2019 19:12

Tiskové sdělení z 30.11.2012

Odmítnutí návrhů smluv Vojenské zdravotní pojišťovny ČR

Asociace českých a moravských nemocnic odmítla návrhy VoZP ČR na uzavření smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb s nemocnicemi a zařízeními následné péče. Učinila tak na základě plných mocí členů AČMN písemným sdělením předsedy AČMN generálnímu řediteli VoZP ČR.

Důvodem odmítnutí je, že VoZP ČR sice navrhuje uzavřít smlouvy nominálně na dobu 5 let, ale to nejpodstatnější - rozsah a struktura poskytované zdravotní péče – by při akceptování návrhů nemocnicemi nebyly až do 30.6.2013 vůbec sjednány.

Z návrhů současně vyplývá, že kdyby nemocnice nesouhlasily s rozsahem a strukturou péče požadované VoZP, smlouvy by po 6 měsících skončily.

Po Oborové zdravotní pojišťovně jde již o druhý návrh zdravotních pojišťoven uzavřít smlouvu de facto na pouhých 6 měsíců.

To překonává nemocnicemi kritizované návrhy zdravotních pojišťoven na roční nebo tříleté smlouvy pro akutní péči.

Návrhy jsou flagrantním ignorováním dohod učiněných s kraji, kde se smlouvy na jeden rok vůbec nevyskytují, smlouvy na tři roky jsou zcela výjimečné a smlouvy na šest měsíců nebyly vůbec diskutovány. 


Publikováno 20. 3. 2019 19:12

Tiskové sdělení z 27.11.2012

Společné stanovisko AČMN a AKN  k úhradám nemocniční péče v roce 2013

Asociace českých a moravských nemocnic a Asociace krajských nemocnic přijaly toto společné stanovisko na základě kritického hodnocení dosavadního úhradového systému, který nepovažují za spravedlivé a účelné rozdělování veřejných prostředků.

Zdroje veřejného zdravotního pojištění umožňuje rozdělovat neprůhledně, bez přímého vztahu k objemu a náročnosti zdravotní péče poskytnuté různými poskytovateli, do značné míry pouze na základě péče vykazované a hrazené v minulosti a se značnou možností uplatnění klientelistických a lobbistických vlivů.

AČMN a AKN za nejdůležitější k řešení tohoto problému považují uplatnění ústavního principu rovnosti i v rovnosti účastníků smluvních vztahů poskytujících zdravotní péči na základě smluv se zdravotními pojišťovnami.

Proto podporují požadavek Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v době co nejkratší sjednotit výše základních sazeb v úhradovém systému DRG a to s povinností úhrady jednotné výše základní sazby všemi zdravotními pojišťovnami. Odmítají vyčleňování podstatných částí úhrad z úhrad podle DRG včetně individuálně sjednaných úhrad různých pojišťoven různým zdravotnickým zařízením a to i individuálních tzv. balíčkových cen.

Tento návrh považují za systémové opatření, výchozí krok umožňující uplatnění principu stejné úhrady za stejnou péči jak všemi zdravotními pojišťovnami, tak všem zdravotnickým zařízením, s jehož zavedením již nelze otálet.

AKN a AČMN současně vyzývají zdravotní pojišťovny, aby zveřejnily výše svých jednotlivých úhrad nemocnicím za stejnou péči včetně tzv. balíčkových úhrad. K tomu prohlašují, že nakládání s veřejnými prostředky veřejného zdravotního pojištění nemůže být předmětem obchodního tajemství a proto zdravotní pojišťovny k tomuto zveřejnění nepotřebují souhlas nemocnic.

Pokud zdravotní pojišťovny uvedené výše úhrad nezveřejní, AKN a AČMN vyzývají Ministerstvo zdravotnictví, aby si tyto údaje od zdravotních pojišťoven vyžádalo a zveřejnilo je samo.


Publikováno 20. 3. 2019 19:11

Tiskové sdělení z 27.11.2012

Odmítnutí návrhu smlouvy Oborové zdravotní pojišťovny

Asociace českých a moravských nemocnic odmítla návrh OZP na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb v zařízeních následné péče. Učinila tak na základě plných mocí členů AČMN písemným sdělením předsedy AČMN generálnímu řediteli OZP.

Důvodem odmítnutí je, že OZP sice navrhuje uzavřít smlouvu na dobu 5 let, ale to nejpodstatnější - rozsah a strukturu poskytované zdravotní péče – navrhuje sjednat pouze do 30.6.2013.

Pro AČMN je šokující návrh na sjednání smlouvy de facto na pouhých 6 měsíců, překonávající kritizované návrhy zdravotních pojišťoven na roční nebo tříleté smlouvy pro akutní péči.


Publikováno 20. 3. 2019 19:11


Vyhledat v textu

AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

357763