119

Tiskové sdělení z 20.8.2012Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ohrožuje provádění vyšetření řidičů a dalších osob při podezření na požití alkoholu a jiných návykových látek v nemocnicích

Kolegium Nejvyššího soudu ČR provedlo výklad zákona o ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Podle něho by náklady na vyšetření nemocnicím již nehradila Policie ČR jako dosud. V případech přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky by podezřelé osoby měly tyto náklady platit přímo nemocnici.

Stanovisko nejvyššího soudu je sporné již v tom, že sice výše uvedený zákon stanoví povinnost úhrady nákladů vyšetření v případě přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky vyšetřované osobě, ale nestanoví úhradu přímo nemocnici. Zde si nejvyšší soud přisvojil právo dopracovávat zákony a nahradil tak zákonodárce.

Podle tohoto stanoviska by osoba s pozitivním výsledkem vyšetření měla hradit jeho náklady bez ohledu na to, zda se něčeho dopustila. A zdravotnické zařízení by mělo vymáhat úhradu těchto nákladů jen na základě přítomnosti alkoholu, aniž by jí bylo známo, zda tím došlo ke spáchání nějakého trestného činu nebo jen přestupku.

Pokud by vyšetřená osoba odmítla náklady uhradit a nemocnice by se musela obrátit na soud, dostala by se do důkazní nouze. Mohla by prokázat pouze přítomnost návykové látky a to, že o vyšetření požádala policie.

Je nanejvýš pravděpodobné, že by soudy rozhodnutí o úhradě nákladů odložily až do pravomocného rozhodnutí o spáchání trestného činu nebo přestupku. Tudíž veškeré náklady spojené s vyšetřením by hradily nemocnice a jejich úhradu od podezřelého by mohly obdržet v nejlepším případě až za několik let.

Nelze vyloučit případy, kdy například u řidiče by vyšetření zjistilo přítomnost alkoholu do 0,29 promile. To může být u některých osob i přirozený obsah alkoholu v krvi. Ale stanovisko nejvyššího soudu hovoří o jakékoli přítomnosti alkoholu v krvi.

Řidič by tedy nespáchal ani přestupek a měl by hradit náklady na vyšetření? Byly by tyto náklady ze strany nemocnic vůbec vymahatelné?

Výklad provedený nejvyšším soudem překládá nemalou část nákladů státu na vyšetřování trestné a přestupkové činnosti na zdravotnická zařízení. To nemůže vést k jinému, než k neochotě zdravotnických zařízení příslušná vyšetření provádět.

Zdravotnická zařízení jsou sice povinna provést odběr a potřebná vyšetření, jsou-li k tomu odborně a provozně způsobilá. Provozní způsobilost však může být ovlivněna i nedostatkem finančních prostředků na ta vyšetření, která nemocnicím zatím nikdo nebude hradit a možná ani neuhradí.

Uvedený problém není řešitelný právními výklady. Je nezbytná změna příslušných zákonů. V tomto smyslu se Asociace českých a moravských nemocnic obrací na Ministerstvo zdravotnictví a na Výbor pro zdravotnictví poslanecké sněmovny.  


AČMN

AČMN
Belocerkevská 18
100 00 Praha 10
tel./fax.:
272 731 742
mail: acmn@acmn.cz

Mapa

Návštěvnost stránek

364005